Zmiana terminu - Gmina Rzgów

Zmiana terminu

zdjęcie
Punkt bezpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie wyjątkowo będzie czynny 15 października w godzinach 8.00 – 12.00. w pokoju nr 24.
W dniu 17 października punkt ten nie będzie czynny.
W Urzędzie Miejskim w Rzgowie od 1 stycznia 2017 roku można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Jest to wynik porozumienia, jakie burmistrz Mateusz Kamiński zawarł z powiatem łódzkim wschodnim.
Powiat realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzieleniu bezpłatnej pomocy prawnej, a gmina Rzgów zobowiązała się udostępnić lokal w Urzędzie Miejskim w Rzgowie na potrzeby takiego punktu. Jest to odpowiedź burmistrza Rzgowa na potrzeby mieszkańców naszej gminy, którzy nie zawsze mogli skorzystać z fachowej pomocy adwokata lub radcy prawnego.
Podobne punkty funkcjonują  od 2016 r. na terenie całej Polski, co jest efektem wprowadzenia ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1255). Obecnie mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego mogą uzyskać poradę prawną w punktach zlokalizowanych w Andrespolu, Koluszkach i Tuszynie

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie fizycznej zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
Osoba ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1-5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz.1255) oraz okazać dokument stwierdzający tożsamość na żądanie osoby udzielającej pomocy prawnej.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu  przygotowawczym lub sądowymi pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczy bezpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni, zgodnie z ustawą,  będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
1) prawa pracy,
2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3) prawa cywilnego,
4) spraw karnych,
5) spraw administracyjnych,
6) ubezpieczenia społecznego,
7) spraw rodzinnych,
8) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje:
1) spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.
powrót