Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - LEADER - Gmina Rzgów

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne w Moszczenicy

Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla mieszkańców LGD „BUD-UJ RAZEM” -  dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.
Program szkolenia:
1.     Omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020 dla obszaru gmin:.
2.     Omówienie kryteriów wyboru operacji dla Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja pt. „Budowa placu zabaw w Czyżeminku” mająca na celu  rozwój infrastruktury rekreacyjnej i poprawę jakości życia mieszkańców, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość dofinansowania 50.904,00 zł.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt. „Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstantynie. Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu. Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie” mająca na celu  rozwój infrastruktury rekreacyjnej i poprawę jakości życia mieszkańców, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość dofinansowania 50.989,00 zł.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt pt. „Piknik rodzinny – integracja pokoleń” realizowany w ramach zadania grantowego „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru„  (przedsięwzięcie nr 4/2018/G) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość dofinansowania 22.000,00 zł.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt pt. „Piknik z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości” realizowany w ramach zadania grantowego „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru„  (przedsięwzięcie nr 4/2018/G) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość dofinansowania 12.000,00 zł.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, projekt pt: „
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 28,2 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, projekt pt: „
Modernizacja świetlic wiejskich w Starowej Górze, Gospodarzu, a także budynku gospodarczego i terenu przy budynku świetlicy w Czyżeminku” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 104 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, projekt pt: „
Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez renowację kładki nad Nerem (odrdzewienie, pomalowanie, wymiana elementów zużytych oraz dynamiczna iluminacja sterowana elektronicznie), a także stworzenie systemu wizualizacji i tablic informacyjnych w Rzgowie” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości łącznie około 350 tys. zł (w tym dotacja unijna ok. 150 tys. zł)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, projekt pt: „
Budowa placu zabaw w Kalinku, doposażenie placów zabaw w Guzewie, Grodzisku” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 58 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, projekt, dzięki któremu doposażone zostały place
 zabaw w Starowej Górze Wschód i w Starowej Górze Zachód – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 50,9 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, projekt, dzięki któremu zorganizowano 
„Piknik Ekologiczny Huta Wiskicka” – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 14 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi zakupiono materiały dla Koła Rękodzieła Artystycznego "Zasupłane" ” – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 7 tys. zł


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi 
zakupiono gadżety promocyjnyjne dla gminy Rzgów – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 40 tys. zł.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki któremu powstał 
plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzewie – operacja odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 25 tys. zł.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi powstały 
mapy i folder, promujący walory gminy Rzgów – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 20 tys. zł.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki któremu powstał „
Przewodnik turystyczny Rzgów - Trzy Kolory” – operacja, która została zrealizowana w 2014r i 2015r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 20 tys. zł.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, projekt r
emontu budynku OSP w Kalinie objął: instalację elektryczną, zainstalowanie nowych opraw oświetleniowych, gniazd i wyłączników, montaż podwieszanego sufitu, założenie lamp rastrowych i ewakuacyjnych, naprawy murarskie, tynkarskie i położenie gładzi gipsowej, zainstalowanie oświetlenia zewnętrznego energooszczędnego (OZE) oraz zakup pojemnika do segregacji odpadów – operacja, która została zrealizowana w 2014r i 2015r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 76,2 tys. zł, w tym dofinansowanie PROW - „Małe projekty” wyniosło 50 tys. zł.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne pn. "Questing w Rzgowie", sprzyjające aktywizacji i integracji społeczności lokalnej – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 24,5 tys. zł.


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi 
zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne pn. "Aktywny Rzgów", sprzyjające aktywizacji i integracji społeczności lokalnej – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 19,35 tys. zł.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi powstał plac zabaw w Rzgowie – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 79 tys. zł


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi doposażono plac zabaw w Guzewie – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 25 tys. zł


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi 
strażnica OSP w Rzgowie otrzymała wyposażenie zaplecza kuchennego, co ma sprzyjać aktywizacji oraz integracji społeczności lokalnej i przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnych – operacja, która została zrealizowana w 2014r i 2015r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 35 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi 
zorganizowano „Piknik Ekologiczny  - Święto Rzgowa” – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 25 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi zmodernizowano teren i świetlicę w Czyżeminku – operacja, która została zrealizowana w latach 2012-2013 odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 75 tys. zł


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi powstały place zabaw w Kalinie i Gospodarzu – operacja, która została zrealizowana w latach 2012-2013r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 65 tys. zł


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi zbudowano chodnik i ścieżkę rowerową na ul. Czartoryskiego w Gadce Starej – operacja, która została zrealizowana w latach 2012-2013 odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 655 tys. zł


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi zorganizowano „Święto Rzgowa” – operacja, która została zrealizowana w 2012r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 24 tys. zł


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi zorganizowano „Dni Rzgowa” – operacja, która została zrealizowana w 2012r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 23 tys. zł


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi Miejksa Orkiestra otrzymała instrumenty warte 15tys. zł. – operacja, która została zrealizowana w 2012r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi Zespół Pieśni i Tańca "Rzgowianie" otrzymali stoje ludowe za 6,5tys zł. – operacja, która została zrealizowana w 2012r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi zorganizowano 10-lecie chóru "Camerata" – operacja, która została zrealizowana w 2012r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 12,5 tys. zł.


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi rozbudowano park miejski im. Adama Mickiewicza w Rzgowie – operacja, która została zrealizowana w roku 2010 odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 450 tys. zł


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032