Przebieg debaty o ruchu na placu 500-lecia - Gmina Rzgów

Przebieg debaty o ruchu na placu 500-lecia

zdjęcie
Informujemy o przebiegu debaty społecznej  przeprowadzonej  12 stycznia 2016 r. w sprawie zmian organizacji ruchu na placu 500-lecia.
Przedmiotem debaty była propozycja zmian w organizacji ruchu na placu 500-lecia w związku z wnioskami grupy radnych Rady Miejskiej z uwagi na karanie mieszkańców przez policję mandatami za przechodzenie w miejscach niedozwolonych.


1. Opis rozważanej koncepcji.

Zaproponowane przez Urząd Miejski propozycje rozwiązań, które należy poddać pod dyskusję  były następujące:

w Wariancie I:
pozostawienie organizacji ruchu praktycznie bez zmian

w Wariancie II:
wprowadzenie „Strefy zamieszkania” z jednoczesnym wprowadzeniem ruchu jednostronnego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Tuszyńskiej.
Przewidziano też wprowadzenie częściowo parkowania skośnego dzięki temu zwiększy się liczba miejsc parkingowych między ul. Przejazd a ul. Tuszyńską, oraz dopuszczenie parkowania pojazdów na poboczu po stronie południowej strefy.
Wprowadzenie proponowanej organizacji ruchu (Wariant II) wiązałoby ze sobą zmianę:
- oznakowania pionowego, zarówno wprowadzenie nowych znaków jak i likwidacja części istniejących,
- oznakowania poziomego, zarówno wprowadzenie nowego oznakowania jak i likwidacja części oznakowania istniejącego poprzez frezowanie bądź zamalowanie,
- budowę progu zwalniającego na wjeździe w strefę

w Wariancie III: 
wprowadzenie  zgodnie z wnioskami radnych (poza założeniami opisanymi w Wariancie II)  wprowadzenie „Strefy zamieszkania” również na wschodnim odcinku placu  500-lecia od ul. Grodziskiej do Rawskiej

 Wariant IV 
przewidywał  opracowanie i realizację na południowym odcinku placu 500-lecia koncepcji woonerfu. Woonerf to też strefa zamieszkania, tylko wzbogacona o inne funkcje przestrzeni publicznej.

Pisemne wnioski radnych będące inspiracją do przeprowadzenia tej debaty uwzględnione zostały w wariantach II i III

2. Przebieg debaty.
Debata przeprowadzona została w formie otwartego spotkania z udziałem wnioskodawców jak
i zainteresowanych mieszkańców gminy, przedstawicielami policji i mediów oraz pracowników Urzędu Miejskiego - w tym  z-cy burmistrza -w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie w dniu 12 stycznia 2016 r.  Wg listy obecności udział w konsultacjach wzięło 29 osób, (choć na sali było więcej osób – 47 - nie wszyscy potwierdzili swą obecność wpisem na liście), z czego 15 osób przedstawiło swoją opinię bądź zadało pytania.

Przybyłych na debatę mieszkańców można podzielić na następujące grupy:
-osoby będące przeciwnikami zmian - akceptujące Wariant I,
-osoby będące zwolennikami zmian wg. Wariantu II,III lub IV,
-osoby proponujące inne rozwiązania
-osoby których wypowiedzi można uznać za neutralne bądź na podstawie pytań stwierdzić, iż przybyły się dowiedzieć o szczegółach proponowanych zmian,
-osoby, które przybyły wyłącznie celem zapoznania się z przedstawioną koncepcją nie zabierając głosu w dyskusji.

2.1 Wypowiedzi przeciwników zmian.
Osoby wypowiadające się za odstąpieniem od proponowanych zmian argumentowały w większości przypadków, iż wprowadzenie ‘strefy zamieszkania’ - w tym  ruchu jednokierunkowego - może powodować zmniejszenie ruchu samochodowego, co skutkowałoby zmniejszeniem liczby potencjalnych klientów istniejących podmiotów gospodarczych,  przy jednoczesnym zwiększeniu natężenia ruchu w ciągu ulic pobocznych. Skutkować to mogłoby powstawaniem zatorów drogowych w szczególności w ciągu ul. Tuszyńska, plac 500-lecia,  Grodziska, oraz ul. Tuszyńska, plac 500-lecia, ul.  Rawska, ul. Przejazd.
Jedną z tez przeciwników zmian była obawa o przyszłość podmiotów gospodarczych mających siedziby w ciągu rozpatrywanego placu 500-lecia w Rzgowie, a także wbrew pozorom pogorszenie, a nie poprawa warunków bezpieczeństwa na wymienionym odcinku,  z uwagi na duże nasilenie  ruchu  samochodów, w tym autobusów PKS.
Zwracano uwagę, iż miasto Rzgów w chwili obecnej nie powinno przenosić rozwiązań z innych miast ograniczających ruch pojazdów w centrum miasta z uwagi na specyfikę omawianego terenu,  nie mając możliwości wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza centrum, a także z uwagi na  niestabilną sytuację rynkową, zwłaszcza w odniesieniu do miejsc pracy w rozpatrywanym obszarze.
Przedsiębiorcy zwracali uwagę na to, że to osoby zmotoryzowanie stanowią większość klientów.

