Projekt „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rzgowie przy ul. Górnej gm. Rzgów” był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na rozbudowie możliwości dostarczania odpowiedniej jakości wody przez stację uzdatniania wody i dostosowania jej do aktualnych potrzeb odbiorców.

www.zainwestujwekologie.pl
wartość ogólna zadania brutto: 2398500,00 zł
wysokość środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:  pożyczka 1.150.333,00 zł
Zadanie dotyczące opracowania i sporządzenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów na lata 2017-2032” jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na stworzeniu gminnego Programu, który  umożliwi wyeliminowanie azbestu z użytkowania oraz usunięcie z miejsc tymczasowego magazynowania i ich unieszkodliwienia.
Wartość ogólna zadania: 21.524,00 zł.
Wysokość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 10.762,00 zł.

Zadanie dotyczące opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów” jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na przeprowadzeniu oceny struktury emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy i przedsięwzięcie działań zmierzających do zmiany źródeł energii i skutecznej redukcji tych gazów.

www.zainwestujwekologie.pl
Wartość ogólna zadania: 14.760,00 zł.
Wysokość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 7.380,00 zł.Projekt „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Grodzisko, gmina Rzgów – modernizacja hydroforni w Grodzisku” był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na rozbudowie mozliwości dostarczania odpowiedniej jakosci wody przez stację uzasdaniania wody i dostosowania jej do aktualnych potrzeb miejscowości.

www.zainwestujwekologie.pl
wartość ogólna zadania; 1363449,65 zł
wysokość środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:  pożyczka 1.175.090,00 złUtworzenie ekopracowni w: Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie i Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Nasza Eko - pracownia". Dofinansowanie obu zadań w kwocie razem 66 460 zł. Koszt całkowity  obu zadań: 89121,80 zł

www.zainwestujwekologie.pl
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Grodzisko, gmina Rzgów – modernizacja hydroforni w Grodzisku, inwestycja wartości całkowitej 1363449,65 zł, wnioskowana wysokość pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 1175090,00 zł. Inwestycja została zakończona w maju 2016 r. Gmina otrzymała z WFOŚiGW w Łodzi umożenie wskazanej pożyczki w kwocie 587545,00złPrzebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Grodzisko, zrealizowana została z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na rozbudowie obiektu i dostosowania jej możliwości technologicznych w zakresie uzdatniania i dostarczania do sieci wody do aktualnych potrzeb miejscowości.


www.zainwestujwekologie.pl
 W 2014 r. powstał podjazd dla niepełnosprawnych do części apteczno-rehabilitacyjnej Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie; inwestycja wartości 32 tys. zł była współfinansowana w 50 proc. przez Rejonowe Centrum Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Pieniądze pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W latach 2014/2015 przeprowadzono termomodernizację przedszkola w Rzgowie, zadanie wartości 180 tys. zł współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl

W 2015 r. wyremontowano hydrofornię w Grodzisku. Ta inwestycja wartości 1 mln 350 tys. zł była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 16 X 2015 r. otwarto ekopracownię, na której wyposażenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczył 30 tysięcy złotych (koszt łączny pracowni wyniósł 36,6 tys. zł).


www.zainwestujwekologie.pl

Inwestycja zrealizowana została przez Gminę Rzgów z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, środki z pożyczki na zadanie: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Mikołaja Reja w Rzgowie wraz z odtworzeniem nawierzchni. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Przyrodniczej w Konstantynie w gminie Rzgów" zostały przeznaczone z umorzenia pożyczki udzielonej na zadanie pt: "Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze".


www.zainwestujwekologie.plProjekty kanalizacji w Starowej Górze, a także dla Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa – 261,4 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plProjekt kanalizacji dla ulic Hetmańskiej i Stropowej w Starowej Górze – 21 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ks. Załuski w Rzgowie – 89,5 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plWykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków dla gminy -147,4 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plPrzyłączenie dodatkowych studzienek do kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce – 23,9 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plZakup zatapialnej pompy wraz ze sterownikami dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  - 20,5 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plZakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie - 28 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plWniesienie wkładu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Rzgowie - 100 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plWykonanie 244 metrów bieżących wodociągu o średnicy 16 cm w Konstantynie w ul. Przyrodniczej kosztem 28,9 tys. zł


www.zainwestujwekologie.pl„Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze” zrealizowana została z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, forma finansowania pożyczka wysokość pożyczki 400000,00 zł