Ruszają bezpłatne porady prawne - Gmina Rzgów

Ruszają bezpłatne porady prawne

zdjęcie
Z początkiem nowego roku zostały uruchomione punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, podobnie jak w reszcie kraju. To rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz.1255). Nie obowiązują żadne zasady rejonizacji. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom powiatu łódzkiego wschodniego. Osoby korzystające z pomocy mogą się udać do dowolnego punktu. We wszystkich niżej wymienionych punktach, nieodpłatnej pomocy prawnej  udzieli adwokat lub radca prawny.
Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

1. GMINA ANDRESPOL – punkt usytuowany w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 64
Godziny otwarcia:
Poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 14:00
Wtorek od godz. 10:00 do godz. 14:00
Środa od godz. 12:00 do godz. 16:00
Czwartek od godz. 10:00 do godz. 14:00
Piątek od godz. 10:00 do godz. 14:00
W dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

2. GMINA KOLUSZKI – punkt usytuowany w budynku Urzędu Miejskiego w  Koluszkach, ul. 11-go Listopada 65
Godziny otwarcia:
Poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 13:00
Wtorek od godz. 12:00 do godz. 16:00
Środa od godz. 9:00 do godz. 13:00
Czwartek od godz. 9:00 do godz. 13:00
Piątek od godz. 9:00 do godz. 13:00

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

3. GMINA TUSZYN – punkt usytuowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tuszynie, Plac Władysława Stanisława Reymonta 1
Godziny otwarcia:
Poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 12:00
Wtorek od godz. 8:00 do godz. 12:00
Środa od godz. 11:00 do godz. 15:00
Czwartek od godz. 8:00 do godz. 12:00
Piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00
W dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.
Prowadzenie tego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostanie organizacji pozarządowej.

Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie fizycznej zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
Osoba ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1-5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz.1255) oraz okazać dokument stwierdzający tożsamość na żądanie osoby udzielającej pomocy prawnej.

Na czym będzie polegać nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu  przygotowawczym lub sądowym
i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.


Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna
Uprawnieni, zgodnie z ustawą,  będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
1) prawa pracy,
2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3) prawa cywilnego,
4) spraw karnych,
5) spraw administracyjnych,
6) ubezpieczenia społecznego,
7) spraw rodzinnych,
8) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała:
1) spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.

Kto będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać mogą:
1) adwokaci i radcy prawni,
a ponadto w przypadku punktu prowadzonego przez organizację pozarządową dodatkowo:
2) doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
3) osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
a) ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: Kliknij poniżej:
Darmowa pomoc prawna

powrót