Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Gmina Rzgów

Zespół Interdyscyplinarny

Od  7 grudnia 2011 r. w gm. Rzgów funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem Burmistrza Rzgowa nr 64 /2011 z 27 czerwca 2011 r., w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.

W jego skład weszli przedstawiciele:
1. jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3. policji;
4. oświaty;
5. ochrony zdrowia;
6. organizacji pozarządowych
7. zespołu kuratorskiej służby sądowej

Siedziba Zespołu mieści się przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie przy ul. Literackiej 2c, 95- 030 Rzgów. Od 7 grudnia 2011 r. Zespołem kieruje Tomasz Drabczyński, a jego zastępcą jest Olaf Gwardjan.
Głównym zadaniem Zespołu, zgodnie z ustawą z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinieRealizowane jest ono m. in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m. in.  dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji.  Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy. 

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia.
 
Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.  Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Instytucja, która wszczyna procedurę, przesyła wypełnioną „Niebieską Kartę - A”   do Zespołu Interdyscyplinarnego pod wyżej podany adres. 

Zespół Interdyscyplinarny  na rzecz pomocy konkretnej  rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych. W takiej sytuacji  Niebieska Karta przekazywana jest grupie roboczej, która składa się z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny a jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem
.
Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy. Działania te są realizowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc. Wszelkie sprawy oraz korespondencję do Zespołu, należy kierować na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie ul. Literacka 2c, 95- 030 Rzgów, adres e-mail: gopsrzgow@interia.pl lub telefonicznie: (42) 214 21 12