Pożyczka na pierwszy biznes - Gmina Rzgów

Pożyczka na pierwszy biznes

zdjęcie
Rządowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” oferuje nisko oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych. Program jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

O pożyczkę podstawową mogą ubiegać się:
- niezatrudniony oraz niewykonujący innej pracy zarobkowej: student ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
- poszukujący pracy absolwent szkoły i uczelni – do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
- osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy (szczególnie mile widziani: bezrobotni powracający z zagranicy, w wieku poniżej 29 lub powyżej 50 roku życia, oraz osoby długotrwale bezrobotne),
- poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej.
Co więcej, pożyczkobiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, co pozwoli na efektywne wykorzystanie środków udzielonych im pożyczek.

Utworzenie miejsca pracy – pożyczka uzupełniająca na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy. O pożyczkę mogą ubiegać się: podmioty, którym udzielono pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy istnieje możliwość umorzenia należności z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie miejsca pracy.

Utworzenie miejsca pracy – dla przedsiębiorcy

1) na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy udzieloną podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom, producentom rolnym
2) na utworzenie stanowiska pracy  dla bezrobotnego, poszukującego pracy absolwenta lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy udzieloną:
- żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć,
- podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych;
W celu ubiegania się o pożyczkę zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:

ŁÓDŹ: ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, tel. 42 298 66 00 / 42 298 66 01
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: Plac Kościuszki 7, tel. 44 647 48 08 / 44 741 75 00 / 44 741 75 01

Fot. przykładowe/hurt&detal.pl

powrót