Gmina w czasie epidemii - Gmina Rzgów

Gmina w czasie epidemii

zdjęcie
Zdarzyło się, że małżeństwo na kwarantannie próbowało złożyć zamówienie w MOPS mniej więcej takiej treści: „ - Proszę o świeży bochenek chleba za 5,40 od Brzozowskich na sobotę na godz. 9.30”. Pracownicy socjalni, sąsiedzi, druhowie OSP, zakonnice, wolontariusze Caritas pomagają jedynie osobom, które nie mogą same opuścić mieszkania.
Na szczęście w czasie epidemii żadna osoba samotna, w podeszłym wieku, schorowana nie wymagała umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej. Zajmują się nimi członkowie rodzin, którzy np. mogą pracować zdalnie.

- Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Rzgów, w tym osób przebywających na kwarantannie, jest udzielana osobom potrzebującym na ich wniosek – wyjaśnia Aneta Łopyta, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie. - Sytuacja osób/ rodzin ustalana jest poprzez przeprowadzenie wywiadu telefonicznego z pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie produktów żywnościowych, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz zakwalifikowane do programów - Posiłek w szkole w domu lub Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020.

W kwietniu i maju zostało zakwalifikowanych 40 osób  do otrzymania pomocy w postaci  żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020. Pracownicy ośrodka we współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego – Referatu Komunalnego oraz przy wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej ze Rzgowa dostarczyli paczki żywnościowe do osób potrzebujących oraz maseczki ochronne. Dzięki zaangażowaniu druhów – strażaków nie było do tej pory konieczności angażowania żołnierzy terytorialsów.

- Ponadto w MOPS wydano 19 decyzji 37 osobom  na świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności z Programu Posiłek w szkole i w domu oraz  przyznano pomoc w formie posiłku dowożonego przez siostry felicjanki oraz dla dzieci i młodzieży (14 osób) - informuje A. Łopyta. - Należy także  wspomnieć o współpracy z terenowym oddziałem Caritasw zakresie organizowania pomocy żywnościowej, leków i innych niezbędnych artykułów dla osób potrzebujących.

W kwestii świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Rzgów trzeba podkreślić, iż usługi te świadczone są i były zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odbywają się w sposób ograniczający ryzyko narażenia osoby korzystającej jak i pracownika na zakażenie. Usługi opiekuńcze w głównej mierze świadczone są osobom samotnym lub w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Świadczone są poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np. zaopatrywanie osób w podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne, wykupywanie leków.

Ważnym aspektem pracy Ośrodka w dobie pandemii było z pewnością organizowanie i monitorowanie zdalnej nauki niektórych dzieci oraz  motywowanie ich do czynności szkolnych. Odbywało się to w ścisłej  współpracy z pedagogami szkolnymi.
Ponadto pracownicy ośrodka monitorują sprawy związane z przemocą domową oraz rozpowszechniane są informacje na temat dostępnych form pomocy.

Należy zaznaczyć, iż pomimo pandemii zapewniona była ciągłość pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie. Od początku  tej trudnej sytuacji pracownicy ośrodka pełnią każdego dnia dyżur telefoniczny pod numerem 793 240 194  w godzinach 7. 30 – 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Jak wirus wpływa na finanse?

W ubiegłym roku mieliśmy w gminie Rzgów 1377 przedsiębiorców (osób fizycznych), prowadzących działalność gospodarczą w gminie Rzgów.  Według serwisu Ministerstwa Rozwoju – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - od 14 marca 2020 r. (ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego)  - 8 przedsiębiorców, czyli osób fizycznych zaprzestało u nas prowadzenia działalności gospodarczej, a 12 osób zawiesiło swoją działalność gospodarczą (stan na 10 czerwca). Z punktu widzenia statystycznego, zmiany są wręcz niedostrzegalne!

Przez cały rok 2019 r. budżet gminy Rzgów zasiliło 20 milionów 47 tysięcy złotych z tytułu podatku dochodowego. Porównując kwiecień' 2020 r. z kwietniem 2019 r. wpływy z podatku dochodowego zmalały o około 40 procent. Maj' 2020 r.  należy uznać za udany, bo te wpływy wyniosły 1 milion 649 tysięcy złotych, czyli w tym przypadku – w maju nie można już mówić o dalszej tendencji spadkowej. Dopiero jednak podsumowanie wszystkich wpływów z podatku dochodowego w tym roku będzie mogło dać wyobrażenie o skali obniżenia wpłat do budżetu gminy.

Na 1921 osób fizycznych i firm prowadzących działalność gospodarczą w gminie Rzgów, do 10 czerwca 2020 r. - 17 osób fizycznych i firm rozpoczęło starania o skorzystanie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Takie zwolnienie jest możliwe dzięki podjętej uchwale Rady Miejskiej w Rzgowie. Ze złożonych dokumentów wynika, że łączna kwota zwolnienia mogłaby sięgnąć wysokości 1 miliona 373 tysięcy złotych  za okres od maja do lipca bieżącego roku. Ośmiu przedsiębiorców, którzy w kwietniu złożyli wnioski o udzielenie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, zostało wezwanych do sprecyzowania zakresu żądania i uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót