Odbiór śmieci i gospodarka odpadami - Gmina Rzgów
REJON V
Informujemy, że odbiór odpadów komunalnych oraz segregowanych z rejonu V zaplanowany na dzień 01.11.2019r. Został zmieniony na:
odbiór odpadów komunalnych na dzień 30.10.2019r.
odbiór odpadów zielonych na dzień 31.10.2019r.

REJON I
Informujemy, że odbiór odpadów komunalnych oraz segregowanych z rejonu I zaplanowany na dzień 11.11.2019r. Został zmieniony na:
odbiór odpadów komunalnych na dzień 13.11.2019r.
odbiór odpadów segregowanych na dzień 06.11.2019r.Zmiana stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  Uchwałą nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie nr IV/41/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie nr XI/60/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 9 kwietnia 2019 r., poz. 2074)- zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od miesiąca maja 2019 roku.

Wysokość nowych stawek opłat:

14,00 zł  miesięcznie od osoby w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny

30,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych.

Informujemy ponadto, że wyżej wymienieni właściciele nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji.
Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wpłacać
do dnia 10-go każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, bieżącego roku i analogicznie każdy następny miesiąc (12 rat).
Wpłat dokonujemy na numer konta bankowego:
13 1240 3435 1111 0010 5073 5708

Wpłat dokonywać można także w kasie Urzędu (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów segregowane/niesegregowane lub zmiany innych danych zawartych w deklaracji w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

3. Zgodnie z art.155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) w związku z art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1454 z późn. zm.) organ podatkowy może wezwać stronę  lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika
lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne
dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

4. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując zmianę podaną w zawiadomieniu zgodnie z art 6 m,
ust 2b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2019 roku należy dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

6. Zgodnie z założeniem wyżej wymienionej ustawy system gospodarki odpadami komunalnymi  ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczyła ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.


Informacja o terminach opłat za odpady komunalne w 2019 r.
Poniżej podajemy terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Za styczeń do 11. 02. 2019
Za luty do 11. 03. 2019
Za marzec do 10. 04. 2019
Za kwiecień do 10. 05. 2019
Za maj do 10. 06. 2019
Za czerwiec do 10. 07. 2019
Za lipiec do 12. 08. 2019
Za sierpień do 10. 09. 2019
Z wrzesień do 10. 10. 2019
Za październik do 12. 11. 2019
Za listopad do 10. 12. 2019
Za grudzień do 10. 01. 2020

Wpłat za odpady komunalne dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

NR KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI:
13 1240 3435 1111 0010 5073 5708


Harmonogram płatności dostępny jest na stronie internetowej www.bip.rzgow.pl w zakładce menu tematyczne/odpady komunalne/harmonogram płatności, na stronie internetowej www.rzgow.pl w zakładce Miasto i Gmina/ Odbiór śmieci i gospodarka odpadami oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pokoju nr 11.


Harmonogram gabaryty:


GOSPODARKA ODPADAMI W PIGUŁCE

1. JAK ZOSTAĆ EKOLOGIEM WE WŁASNYM DOMU?

Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów to obowiązek każdego z nas. Rocznie jedna osoba wytwarza od 350 do 450 kilogramów śmieci. Przestrzeganie zasad ekologii jest korzystne nie tylko z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego, ale też naszej kieszeni.

Już w momencie zakupów możemy zdecydować, ile odpadów powstanie w naszym domu.


Kodeks dobrych zakupów, czyli jak kupować, aby odpadów nie produkować?

- unikaj pakowania zakupów w jednorazowej siatki – noś na zakupy własną torbę papierową, materiałową lub koszyk
- unikaj kupowania produktów w zbędnych opakowaniach, stanowiących jedynie o efektownym wyglądzie produktu - każde opakowanie, które nie służy bezpośredniej ochronie produktu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem jest zbędne
- unikaj stosowania folii śniadaniowej, papieru śniadaniowego i folii aluminiowej, używając w zamian plastikowych lub szklanych pojemników na żywność (wielokrotnego użytku)
- kupuj produkty w opakowaniach zwrotnych
- kupuj produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku
- kupuj produkty w ekonomicznych opakowaniach (np. zamiast 6 małych butelek napoju kup 1 dużą, zamiast 1 kg proszku kup 10 kg - zaoszczędzisz i zredukujesz ilość odpadów)
- wybieraj produkty oznakowane ekologicznie
- unikaj kupowania i używania papierowych i plastikowych talerzy i sztućców – używaj naczyń wielokrotnego użytku
- unikaj używania i kupowania papierowych ręczników – używaj ręczników z materiału
- unikaj kupowania dezodorantów w aerozolach – kupuj dezodoranty w sztyfcie
- nabywając długopisy, wybieraj te z wymiennymi wkładami
- zamiast tradycyjnych baterii, kupuj akumulatorki wielokrotnego ładowania
- kupuj książki używane – oszczędzasz i pomagasz ratować drzewa


Drogi EKO-konsumencie kieruj się Zasadą 3R - Reduce, Reuse, Recycle:

Reduce - ogranicz  - zmniejsz ilość wytwarzanych odpadów poprzez ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów, unikaj towarów nadmiernie opakowanych.
Reuse – użyj ponownie – ponownie wykorzystaj produktu uznawany za jednorazowy, czasem w zupełnie nowym przeznaczeniu.
Recycle – recykling (oddaj do odzysku) – wrzuć odpad do odpowiedniego pojemnika celem ponownego wykorzystania w produkcji; odzyskiwanie surowca ma na celu przeróbkę go na całkiem nowy produkt.


2. JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ŚMIECI?

Podstawą segregacji odpadów jest segregacja „u źródła”, czyli oddzielenie surowców wtórnych od odpadów zmieszanych już w domu.

Recykling w domu i biurze:

1) Dla domu:
- kupuj produkty powstałe z surowców wtórnych
- podczas zakupów wybieraj produkty w opakowaniach, które można łatwo poddać odzyskowi
- zadeklaruj chęć segregowania odpadów, dzięki temu obniżysz koszty odbioru odpadów
- korzystaj z
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ogrodowej 115 w Rzgowie

2) Recykling w biurze:
- czytaj e-maile na ekranie zamiast je drukować
- kupuj i używaj papier z odzysku
- kopiuj i drukuj dwustronnie
- zużyty papier oddawaj do recyklingu
- nie wyrzucaj pustych tonerów - większość z nich nadaje się do ponownego napełnienia
- używaj długopisów z wymiennymi wkładami


Jak właściwie przygotować odpady przed ich wyrzuceniem?

- terminarze w twardych okładkach, zeszyty – oderwać powleczoną tworzywem sztucznym okładkę
- kartony – spłaszczyć, usunąć elementy plastikowe lub metalowe
- puszki aluminiowe – usunąć zawartość, zgnieść
- opakowania kartonowe po mleku, soku (opakowanie wielomateriałowe) – kartonik spłaszczyć, nie jest konieczne zdejmowanie plastikowych zakrętek
- szklane butelki i słoiki – zdjąć zakrętki, opróżnić, nie tłuc, nie ma potrzeby ściągać papierowych etykiet
- miękkie opakowania plastikowe – oderwać wieczko, opróżnić zawartość, zgnieść
- opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej – zużyć zawartość do końca, zgnieść, jeśli to możliwe


PAMIĘTAJ! nie wolno mieszać odpadów niebezpiecznych ze sobą i z innymi odpadami!

Segregacja odpadów powinna być prowadzona poprzez selektywne zbieranie:
- papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.)
- szkła i opakowań ze szkła
- tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z metali
- odpadów zielonych z ogrodów i parków
- popiołu
- zużytych baterii i akumulatorów
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- przeterminowanych leków
- chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itp.)
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- opon


PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH UMOŻLIWIA ICH POWTÓRNE PRZETWARZANIE.


