„Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 – usługi zdrowotne”

zdjęcie
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 29 listopada 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"
Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"
Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:
rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (usługi zdrowotne)

Działania dotyczą w szczególności:
• wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych;
• długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej;
• zapewniania opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach;
• wsparcia psychologicznego lub szkoleń dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi;
• przygotowania i tworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej;
• teleopieki medycznej, wykorzystywanej na potrzeby doradztwa medycznego oraz bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji;
• szkoleń oraz prowadzenia doradztwa w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych do potrzeb osób niesamodzielnych;
• wsparcia zespołów środowiskowych, w szczególności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej lub psychiatrycznej.

Wsparcie musi być realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  11 501 571,24 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 90,00%

Kto może otrzymać dofinansowanie?
• Instytucje pomocy i integracji społecznej,
• Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
• Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
• Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
• Podmioty lecznicze.

Świadczenia opieki zdrowotnej może realizować jedynie podmiot uprawniony do wykonywania działalności leczniczej na mocy obowiązującego prawa.

Grupa docelowa:

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte:
• osoby niesamodzielne;
• otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych;
• podmioty lecznicze w zakresie szkoleń i prowadzonego doradztwa w celu dostosowania ich do potrzeb osób niesamodzielnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 30.12.2017 r. godz. 00:00 do 22.01.2018 r. godz. 23:59.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku  za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Po upływie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17, nabór w generatorze wniosków zostanie automatycznie zamknięty.

Termin ogłoszenia wyników:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2018r.

Sposób składania wniosków:
Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Numer naboru:
RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17

Informacje na temat konkursu:
Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS
Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
pok. 1.03 i 1.04
telefon: (42) 638 91 30/39
e-mail: rpo@wup.lodz.pl

W zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT pytania należy kierować na adres:
Biuro Stowarzyszenia ŁOM,
Al. Kościuszki 59/61 (VI p),
90-514 Łódź,
nr tel.: (42) 233 54 90
fax: (42) 233 54 97, e-mail: biuro@lom.lodz.pl , www: http://lom.lodz.pl .

Informacje i wyjaśnienia dotyczące kwestii technicznych działania generatora wniosków udzielane są drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:
tel. (42) 638 91 80,
e-mail: generator@wup.lodz.pl

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronach:
Więcej informacji>>
Regulamin konkursu wraz z załącznikami>>

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

Załączniki artykułu

powrót