Inwestycje przebiegają nieźle - Gmina Rzgów

Inwestycje przebiegają nieźle

zdjęcie
Na sesji Rady Miejskiej w środę, 29 maja przyjęto uchwałę w sprawie zachowania dotychczasowego pensum godzin dla nauczycieli przedszkola i grup przedszkolnych przy szkołach: 6-latków i dzieci młodszych. Radni po długiej dyskusji podjęli decyzję, aby przedłużyć na okres do lat 3 dotychczasowe umowy dzierżawne na ziemię gminną w Gospodarzu, Grodzisku, Guzewie, Konstantynie, Prawdzie i Rzgowie.
Najwięcej emocji wywołała przyszłość 8-hektarowego pola, które przez 38 lat dzierżawi rolniczka. Jego uprawa jest głównym źródłem utrzymania. Rada wysłuchała racji młodego właściciela gospodarstwa hodowlanego, który chciał je wydzierżawić na potrzeby wypasu stada. Ostatecznie zwyciężyło zdanie, że jeśli dotychczasowy dzierżawca wzorowo uprawia ziemię gminną, nie warto organizować konkursu ofert na dzierżawę nawet jeśli nowa umowa przyniosłaby niewielki w istocie – większy zastrzyk gotówki do kasy gminnej.

Z powodu donosu na działalność Gminnej Spółki Wodnej, wypowiedział się jej prezes od 4 lat - Zenon Wawrzyniak. Odrzucił on insynuacje dowodząc, że przy bardzo skromnych możliwościach, prowadzone są na bieżąco roboty melioracyjne.  Naprawiono 4 przepusty. Skromne środki pochłaniają zakupy części zamiennych, a naprawy sprzętu są wykonywane społecznie.  Spółka działa dzięki wsparciu gminy Rzgów i państwa, bo na 1730 członków – zaledwie połowa płaci składki.

Zenon Wawrzyniak jako prezes Gminnej Spółdzielni poinformował, że sklepowi GS w Gospodarzu nie grozi zamknięcie ani przeobrażenie w kolejną hurtownię. Udało się znaleźć dzierżawcę, który co prawda wynegocjował nieco niższą stawkę dzierżawną, ale utrzyma dotychczasowy profil sklepu.

Inwestycje gminne idą nieźle mimo trudnej sytuacji na rynku – powiedział na posiedzeniu Rady Miejskiej  burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, który przedstawił szczegóły w ramach sprawozdania międzysesyjnego.

Trwają prace na budowie przedszkola w Guzewie. Wykonano instalacje podtynkowe. Wykonano tynki I posadzki. Trwają prace instalacyjne.
Ogłoszono postępowanie na utwardzenie terenu dla potrzeb żłobka samorządowego przedszkola publicznego w Guzewie przy ul. Edukacyjnej.
Trwają prace związane z przebudową drogi w Grodzisku.  Prace postępują zgodnie z harmonogramem.
Trwają prace budowlane na przebudowie drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko. Wykonano nawierzchnie asfaltowe.
Rozpoczęto prace  na drodze powiatowej nr  2942 E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500- Lecia do cieku Struga. Prace powinny być zakończone do końca lipca. W tym czasie będzie dopuszczony ruch autobusów i docelowe wjazdy mieszkańców
Przekazano plac budowy na ulicy Sucharskiego. Wykonano wpusty uliczne. Rozpoczęto prace związane z odwodnieniem liniowym ulicy
Podpisano umowę na przebudowę skrzyżowania w Guzewie. Wykonawca zgodnie z umową powinien rozpocząć prace do końca czerwca 2019. Wcześniej deklarował rozpoczęcie prac    w maju, ale przekazał nam informację rozpocznie prace w połowie czerwca.
Świetlica w Starej Gadce. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 187 000 zł. Planowane rozpoczęcie prac do 10 czerwca.
Trwają prace na budowie kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce, rozbudowie oczyszczalni ścieków oraz na budowie domu kultury w Rzgowie. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę i montaż składanej trybuny. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. W chwili obecnej trwają prace na ulicy Inspektowej oraz Zamkowej w Starowej Górze.
Podpisano umowę  na budowę chodnika na ulicy Szczytowej. Najtańsza oferta została złożona przez firmę z Aleksandrowa  Łódzkiego na kwotę ca 165 000 zł. Przekazanie placu budowy odbyło się 28 maja.
Rozstrzygnięto postępowanie na zagospodarowanie i utwardzenie terenu przy placu zabaw w Grodzisku. Wykonano utwardzenie ternu.
Ogłoszono postępowanie na: Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 460 000 zł. Dla podpisania umowy Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego wystąpił o przesunięcie 80 000 zł. Niestety wg informacji z 27 maja, wykonawca chce się wycofać przed podpisaniem umowy z powodu niedoszacowania wartości zamówienia. W czerwcu odbędzie się spotkanie z projektantem w celu zmiany projektu na technologię nienarzucającą dostawcy technologii.
Rzgów, ul. Kusocińskiego – unieważniono przetarg z powodu braku środków. Ogłoszono przetarg na krótszy odcinek od ulicy letniskowej do Stadionowej
Trwają prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rzgowie. Oddano do użytku nowy reaktor biologiczny i stację oczyszczania ścieków HUBER. Reaktor biologiczny zostanie uruchomiony w czerwcu.
Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim.  Wpłynęło 5 ofert. Najtańsza na kwotę 106 000 zł. Podlega ona w tej chwili ocenie przy udziale projektanta, gdyż zaoferowane lampy są inne niż montowane do tej pory.
Ogłoszono postępowania na montaż ogrodzenia wokół boiska przy ul. Lucernianej w Starej Gadce.

