24 listopada będzie wyłożony projekt studium zagospodarowania przestrzennego - Gmina Rzgów

24 listopada będzie wyłożony projekt studium zagospodarowania przestrzennego

zdjęcie
Burmistrz Rzgowa informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony od 24 listopada 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22,  95-030 Rzgów, w godzinach pracy urzędu w pok. nr 5 i na stronie internetowej bip.rzgow.pl

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U 2015 poz 199 z późn. zm.), w związku z art 29 i 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1235z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą  nr XLV/413/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Rzgów
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony od 24 listopada 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22,  95-030 Rzgów, w godzinach pracy urzędu w pok. nr 5 i na stronie internetowej bip.rzgow.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 15 grudnia 2015 r. o godzinie 14 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22,  95-030 Rzgów  w pok. nr 37.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium. Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do burmistrza Rzgowa, Pl. 500-lecia 22,  95-030 Rzgów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@rzgow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 7 stycznia 2016 roku.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3) – 5) ustawy z 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.), burmistrz Rzgowa zawiadamia o możliwości składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej do burmistrza Rzgowa, Pl. 500-lecia 22,  95-030 Rzgów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@rzgow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 7 stycznia 2016 roku.
Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowego projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, można zapoznać się z dokumentacją sprawy.
Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Rzgowa Konrad Kobus

Rzgów, 16 listopada 2015 r.
powrót