Już 44 umowy na odbiór ścieków - Gmina Rzgów

Już 44 umowy na odbiór ścieków

zdjęcie
W środę, 29 maja odbyły się próby szczelności i uruchomienia zaworów nowej kanalizacji w ul. Usługowej w Starej Gadce. W Starowej Górze trwają prace przy układaniu rury kanalizacyjnej w ul. Zamkowej i przygotowania do skanalizowania ul. Inspektowej. Podpisane są umowy z 44 rodzinami na odbiór ścieków. Najwięcej posesji jest podłączonych w ul. Stropowej w Starowej Górze w ul. Stropowej, w której kanalizacja była  najwcześniej zrealizowana. Tutaj - z nowej kanalizacji korzysta już połowa mieszkających tu rodzin.
Inspektor nadzoru Bogdan Błaziński z Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie przypomina o kolejności czynności, związanych z przyłączenierm się do kanalizacji. Gdy gmina uzyska pozwolenie na użytkowanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, właściciel posesji zwraca się do Gminnego Zakładu Wodociagów i Kanalizacji z wnioskiem o warunki techniczne podłączenia.

Z warunkami trzeba zwrócić się do inspektora B. Błazińskiego pamietając, że indywidualne przyłącze musi być wciąż odsłonięte (nieprzysypane ziemią).  Przyjeżdża ekipa z GZWiK, która uruchamia studnię zaworową.  Jeśli ścieki prawidłowo są odprowadzane, inspektor B. Błaziński  sporządza protokół odbioru sprawności przyłącza. Właściciel posesji z tym protokołem zwraca się do GZWiK o wydanie umowy na odbiór ścieków.  Ilość nieczystości oblicza się na podstawie wody zużywanej w danym, indywidualnym gospodarstwie.

Rzgów buduje kanalizację w gminie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem  Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, którego członkiem jesteśmy od chwili jego założenia, czyli od grudnia 2014 r. Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w kwietniu 2017 r.,  przyznane zostało dofinansowanie w kwocie ponad 9,3 mln. zł. Całość kosztów realizacji projektu - zgodnie z kosztorysem inwestorskim - wyniesie ponad 18 mln zł.

Umowy z wykonawcami zostały podpisane 7 września 2017 r. Piotr Mielczarek Firma Technologie Bezwykopowe z Kalisza w imieniu gminy nadzoruje prace instalacyjno – budowlane. Projekt zakłada budowę 14,1 km sieci kanalizacji podciśnieniowej w 23 ulicach w Starowej Górze i Starej Gadce oraz zakłada podłączenie co najmniej 1700 osób, zamieszkałych przy tych ulicach.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rzgów. W ramach projektu przewidziano także koszty nieinwestycyjne: działania informacyjno – promocyjne, przygotowanie dokumentacji projektowej, a także nadzór inwestorski. Z powstającej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, skorzystają mieszkańcy, zakłady usługowe i przedsiębiorcy.

Realizacja projektu oznacza obniżenie zanieczyszczenia środowiska w gminie Rzgów, ograniczenie smrodu, towarzyszącego opróżnianiu szamb i poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Zakończenie budowy kanalizacji przewidziano na koniec września 2019 r. Ostateczne rozliczenie całego projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi zaplanowano do końca 2019 r.

Tekst: Włodzimierz Kupisz
powrót