Referat Gospodarki Komunalnej realizował nastepujace zadania:

1. Wykonano odwodnienie ul. Szklanej w miejscowości Starowa Góra. Prace polegały na wykonaniu kanału deszczowego o długości 120 m

2. Uporządkowano teren działki przeznaczonej pod budowę przedszkola w miejscowości Kalino

3. Wytłuczniowano odcinek ul. Frontowej w miejscowości Starowa Góra. Wyprofilowano drogę w sposób poprawiający odpływ wody do drenażu, który został ułożony w poboczu ulicy.

4. Wykonano za zgodą Zarządu Dróg Wojewódzki w Łodzi ścieżką prowadzącą od miejscowości Huta Wiskicka do  przystanku przy drodze 714. Ścieżka została utwardzona destruktem pozyskanym z remontowanych na naszym terenie dróg. Poprawi ona bezpieczeństwo pieszych dochodzących do przystanku autobusowego.

5. Posprzątano odpady z placu należącego do sołectwa Babichy .  Odpady zostały zebrane przez mieszkańców sołectwa podczas akcji sadzenia drzewek

6. Wykonano i zamontowano barierkę przy placu zabaw na Konstantynie

7. Zebrano pobocze przy drodze powiatowej 2941E przebiegającej przez miejscowość Grodzisko , Konstantyna . Pobocze zebrano na długości 1800 m.

8.Uzupełniono oznakowanie nazw nowo powstałych ulic w miejscowości Guzew, Romanów, Grodzisko.

9. Zamontowano bariery łańcuchowe na chodnikach w miejscowości:
- Prawda przy placu zabaw,
- Konstantyna na skrzyżowaniu ulicy Konspiracji i ulicy Pejzażowej
- Rzgów ul. Ogrodowa .
Łącznie zamontowano ok. 200 m

10. Obecnie trwają prace przy powiększeniu parkingu dla pracowników przy ul. Grodziskiej.

11. Część pracowników referatu komunalnego była zaangażowana w prace związane z bieżącym utrzymaniem na drogach gminnych i powiatowych. W okresie międzysesyjnym skupiały się głównie na wykaszaniu poboczy, rowów , terenów należących do Gminy Rzgów oraz placów zabaw.

12. Na terenie parku rozpoczęły się nasadzenia kwiatów.

Burmistrz M. Kamiński przedstawił radnym "Raport o stanie gminy Rzgów za 2018 r.", który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.rzgow.pl/index.php?gid=27ca954f6d2d8bcb45e2a8528837172c&lpos=3_3&rpos=-1_-1#menuscroll

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót