Nabór rachmistrzów - Gmina Rzgów

Nabór rachmistrzów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728) burmistrz Rzgowa – gminny komisarz spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w gminie Rzgów. Spis zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r.
Wymagania
Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:
1. pełnoletnich;
2. zamieszkałych w gminie Rzgów;
3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje dodatkowe dla osób składających oferty
Kandydat na rachmistrza obowiązkowo musi odbyć szkolenie z organizacji, metodologii, promocji spisu, ochrony danych osobowych oraz obsługi aplikacji do realizacji spisu na urządzeniu mobilnym.

Harmonogram zadań – dyspozycyjność rachmistrza
1. 3 sierpnia - 11 września 2020 r. - szkolenie rachmistrzów jest bezpłatne, odbędzie się w gminie Rzgów. Nie są zwracane koszty dojazdu na szkolenie.
2. 3 sierpnia - 13 września 2020 r. przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrza terenowego
3. od 1 października do 30 listopada 2020 r. przeprowadzenie spisu rolnego przez rachmistrza terenowego

Szkolenie
Wszyscy kandydaci na rachmistrza terenowego z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla kandydatów na rachmistrza terenowego obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Szkolenie będzie odbywało się w formie e/learningu oraz tradycyjnej. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Szkolenie zakończone będzie egzaminem testowym w formie elektronicznej, sprawdzającym wiedzę merytoryczną
i przygotowanie do wykonywania czynności zbierania danych przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie.jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
- przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
- zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;
- przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.
Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego. W przypadku wywiadów telefonicznych stawka za przeprowadzony wywiad wynosi 20 zł.

Przy zbieraniu danych rachmistrz posługuje się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem rachmistrza spisowego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.
Urząd Miejski w Rzgowie plac 500-lecia 22, pok. 2
Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 42 214 12 09
Uwaga: ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Rzgów wynosi: 2. Druk formularza w galerii zdjęć pod plakatem
powrót