WORKI DO SEGREGACJI ODPADÓW:

worek zielony (szkło) - 120 l

wrzucamy:
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
- butelki po napojach alkoholowych,
- szklane opakowania po kosmetykach.

nie wrzucamy takich rzeczy jak:
- porcelana i ceramika, szkło stołowe,
- żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe,
- żarówki, reflektory, izolatory,
- szkło żaroodporne, szkło okularowe, szyby samochodowe i okienne, szkło stołowe,
- doniczki, lustra,
- ekrany i lampy telewizyjne.
- fajans,
- ekrany i lampy telewizyjne,
- lustra, szyby samochodowe.

Zadbaj o czystość szkła (opróżnij zawartość) i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej energochłonne.

worek niebieski (papier) - 120 l

wrzucamy:
- gazety, książki, katalogi, zeszyty;
- papierowe torby i worki;
- papier szkolny, biurowy;
- kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

nie wrzucamy takich odpadów jak:
- kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);
- tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach );
- kalki; papier termiczny i faksowy;
- tapety;
- odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy).

worek żółty (tworzywo sztuczne np. plastik, metal, opakowania wielomateriałowe) - 120 l

wrzucamy:
- puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
- puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
- plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynie);
- plastikowe zakrętki;
- folia i torebki z tworzyw sztucznych.
- puszki po napojach, konserwach;
- drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).
- opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach, mleku)

nie wrzucamy:
- butelki po olejach spożywczych i samochodowych;
- opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach
- styropian,
- guma,
- butelki z jakąkolwiek zawartością,
- puszki po farbach czy baterie,
- opakowania po aerozolach, lekach,
- opakowania po środkach chwasto- czy owadobójczych,
- sprzętu AGD.

Zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojemnika. Korki, które powinniśmy odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej butelki są dobrze wyceniane w punktach skupu, warto zatem zbierać nakrętki od butelek.

worek brązowy (odpady zielone ulegające biodegradacji) - 120 l

wrzucamy:
- liście,
- skoszona trawa,
- drobne gałęzie
- odpady organiczne z kuchni

nie wrzucamy takich śmieci jak:
- odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew (pochodzących z ogrodów i sadów) należy przekazać przedsiębiorcy, który odbierze je za dodatkową opłatą).

czarny/szary worek/dodatkowy pojemnik (popiół) – 120 l

wrzucamy:
- zimny popiół bez dodatku gwoździ bądź innych rzeczy umożliwiających rozerwanie się worka

nie wrzucamy:
- gorącego popiołu
- popiołu z dodatkiem ostrych przedmiotów (np. gwoździ pochodzących z palonych desek)

MYĆ CZY NIE MYĆ?

To pytanie pojawia się często, gdy wyrzucamy opakowania po żywności np. słoiki, puszki, pudełka po margarynie, opakowania po mleku czy śmietanie. Z perspektywy pracy sortowni odpadów mycie takich odpadów nie jest konieczne. Wystarczy, że opróżnimy ich zawartość do końca. Dalszy etap oczyszczania odbędzie się już w sortowni. Z punktu widzenia „ekologicznego prowadzenia domu” również mycie takich opakowań mijałoby się z celem, gdyż ile byśmy zużywali wody czy detergentów, aby je umyć, a później i tak po raz drugi będą myte już na linii sortowniczej.

3. JAK POZBYĆ SIĘ ELEKTROODPADÓW, STARYCH MEBLI I INNYCH ODPADÓW PROBLEMOWYCH?

Odpady problemowe są to wszelkiego rodzaju odpady, których nie należy wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci np. odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, elektroodpady.
Duże gabaryty i waga zużytych lub zepsutych sprzętów elektrycznych i elektronicznych sprawiają problem dla środowiska, ale też kłopot dla właścicieli gospodarstw domowych. Mniejsze urządzenia AGD, RTV, spalone świetlówki często lądują w zwykłym koszu.
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, elektroodpadów nie można wyrzucać do kosza - powinny one trafiać do punktów odbioru takich odpadów, skąd zostaną one skierowane do procesu recyklingu lub unieszkodliwiania.
Sprzęt RTV i AGD zawiera wiele szkodliwych i niebezpiecznych dla człowieka i otaczającego go środowiska substancji np. rtęć, kadm, brom, ołów, chrom.

