Dla kogo zwolnienie od podatku od nieruchomości - Gmina Rzgów

Dla kogo zwolnienie od podatku od nieruchomości

zdjęcie
Rada Miejska w Rzgowie 22 kwietnia 2020 r.   przyjęła Uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Ma to związek z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19. Zwolnieni z podatku od nieruchomości od: gruntów, budynków oraz budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – będą  przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji, a ich płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku przychodów w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości za okres trzech miesięcy od maja do lipca 2020 roku.

Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których przychody w kwietniu 2020 roku zmniejszyły się o nie mniej niż 70 proc. w stosunku do przychodów w kwietniu 2019 roku. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po 31 marca 2019 roku - zwolnienie to dotyczy tych, których przychody w kwietniu 2020 roku zmniejszyły się o nie mniej niż 70 proc. w stosunku do średnich przychodów miesięcznych za okres od początku prowadzenia działalności do 31 marca 2020 roku.

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy, wynikającej z niniejszej uchwały wraz z deklaracją lub korektą deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w której wykazuje zwolnienie, składa formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz oświadczenie o zmniejszeniu przychodów przy ubieganiu się o pomoc, rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt. 3.1, o której mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19".

Formularze deklaracji oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz załącznikami, wynikającymi z postanowień uchwały o zwolnieniu z podatku za część roku 2020, są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Rzgowie do skrzynki podawczej, mogą zostać przesłane pocztą, za pośrednictwem platformy EPUAP bądź złożone osobiście w każdy czwartek w punkcie uruchomionym na parterze w godzinach 8:00-15:00.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budżetu i Finansów. Tel. kontaktowy: 42 214 12 10 wew. 110

Oprac. WK
Fot. przykładowe: wGospodarce.pl

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
http://vip130.lo.pl/uchwala/17622/uchwala-nr-xxiii-217-2020
załącznik nr 1 do uchwały:
https://www.rzgow.pl/content/files/zalacznik1-1588754591.pdf

załącznik nr 2 do uchwały:
https://www.rzgow.pl/content/files/zalacznik2-1588680287.pdf

Druki deklaracji oraz informacji do pobrania:
http://vip130.lo.pl/artykuly/600/podatki-w-2020-r
powrót