Co dalej z hałasem? - Gmina Rzgów

Co dalej z hałasem?

zdjęcie
Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber poinformował burmistrza Rzgowa o zobowiązaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu, pochodzącego z drogi ekspresowej S 8 do końca czerwca 2022 r.
Cała sprawa wypłynęła na forum publiczne trzy lata temu. W 2017 roku radni Ewa Fryczka i Jarosław Świerczyński nalegali, aby burmistrz zlecił wykonanie badań poziomu hałasu w miejscowościach Romanów i Kalinko, gdyż mieszkańcy skarżyli się na uciążliwości od strony drogi ekspresowej S 8. Według mieszkańców, ekrany akustyczne były za niskie, a gdzieniegdzie w ogóle nie powstały.  Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński powiedział wtedy, że Urząd Miejski nie może zlecić badań akustycznych, ale podjął się rozwiązania problemu w drodze postępowania administracyjnego.

Zaczęły się pisma do instytucji. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi został poproszony o sprawdzenie poprawności i rzetelności pomiarów emisji hałasu, wykonanych przez Generalną Dyrekcję Dróg. Inspektorat - ze względów proceduralnych -  nie mógł wtedy jeszcze ich wykonać. Gmina złożyła więc wniosek w Najwyższej Izbie Kontroli. Jej ówczesny prezes Krzysztof Kwiatkowski zaczął energicznie działać. NIK przeprowadził kontrolę w GDDKiA w Łodzi. Izba w wystąpieniu pokontrolnym wykazała istotne rozbieżności w wynikach analizy porealizacyjnej (po oddaniu do eksploatacji drogi S 8) oraz opinii Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.

W 2019 r. burmistrz Rzgowa ponownie zwrócił się do marszałka z prośbą o przeanalizowanie wyników pomiarów poziomów hałasu i nałożenie obowiązku na GDDKiA - zamontowania ekranów przy drodze S8 i A1 na odcinkach przebiegających wzdłuż gminy Rzgów. Na początku lipca bieżącego roku, w nawiązaniu do wystąpień burmistrza Mateusza Kamińskiego, marszałek województwa łódzkiego powiadomił, że zgodnie z analizą porealizacyjną, wykonaną w 2017 r. przez GDDKiA wzdłuż autostrady A1, zamontowane są ekrany dźwiękochłonne wysokości od 3 do 3,5m, które zabezpieczają tereny chronione akustycznie, zlokalizowane w miejscowości Kalinko na wysokości nr 102 i 103.

Analiza skuteczności zastosowanych zabezpieczeń, zawarta w przekazanym przez GDDKiA  w 2017 r. opracowaniu, pokazała w w.w. punktach redukcję poziomu hałasu o 5-7 decybeli. Było to możliwe dzięki zastosowaniu ekranu akustycznego. Dyrekcja Dróg Krajowych jednocześnie wskazała brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na w.w. nieruchomościach. Dodatkowo, z analizy porealizacyjnej z 2017 r. wynika, że w celu zabezpieczenia m. in. nieruchomości zlokalizowanych pod adresem Kalinko 99 i Kalinko 100, zamontowane są ekrany 5-metrowej wysokości.

28 września 2020 r. marszałek Grzegorz Schreiber wydał decyzję w sprawie nałożenia obowiązku na GDDKiA - ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu na środowisko. Powstaje on w związku z eksploatacją drogi ekspresowej S 8. Zgodnie z nałożonym obowiązkiem, hałas musi być ograniczony drogą działań naprawczych, a jego poziom ma być zmniejszony do dopuszczalnych wartości.

Marszałek województwa wyznaczył GDDKiA termin zakończenia działań naprawczych do 30 czerwca 2022 r. Zobowiązał również Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do corocznego obowiązku informowania o zrealizowanych działaniach, mających na celu zmniejszenie hałasu, związanego z eksploatacją drogi ekspresowej S 8. Ponadto GDDKiA została zobowiązane do przedłożenia końcowej analizy powykonawczej, potwierdzającej realizację wszystkich obowiązków w terminie do 31 sierpnia 2022 r. oraz przedłożenia wyników pomiarów hałasu, wykonanych w punktach pomiarowych m. in. Romanów 52, Romanów 58 i Kalinko 99 (lokalizacje na wniosek burmistrza Rzgowa).

Sprawa w dalszym ciągu, na bieżąco będzie monitorowana przez burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Opr. WK
powrót