Przedstawiciele przedsiębiorców obawiali się, iż zaproponowane zmiany mogą np. wymusić konieczność przebranżowienia działalności gospodarczej.
Pojawiały się głosy  odnośnie przestrzegania  obowiązujących przepisów prawa wynikających
z zastosowanego oznakowania drogowego – prawo musi obowiązywać wszystkich, a zatem pieszych
i kierowców w równym stopniu. Nie można wprowadzać radykalnych zmian tylko dlatego, że części pieszych nie chce się przestrzegać obowiązujących przepisów – przechodzenie przez jezdnię w odległości mniejszej niż 20-30 m od wyznaczonego przejścia to reguła – taki pogląd reprezentował m.in. komendant rzgowskiej policji.

2.2 Wypowiedzi zwolenników zmian.
Główną tezą zwolenników - w tym wnioskodawców (grupa  radnych) - wprowadzenia ‘strefy zamieszkania’ jest obrona pieszych przed mandatami, którzy w obecnej sytuacji łamią prawo przechodząc w miejscach niedozwolonych, a wprowadzenie strefy zamieszkania zlikwidowałoby ten problem.
Zwolennicy zmian zwracali uwagę, iż na terenie innych miast spowodowały one zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej powodując wzrost natężenia ruchu pieszych jak również swobody poruszania się. Argumentowali, iż brak zdecydowanych kroków w kierunku ograniczenia ruchu pojazdów samochodowych w ścisłym centrum miasta może doprowadzić zarówno do powstawania znaczących zatorów drogowych jak również skutkować pogorszeniem atrakcyjności śródmieścia.
Według nich wprowadzenie ‘strefy zamieszkania’ na tym obszarze  znacząco wpłynęłoby na zwiększenie atrakcyjności całej ulicy powodując wzrost liczby potencjalnych klientów.
Idea wprowadzenia miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzenia bądź miejsc przeznaczonych do chwilowego zatrzymania pojazdów zyskała aprobatę wśród osób pozytywnie opiniujących przedstawione przez Urząd Miasta zmiany.
Pojawiały się również głosy dalszym ograniczeniem ruchu pojazdów samochodowych do autobusów PKS, pojazdów mieszkańców strefy i pojazdów zaopatrzenia – klienci sklepów zmuszeni by byli w takim wypadku poszukiwać miejsc parkingowych poza strefą.
Istotnym elementem w wypowiedziach zwolenników zmian był postulat utrzymanie ruchu dwukierunkowego na południowym odcinku placu 500-lecia, a co za tym idzie zwężenie chodnika i dzięki temu poszerzenie jezdni z 4,5 m do 5,5 m, co umożliwiałoby realizację tej opcji – tego wariantu, zdaniem dyskutantów, zabrakło w przedstawionych propozycjach.
Wśród omawianych  propozycji znalazł się też projekt przekształcenia alei (kierunek północ-południe) w parku  im. A. Mickiewicza w drogę publiczną, co umożliwiłoby zakończenie jej przejściami dla pieszych.
Rozwiązanie to nie znalazło poklasku wśród zebranych i okazało się także niemożliwe do realizacji ze względów prawnych, nie było też przedstawiane jako jeden z proponowanych wariantów.

3. Omówienie i wnioski z debaty
Przedstawiciele Urzędu Miejskiego starali się szczegółowo odpowiadać na zadawane przez uczestników debaty pytania oraz
w sposób rzeczowy wyjaśniać zarówno przedstawione propozycje zmian, jak i omawiać ich szczegółowe rozwiązania.
Postulaty, wnioski oraz obawy osób zabierających głos w przedmiotowej sprawie były tematem zarówno dyskusji jak i merytorycznych odpowiedzi wszystkich uczestników.
Dyskusja miała niejednokrotnie wysoką temperaturę, wykraczając czasami poza zakres tematyczny.
Z przebiegu konsultacji oraz liczby osób zabierających głos wnioskować można, iż większość obecnych biorących udział w dyskusji generalnie opowiedziała się za proponowanym
w wariancie II poszerzonym o pozostawienie ruchu dwukierunkowego  kierunkiem zmian.
Wypowiedzi zarówno przeciwników jak i zwolenników na bieżąco były poddawane niekiedy emocjonalnej ocenie uczestników debaty.
Mając na uwadze złożoność tematu dyskusji, duże zainteresowanie oraz chęć wysłuchania każdej ze stron z udzieleniem niezbędnych wyjaśnień, nasuwa się wniosek o zorganizowanie kolejnej debaty na ten temat z uwzględnieniem rezultatów tej.
Należy też przedsięwziąć działania dotyczące publikacji materiałów przedstawianych do dyskusji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – tego elementu zabrakło przed tą debata i było to m.in. przedmiotem krytyki ze strony mieszkańców.
Przeprowadzona debaty społeczne ukazała znaczące zainteresowanie przybyłych mieszkańców sprawami dotyczącymi szeroko pojętych i długofalowych zmian w ścisłym centrum, a często rzeczowe wypowiedzi poszczególnych osób świadczyły o dużym zaangażowaniu w poprawę jakości życia w mieście.

Opracował: Mariusz Rutecki

Wyniki ankiety w załączniku poniżej:Załączniki artykułu

powrót