Gmina Rzgów już prawie najlepsza w Polsce! - Gmina Rzgów

Gmina Rzgów już prawie najlepsza w Polsce!

zdjęcie
Gmina Rzgów zajęła II miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 rok (awans o jedną pozycję w stosunku do poprzedniej edycji).
W dniu 22 czerwca w siedzibie redakcji czasopisma Rzeczpospolita odbyła się uroczysta prezentacja powyższego raportu połączona z debatą na temat roli inwestycji w rozwoju lokalnym oraz finansów samorządów w nowej rzeczywistości, w której udział wzięli min. Artur Osiecki – Redaktor „Rzeczpospolita”, Zygmunt Berdychowski – Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, Paweł Borys - Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich, dr Piotr Sołtyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Roman Potocki – Starosta Wrocławski, Marek Banaszek – Burmistrz Miasta Józefowa.
Mateusz Kamiński – Burmistrz Rzgowa zabierając głos w debacie podkreślił, że wysoka lokata w rankingu na pewno sprzyja przyciąganiu inwestorów. Niemała część mieszkańców jest też dumna z tego, że mieszka w gminie, która odnosi sukcesy. Jeśli zaś chodzi o prestiż w środowisku samorządowym, to rzeczywiście na spotkaniach, szczególnie z kolegami z województwa łódzkiego, odbieram sygnały świadczące o tym, iż nasz sukces spotyka się z uznaniem innych.
Od kilku lat z inicjatywy Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich przygotowywany jest Ranking naświetlający kondycję polskich samorządów. Raport ten jest przygotowywany przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorzy rankingu koncentrują się na analizie informacji przesyłanych do Regionalnych Izb Obrachunkowych, w tym  dochodów własnych samorządów, ich wydatkach inwestycyjnych oraz wysokości unijnych funduszy, pozyskanych na wykonywanie zadań. Każdy z badanych podmiotów podlega tym samym kryteriom, co pozwala na wybranie najbardziej gospodarnych JST w Polsce.
Eksperci przeanalizowali finanse ponad 2400 gmin i przeszło 300 powiatów biorąc pod uwagę siedem wskaźników, tj. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem (bez poręczeń), relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
W kategorii Gminy Wiejskie znalazło się 1547 gmin. Najlepsza okazała się Dobra Szczecińska. Z gmin województwa łódzkiego w pierwszej dziesiątce znalazła się gmina Kleszczów (3) oraz Rząśnia (8).
W kategorii Gminy Miejsko-Wiejskie w rankingu znalazło się 628 gmin. Liderem w tej kategorii okazała się Gmina Konstancin - Jeziorna, drugie miejsce zajął Rzgów, a reprezentacje z województwa łódzkiego wśród najlepszych uzupełniły Poddębice (8) oraz Uniejów (10).
W kategorii Gminy Miejskie wśród 235 gmin najwyżej sklasyfikowany został Józefów.
Wśród miast na prawach powiatu na 66 jednostek najwyżej znalazły się Tychy.
W kategorii Powiatów Ziemskich na 314 jednostek objętych badaniem zwyciężył powiat wrocławski. Powiat łódzki wschodni sklasyfikowano na 28 pozycji.
Zwyczajowo premiera raportu odbywała się podczas Europejskiego Kongresu Samorządów. W roku bieżącym Kongres został przeniesiony na miesiąc grudzień, w związku z tym organizatorzy zdecydowali się na wcześniejsze opublikowanie wyników rankingu.
Więcej informacji na:
http://www.forum-ekonomiczne.pl/wyniki-gminy-miejsko-wiejskie/

Załączniki artykułu

powrót