Dla rolników, którzy stracili przez epidemię - Gmina Rzgów

Dla rolników, którzy stracili przez epidemię

zdjęcie
W środę, 29 lipca Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zasadnicza zmiana polega na wprowadzeniu wyjątkowego, tymczasowego wsparcia dla rolników, którzy ponieśli straty finansowe w związku z wybuchem epidemii koronawirusa.
Nowe działanie będzie jednorazowym i  nadzwyczajnym mechanizmem wsparcia, będącym odpowiedzią na problemy  związane z płynnością finansową rolników i zachowaniem ciągłości  działalności rolniczej.

Wsparcie przeznaczone będzie dla  gospodarstw, prowadzących produkcję w sektorach, które w największym  stopniu zostały dotknięte skutkami COVID-19. Chodzi o bydło mięsne,  krowy (mleko), trzodę chlewną, owce, kozy, drób rzeźny i nieśny oraz  uprawę roślin ozdobnych.

Pomoc będzie miała formę ryczałtu  wypłacanego w zależności od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji  rolnej i ma na celu częściową rekompensatę utraconego dochodu. Na nowe działanie zostanie przeznaczone 273,4 mln euro. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (opr. WK)

Fot. pixabay.pl

powrót