Co w takiej sytuacji można zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

1. Kupując nowy sprzęt, możesz stary zostawić w sklepie, gdyż każdy sprzedający ma obowiązek przyjąć go od Ciebie bez dodatkowych opłat.
2. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym, do którego oddałeś go do naprawy. Serwis w momencie stwierdzenia, że sprzęt nie nadaje się do naprawy, ma obowiązek nieodpłatnie przyjąć urządzenie.
3. Przynieś zużyty sprzęt do PSZOK - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się w Rzgowie przy ul. Ogrodowej 115.
4. Wystaw sprzęt podczas zbiórek objazdowych - bezpośrednio sprzed domu. Zbiórki takie są organizowane na terenie naszej gminy dwa razy do roku - wiosną i jesienią.

Co można oddać do PSZOK?

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Ogrodowa 115
w Rzgowie (poniedziałek-piątek w godzinach 7-15) można bezpłatnie oddać
następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:
1. opakowania z papieru i tektury;
2. opakowania z tworzyw sztucznych;
3. opakowania z drewna;
4. opakowania z metalu;
5. opakowania ze szkła;
6. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie);
7. zużyte opony;
8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9. tworzywa sztuczne, papier i metale;
10. żarówki / świetlówki
11. zużyte baterie i akumulatory;
12. farby, kleje, środki ochrony roślin;
13. odpady wielkogabarytowe, np. meble;
14. popiół
15. odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**.

** Do PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.
Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie rozładowują odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je zanieść i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Gdzie wyrzucać zużyte baterie?

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników :
- w sklepach, w których kupujemy nowe baterie
- w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- ul. Ogrodowa 115, Rzgów)
- w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, plac 500-lecia 22, na parterze przy wejściu

Gdzie wyrzucać żarówki i świetlówki?

Zużyte żarówki należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników:
- w sklepach, w których kupujemy żarówki
- w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - ul. Ogrodowa 115, Rzgów)
- w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, plac 500-lecia 22, na parterze przy wejściu

Gdzie oddać zbędne i przeterminowane leki?

Zbędne bądź przeterminowane leki można nieodpłatnie wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników ustawionych w następujących aptekach:
 Apteka „Dbam o zdrowie”  ul. Ogrodowa 11a, Rzgów
 Apteka „Maria”, plac 500-lecia 2, Rzgów

Przypominam, że do pojemników:
MOŻNA wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach.
NIE WOLNO natomiast wrzucać używanych igieł i strzykawek oraz termometrów, ponieważ bez zabezpieczenia, mogą być zagrożeniem dla osób zajmujących się transportem odpadów oraz ich utylizacją oraz dla środowiska naturalnego.
Pojemniki na bieżąco są opróżniane przez wyspecjalizowaną firmę.

Co można oddać podczas objazdowej zbiórki odpadów bezpośrednio sprzed posesji - organizowanej dwa razy do roku?

Podczas takiej akcji zbierane są odpady:
– wielkogabarytowe ( np. stoły, krzesła, szafy, dywany, wózki dziecięce, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów);
– budowlane ( np. ramy okienne (BEZ SZYB), drzwi (BEZ SZKLANYCH ELEMENTÓW), wanny, umywalki, muszle toaletowe ) z wyłączeniem gruzu, które powstają w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, który należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bądź zamówić bezpłatnie w ciągu roku dwa pojemniki o pojemności 240 l (co odpowiada 500 kg rocznie).
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( np. telewizory, monitory, pralki, lodówki, radia, drukarki, odkurzacze ) kompletne zgodnie z art. 70 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: "kto przeprowadza demontaż sprzętu poza zakładem przetwarzania podlega karze grzywny w wysokości od 2 000 zł do 100 000 zł" oraz zgodnie z art. 5, art. 37 a pkt. 2 w/w ustawy "zbierający może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt";
– baterie, akumulatory;
– opony tylko od samochodów osobowych

