Od 19 IX przyłącza wod.kan. inaczej - Gmina Rzgów

Od 19 IX przyłącza wod.kan. inaczej

zdjęcie
Informujemy, że w najbliższym czasie zmieniają się następujące ustawy regulujące zasady przyłączania się do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Jest to zmiana ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo Budowlanane oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Od 19 września 2020 r. zmieni się sam wniosek oraz załączniki, które będą składać osoby ubiegające się o wybudowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Do tej pory wnioskodawca ubiegając się o wydanie warunków do wniosku, dołączał mapkę z widoczną siecią wodociagową.

W nowym stanie prawnym załącznikiem do wniosku będzie plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Zmieni się także sam wzór wniosku. Nie będą to już warunki techniczne wykonania przyłączy, lecz warunki przyłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej, co zasadniczo wpywa na charakter tego dokumentu.

Niezbędne będzie geodezyjne wyznaczenie przyłącza (tyczenie). Znika etap uzgodnień projektów. To inwestor odpowiada za to, by plan sytuacyjny zgodny był z wydanymi przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji warunkami przyłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej. Po otrzymaniu warunków przyłączenia, klient przystępuje do budowy. Na etapie odbioru, jeśli GZWiK stwierdzi, że wykonanie niezgodne jest z warunkami przyłączenia do sieci - to odmówi odbioru.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Fot. przykładowe/sprzedajemy.pl
powrót