Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców - Gmina Rzgów

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

zdjęcie
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców. Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy,  którzy zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników (tj. 1-9 pracowników) oraz osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych - nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.
O POŻYCZKĘ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ TAKŻE MIKROPRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY NIE ZATRUDNIAJĄ I NIGDY NIE ZATRUDNIALI PRACOWNIKÓW.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?

Do Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód wnioski mogą złożyć pracodawcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu łódzkiego wschodniego (gminy: Andrespol, Brójce, Koluszki, Rzgów, Tuszyn, Nowosolna).
Złożenie wniosku może nastąpić:
- w formie elektronicznej, która znacznie przyśpieszy realizację wniosku, zawarcie umowy oraz wypłatę środków:
 -  za pośrednictwem serwisu https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

    Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl wymaga opatrzenia tych dokumentów  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego mogą go w prosty sposób założyć na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany z wykorzystaniem np. konta w systemie bankowym lub  w formie papierowej, która jednak wydłuży realizację wniosku, zawarcie umowy oraz wypłatę środków:
    • poprzez przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód, 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52
    albo
    • poprzez złożenie w kopercie z dopiskiem „Mikropożyczka" do pojemnika ustawionego przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód przy ul. Częstochowskiej 40/52.

Składając wniosek w formie elektronicznej jak i papierowej do wniosku należy załączyć:

    - podpisaną umowę pożyczki (wg załączonego wzoru),

    - pełnomocnictwo obejmujące złożenie wniosku i podpisanie umowy jeżeli wniosek składa osoba trzecia lub jeden ze wspólników spółki cywilnej, a umocowanie do tych czynności nie wynika z treści umowy spółki,

   -  kopię umowy spółki cywilnej, jeśli wynika z niej możliwość reprezentowania spółki przez jednego ze wspólników (osobę, która złożyła wniosek).

   -  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

    - oświadczenie wnioskodawcy / wnioskodawców o niepozostawaniu w związku małżeńskim (wg załączonego wzoru),
    lub

    - zgodę małżonka na zawarcie umowy pożyczki (wg załączonego wzoru).

Fot. przykładowe
powrót