Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" - Gmina Rzgów

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".Przedmiot konsultacji:
                Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, zm. z 2016 r. poz. 1948, poz. 573, poz. 60, poz. 1909) oraz Uchwały Nr XXVI/178/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 4054) Burmistrz Rzgowa Zarządzeniem Nr 280/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
 
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”, stanowił załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” stanowił załącznik Nr 2 do zarządzenia.
 
W celu składania uwag i opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” Burmistrz Rzgowa określił pisemny formularz konsultacji, którego wzór stanowił załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Termin, forma konsultacji:
Konsultacje odbyły się w okresie od 3 listopada 2017 r. do 13 listopada 2017 r. w formie pisemnej składania uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Formularz konsultacji można było pobrać:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie w zakładce ”Organizacje pozarządowe”
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl w zakładce „NGO – Organizacje pozarządowe”- „Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi”- „Konsultacje”
- i bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów (pokój 37).
 
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" zostało zamieszczone:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie w zakładce ”Organizacje pozarządowe”
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl w zakładce „NGO – Organizacje pozarządowe”- „Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi”- „Konsultacje”
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów.
Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" należało przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2017 r. :
1) drogą korespondencją na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,
2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rzgow.pl,
3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Rzgowie pod wskazany adres, w godzinach pracy Urzędu.
 
W wymaganym terminie formularz konsultacji został wypełniony i dostarczony do Urzędu Miejskiego w Rzgowie przez sześć podmiotów: organizacje pozarządowe i podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyniki konsultacji przedstawiają się następująco:
1. Ośrodek Dziennego Pobytu Dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek nie wniósł uwag, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZAWISZA” wystosował pytania z zakresu sfery pożytku publicznego, które nie wniosły propozycji  zmian, ( uwag, opinii ) do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
Stanowisko Burmistrza Rzgowa:
Pytania zawarte w formularzu konsultacji są bezprzedmiotowe, ponieważ nie wnoszą propozycji zmian do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
 
3. Miejski Klub Sportowy Rzgów wniósł następującą uwagę ( opinię ) do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” „w rozdziale VIII ust. 1 zwiększenie kwoty do 480 000,00 zł ”.
Stanowisko Burmistrza Rzgowa:
W ramach środków planowanych na realizację „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”  przewiduje się zwiększenie kwoty na realizację wyżej wymienionego Programu w 2018 roku – rozdział VIII ust. 1.
 
4. Gminny Klub Piłkarski Husaria Gealan Rzgów wniósł następującą uwagę ( opinię ) do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” „zwiększenie kwoty nakładów na aktywność fizyczną wśród mieszkańców Gminy Rzgów – rozdział VIII ust. 1”.
Stanowisko Burmistrza Rzgowa:
W ramach środków planowanych na realizację „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”  przewiduje się zwiększenie kwoty na realizację wyżej wymienionego Programu w 2018 roku – rozdział VIII ust. 1.
 
5. Klub Szachowy Dwie Wieże Rzgów wniósł następującą uwagę ( opinię ) do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” „uwzględnienie w projekcie „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” młodych organizacji pozarządowych, które w roku bieżącym rozpoczęły działalność na terenie Gminy Rzgów, poprzez zwiększenie planowanej kwoty na jego realizację. Klub Szachowy Dwie Wieże Rzgów wyraża chęć aktywnej współpracy z Gminą Rzgów… poprzez realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym”.
Stanowisko Burmistrza Rzgowa:
W ramach realizacji „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”  przewidziano zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w przypadkach określonych w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” wniósł następującą uwagę ( opinię ) do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” " zwiększenie kwoty na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej określonego w rozdziale IV ust. 2, zwiększenie kwoty na realizację „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” – rozdział VIII ust. 1” Poza powyższą propozycją pozytywnie opiniuje projekt Programu i nie wnosi innych uwag”. 
Stanowisko Burmistrza Rzgowa:
W ramach środków planowanych na realizację „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”  przewiduje się zwiększenie kwoty na realizację wyżej wymienionego Programu w 2018 roku – rozdział VIII ust. 1.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy.
Konsultacje uważa się za ważne.
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                          Burmistrz Rzgowa
                                                                                                                                                       /-/ Mateusz Kamiński      
                                                                            
Rzgów, dnia 15 listopada 2017 r.
powrót