Czas pożegnań ze starymi piecami - Gmina Rzgów

Czas pożegnań ze starymi piecami

zdjęcie
Z dniem 1 maja 2018 roku weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. UCHWAŁA ANTYSMOGOWA  Jej celem jest poprawa jakości powietrza w województwie łódzkim. Sprawdź, czy jej postanowienia dotyczą Ciebie?
Uchwała antysmogowa to przepisy przyjęte przez Sejmik Województwa Łódzkiego (zgodnie z art.96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)

Głównym celem uchwały jest wprowadzenie odpowiednich regulacji w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza w województwie łódzkim. Poprawa jakości powietrza w sposób oczywisty przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa oraz może wpłynąć na długość ich życia.

Uchwała zakłada:

objęcie regulacjami instalacji wykorzystywanych do ogrzewania budynków poprzez:
- zakaz stosowania paliw najgorszej jakości
- dopuszczenie spalania paliw stałych jedynie w instalacjach spełniających najbardziej rygorystyczne normy.

wskazanie sposobu w jaki mieszkańcy będą mogli potwierdzić, że eksploatują instalację zgodną z wprowadzonymi regulacjami (m.in. dokumentacja techniczna urządzenia, instrukcja dla instalatorów i użytkowników)

określenie okresów przejściowych umożliwiających mieszkańcom dostosowanie się do nowych regulacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu, że bardziej emisyjne instalacje będą musiały być dostosowane w krótszym terminie niż instalacje o niższych poziomach emisji.

Co to są paliwa najgorszej jakości?
paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg oraz zawartości popiołu nie większej niż 12%,
węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla,
muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,
paliwa zawierające biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

Uchwała „antysmogowa” nie dotyczy instalacji o mocy powyżej 1MW (wynika z art.96 ust.8 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Od 4 listopada konsumenci mogą zażądać od sprzedających świadectwa jakości węgla.

Ministerstwo Energii wydało rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw: w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych, w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych.
Od 4 listopada 2018 r. paliwo stałe musi spełniać określone w rozporządzeniu wymagania jakościowe oraz sprzedawca będzie musiał wystawić świadectwo jakości paliwa stałego i przekazać nabywcy kopię tego świadectwa, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Miałami węglowymi nie będzie można w ogóle palić od połowy 2020 roku, a do tego czasu będą mogły być kupowane jedynie przez przedsiębiorstwa wykorzystujące te paliwa dla potrzeb działalności gospodarczej, działalności wytwórczej w rolnictwie, ogrodnictwie czy też warzywnictwie.

Co regulują przyjęte rozporządzenia?

-ustawowy zakaz sprzedaży paliw stałych nieprzystosowanych do spalania w gospodarstwach domowych tj. mułów i flotokoncentratów,
-ustawowy zakaz importowania do Polski węgla niesortowanego,
-wprowadzenie świadectwa jakości paliw stałych, które na żądanie klienci otrzymywać będą od sprzedawców węgla dostając w ten sposób informację na temat wartości opałowej kupowanych paliw
-budowa systemu kontroli jakości paliw stałych, składów węgla przez Krajową Administrację Skarbową, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Inspekcję Handlową, które wyposażone zostały w uprawnienia kontrolne .

KALENDARZ

Uchwała „antysmogowa” weszła w życie 1 maja 2018 r. Oznacza to, że od tej daty: wszystkie montowane kotły powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189. nie będzie można spalać paliw najgorszej jakości

Kotły c.o. opalane paliwami stałymi, których eksploatację rozpoczęto po 30 kwietnia 2018 r muszą posiadać Certyfikat „klasy 5” oraz Certyfikat „Ekoprojektu”.

Przewidziane zostały przepisy przejściowe dające czas na dostosowanie się do nowych regulacji:

dopuszczono możliwość eksploatacji kotłów spełniających wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018r., do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia,

dla kotłów pozaklasowych tzw. „kopciuchów”, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018r., określono czas wymiany do 1 stycznia 2023r.,

dla kotłów spełniających wymagania klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018r., określono czas wymiany do 1 stycznia 2027r.,

dla kominków i pieców, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018r., określono czas wymiany lub dostosowania  instalacji do 1 stycznia 2025r. (dostosowanie to ma polegać na ograniczeniu wielkości emisji pyłu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185),

dla instalacji zainstalowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej okresy dostosowawcze zostały skrócone:
- dla kotłów do 1 stycznia 2020r.,
- dla kominków i pieców do 1 stycznia 2022r.

KLASY JAKOŚCI KOTŁÓW

Norma PN EN 303-5:2012 dotycząca kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW.
Kryteria normy PN-EN 303-5:2012 dotyczą emisji tlenku węgla, substancji smolistych, pyłów oraz ustalają minimalną wymaganą sprawność.

Wyróżnia się trzy klasy kotłów pod względem sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń:

- klasa 3 - najniższa klasa
- klasa 4 – średnia klasa
- klasa 5 – najlepsza klasa (nie posiadają rusztu awaryjnego)

WYMOGI DYREKTYWY ECODESIGN

Dyrektywa Ecodesign wejdzie w życie w 2020 roku. Pod względem emisyjnym jej wymogi to poziom 5.j klasy normy PN-EN 303-5:2012.

Wprowadza ponadto:
- próg emisji dla tlenków azotu
- etykiety energetyczne dla kotłów takie jak te znane od lat dla sprzętu AGD
- wymóg podawania przeciętnej sezonowej sprawności kotła

Kocioł osiągający kryteria emisji 5-tej klasy czy dyrektywy ecodesign mówi o jego efektywności i czystości spalania. Kotły te spalają paliwo w sposób niewidoczny i niewyczuwalny, emitują o ponad 90% mniej zanieczyszczeń w porównaniu do kotłów bezklasowych.

Co to jest Certyfikat „klasy 5” oraz Certyfikat „ekoprojektu”?

Certyfikat „klasy 5” - dokument potwierdzający weryfikację zgodności z normą PN-EN 303-5:2012, wydany przez akredytowaną jednostkę, dotyczy kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW
Certyfikat „Ekoprojektu” (Ecodesign) – dokument potwierdzający weryfikacje zgodności z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na palio stałe, wydany przez akredytowaną jednostkę.

KONTAKT

Służby interwencyjne:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi: ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź, tel.: 42 633-33-43, fax: 42 633-33-33, e-mail: sekretariat@wios.lodz.pl

Komisariat policji w Rzgowie: plac 500-lecia 6, 95-030 Rzgów, Tel. (42) 214 10 07, Fax (42) 665 17 62

KARY

Zgodnie z art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska, nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w tzw. uchwale „antysmogowej” wiąże się z karą grzywny. Z Kodeksu wykroczeń wynika, że co do zasady grzywna wymierzana jest w wysokości od 20 do 5 000 zł, a w przypadku postępowania mandatowego z grzywną do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczenia określone w dwóch lub więcej przepisach 1 000 zł.
Mandat może zostać nałożony przez Policję, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska lub straż gminną, o ile taka funkcjonuje w danej gminie.

PRZEPISY PRAWA (pakiet rozwiązań legislacyjnych):

- Uchwała Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017r. W sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018r w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018r w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018r w sprawie metod badania jakości paliw stałych

Źródła:

Ministerstwo Środowiska https://www.mos.gov.pl/
WIOŚ Łódź http://www.wios.lodz.pl/Rzgow,288
www.powietrze.lodzkie.pl

MG
Fot. przykładowe Marcin Kucewicz/Agencja Gazeta
powrót