4. DLACZEGO SEGREGOWAĆ?

- przerabiając makulaturę odzyskujemy papier, co pozwala oszczędzić nie tylko drzewa ale również energię
- każda tona selektywnie zebranej makulatury to oszczędność 1200 litrów wody i 17 drzew
- tylko niezanieczyszczona makulatura nadaje się do recyklingu. Oczyszczanie wymaga dodatkowego zużycia energii - nie jest efektywne ekologicznie.
- dzięki recyklingowi szkła, ograniczamy zużycie surowców takich jak: piasek, soda, wapień, zmniejszamy zużycie wody i energii oraz obniżamy wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza
- każdy rodzaj szkła wymaga innej temperatury wytwarzania oraz ma inny skład chemiczny, stąd nie należy mieszać różnych rodzajów szkła, gdyż wpływa to negatywnie na proces produkcyjny
- przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych zaśmiecają nasze środowisko od 100 do 1000 lat! Nie ulegną one rozkładowi pod wpływem wody, a do gleby przenikną z nich toksyczne substancje
- 4000 lat to czas rozkładu szkła, chociaż właściwie raz wyprodukowane, nigdy nie ulegnie rozpadowi. Ważne jest natomiast, że może być przetwarzane nieskończoną ilość razy
- wyrzucając szklane opakowanie do zwykłego kosza (do odpadów zmieszanych) trafia ono na wysypisko śmieci
- chusteczka higieniczna czy bilet autobusowy rozkłada się 3-4 miesiące. Są one jednymi z najczęściej spotykanych odpadów, ponieważ wyrzucamy je byle gdzie.
- jedno wydanie popularnej gazety wielonakładowej pochłania 4000 drzew
- 80 do 100 lat potrzeba, aby rdza zaatakowała stal pokrytą warstwą cyny i farby
- aluminium rozkłada się nawet 100 lat, gdyż jest mniej wrażliwe na korozję
- w Polsce zużywa się 400 mln puszek rocznie - 6 puszek to oszczędność energii równej spalaniu 1 litra paliwa
- z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru
- z 19 000 puszek po konserwach można wyprodukować 1 samochód
- z 670 puszek po napojach gazowanych 1 rower
- baterie i akumulatory zawierają metale ciężkie tj. ołów, kadm, cynk, rtęć, które toksycznie wpływają na organizm człowieka, związki rtęci są rakotwórcze
- leki zawierają szereg związków chemicznych, które po przedostaniu się do gleby czy wody prowadzą do skażenia środowiska, np. antybiotyki rozpuszczone w wodzie gruntowej mogą powodować podniesienie odporności bakterii, które się w niej znajdują, co może skutkować problemami w ich zwalczaniu.
- w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych znajduje się wiele niebezpiecznych substancji tj. freon w lodówkach, rtęć w kineskopach, ołów w połączeniach lutowanych
- świetlówki i żarówki są odpadami niebezpiecznymi ze względu na zawartą w nich rtęć - uszkodzone uwalniają do środowiska toksyczną substancję, która kumulowana jest w organizmie w nerkach i wątrobie, co prowadzi do poważnych zaburzeń.


Kompostowanie:

Podczas wzmożonych prac porządkowych w przydomowych ogrodach i na działkach, problemem staje się usunięcie nagromadzonych liści, trawy, rozdrobnionych gałęzi i konarów drzew. Można je wprawdzie spalić, ale... co na to powiedzą zadymieni sąsiedzi? O wiele lepszą metodą zagospodarowania organicznych odpadów, również tych kuchennych, jest ich kompostowanie. Jest ono naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów organicznych. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.


Do kompostowania nadają się:

- substancje organiczne wydzielone z odpadów komunalnych
- organiczne odpady kuchenne
- odpady z pielęgnacji terenów zielonych
- odpady z targowisk (resztki warzyw i owoców)
- osady z oczyszczalni ścieków komunalnych
- niektóre odpady przetwórstwa rolno-spożywczego i drewna (słoma, kora itp.)