www.lokals.pl

Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej

Sprawozdanie z realizacji - Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi za rok 2014

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Konstantynie w sąsiedztwie Starowej Góry 20 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2015 roku

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji wskazanych zadań  publicznych w roku 2015

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji wskazanych zadań  publicznych w roku 2014

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarz±dowych oraz podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarz±dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013".


  

Realizacja zadania:

"BUDOWA KANALIZACJI PODCI¦NIENIOWEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI W UL. GRANICZNEJ I TOPOLOWEJ W STAROWEJ GÓRZE"

Została zrealizowana przez Gminę Rzgów z udziałem ¶rodków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


  

Realizacja zadania:

"„Budowa wodoci±gu we wsi Kalino - Morgi etap 2014”"

Została zrealizowana przez Gminę Rzgów z udziałem ¶rodków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


  

Realizacja zadania:

"„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przył±czami w ul. Ks. Załuski w Rzgowie”"

Została zrealizowana przez Gminę Rzgów z udziałem ¶rodków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi