Odbiór śmieci i gospodarka odpadami - Gmina Rzgów

Informacje dotyczace Bazy Danych o Odpadach (BDO) znajdują sie na dole strony.Zmiana stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  Uchwałą nr XVI/164/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 14 grudnia 2019 r., poz. 7008), zostały ustalone nowe stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od miesiąca stycznia 2020 roku.


Wysokość nowych stawek opłat:

18,00 zł  miesięcznie od osoby w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny

54,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych.

Informujemy ponadto, że wyżej wymienieni właściciele nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji.
Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wpłacać
do dnia 10-go każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, bieżącego roku i analogicznie każdy następny miesiąc (12 rat).
Wpłat dokonujemy na numer konta bankowego:
13 1240 3435 1111 0010 5073 5708

Wpłat dokonywać można także w kasie Urzędu (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów segregowane/niesegregowane lub zmiany innych danych zawartych w deklaracji w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

3. Zgodnie z art.155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) w związku z art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.2010 z późn. zm.) organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne
dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

4. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wszczęte zostanie postepowanie ezgekucje zgodnie z art 6 m, ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2020 roku należy dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

6. Zgodnie z założeniem wyżej wymienionej ustawy system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczyła ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.


Informacja o terminach opłat za odpady komunalne w 2020 r.
Poniżej podajemy terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Za Styczeń do 10.02.2020
Za Luty do 10.03.2020
Za Marzec do 10.04.2020
Za Kwiecień do 11.05.2020
Za Maj do 10.06.2020
Za Czerwiec do 10.07.2020
Za Lipiec do 10.08.2020
Za Sierpień do 10.09.2020
Za Wrzesień do 12.10.2020
Za Październik do 10.11.2020
Za Listopad do 10.12.2020
Za Grudzień do 11.01.2021HARMONOGRAM NA ROK 2020:


Wpłat za odpady komunalne dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

NR KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI:
13 1240 3435 1111 0010 5073 5708


Harmonogram płatności dostępny jest na stronie internetowej www.bip.rzgow.pl w zakładce menu tematyczne/odpady komunalne/harmonogram płatności, na stronie internetowej www.rzgow.pl w zakładce Miasto i Gmina/ Odbiór śmieci i gospodarka odpadami oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pokoju nr 11.


Harmonogram gabaryty:GOSPODARKA ODPADAMI W PIGUŁCE

1. JAK ZOSTAĆ EKOLOGIEM WE WŁASNYM DOMU?

Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów to obowiązek każdego z nas. Rocznie jedna osoba wytwarza od 350 do 450 kilogramów śmieci. Przestrzeganie zasad ekologii jest korzystne nie tylko z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego, ale też naszej kieszeni.

Już w momencie zakupów możemy zdecydować, ile odpadów powstanie w naszym domu.


Kodeks dobrych zakupów, czyli jak kupować, aby odpadów nie produkować?

- unikaj pakowania zakupów w jednorazowej siatki – noś na zakupy własną torbę papierową, materiałową lub koszyk
- unikaj kupowania produktów w zbędnych opakowaniach, stanowiących jedynie o efektownym wyglądzie produktu - każde opakowanie, które nie służy bezpośredniej ochronie produktu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem jest zbędne
- unikaj stosowania folii śniadaniowej, papieru śniadaniowego i folii aluminiowej, używając w zamian plastikowych lub szklanych pojemników na żywność (wielokrotnego użytku)
- kupuj produkty w opakowaniach zwrotnych
- kupuj produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku
- kupuj produkty w ekonomicznych opakowaniach (np. zamiast 6 małych butelek napoju kup 1 dużą, zamiast 1 kg proszku kup 10 kg - zaoszczędzisz i zredukujesz ilość odpadów)
- wybieraj produkty oznakowane ekologicznie
- unikaj kupowania i używania papierowych i plastikowych talerzy i sztućców – używaj naczyń wielokrotnego użytku
- unikaj używania i kupowania papierowych ręczników – używaj ręczników z materiału
- unikaj kupowania dezodorantów w aerozolach – kupuj dezodoranty w sztyfcie
- nabywając długopisy, wybieraj te z wymiennymi wkładami
- zamiast tradycyjnych baterii, kupuj akumulatorki wielokrotnego ładowania
- kupuj książki używane – oszczędzasz i pomagasz ratować drzewa


Drogi EKO-konsumencie kieruj się Zasadą 3R - Reduce, Reuse, Recycle:

Reduce - ogranicz  - zmniejsz ilość wytwarzanych odpadów poprzez ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów, unikaj towarów nadmiernie opakowanych.
Reuse – użyj ponownie – ponownie wykorzystaj produktu uznawany za jednorazowy, czasem w zupełnie nowym przeznaczeniu.
Recycle – recykling (oddaj do odzysku) – wrzuć odpad do odpowiedniego pojemnika celem ponownego wykorzystania w produkcji; odzyskiwanie surowca ma na celu przeróbkę go na całkiem nowy produkt.


2. JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ŚMIECI?

Podstawą segregacji odpadów jest segregacja „u źródła”, czyli oddzielenie surowców wtórnych od odpadów zmieszanych już w domu.

Recykling w domu i biurze:

1) Dla domu:
- kupuj produkty powstałe z surowców wtórnych
- podczas zakupów wybieraj produkty w opakowaniach, które można łatwo poddać odzyskowi
- zadeklaruj chęć segregowania odpadów, dzięki temu obniżysz koszty odbioru odpadów
- korzystaj z
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ogrodowej 115 w Rzgowie

2) Recykling w biurze:
- czytaj e-maile na ekranie zamiast je drukować
- kupuj i używaj papier z odzysku
- kopiuj i drukuj dwustronnie
- zużyty papier oddawaj do recyklingu
- nie wyrzucaj pustych tonerów - większość z nich nadaje się do ponownego napełnienia
- używaj długopisów z wymiennymi wkładami


Jak właściwie przygotować odpady przed ich wyrzuceniem?

- terminarze w twardych okładkach, zeszyty – oderwać powleczoną tworzywem sztucznym okładkę
- kartony – spłaszczyć, usunąć elementy plastikowe lub metalowe
- puszki aluminiowe – usunąć zawartość, zgnieść
- opakowania kartonowe po mleku, soku (opakowanie wielomateriałowe) – kartonik spłaszczyć, nie jest konieczne zdejmowanie plastikowych zakrętek
- szklane butelki i słoiki – zdjąć zakrętki, opróżnić, nie tłuc, nie ma potrzeby ściągać papierowych etykiet
- miękkie opakowania plastikowe – oderwać wieczko, opróżnić zawartość, zgnieść
- opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej – zużyć zawartość do końca, zgnieść, jeśli to możliwe


PAMIĘTAJ! nie wolno mieszać odpadów niebezpiecznych ze sobą i z innymi odpadami!

Segregacja odpadów powinna być prowadzona poprzez selektywne zbieranie:
- papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.)
- szkła i opakowań ze szkła
- tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z metali
- odpadów zielonych z ogrodów i parków
- popiołu
- zużytych baterii i akumulatorów
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- przeterminowanych leków
- chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itp.)
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- opon


PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH UMOŻLIWIA ICH POWTÓRNE PRZETWARZANIE.


WORKI DO SEGREGACJI ODPADÓW:

worek zielony (szkło) - 120 l

wrzucamy:
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
- butelki po napojach alkoholowych,
- szklane opakowania po kosmetykach.

nie wrzucamy takich rzeczy jak:
- porcelana i ceramika, szkło stołowe,
- żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe,
- żarówki, reflektory, izolatory,
- szkło żaroodporne, szkło okularowe, szyby samochodowe i okienne, szkło stołowe,
- doniczki, lustra,
- ekrany i lampy telewizyjne.
- fajans,
- ekrany i lampy telewizyjne,
- lustra, szyby samochodowe.

Zadbaj o czystość szkła (opróżnij zawartość) i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej energochłonne.

worek niebieski (papier) - 120 l

wrzucamy:
- gazety, książki, katalogi, zeszyty;
- papierowe torby i worki;
- papier szkolny, biurowy;
- kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

nie wrzucamy takich odpadów jak:
- kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);
- tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach );
- kalki; papier termiczny i faksowy;
- tapety;
- odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy).

worek żółty (tworzywo sztuczne np. plastik, metal, opakowania wielomateriałowe) - 120 l

wrzucamy:
- puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
- puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
- plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynie);
- plastikowe zakrętki;
- folia i torebki z tworzyw sztucznych.
- puszki po napojach, konserwach;
- drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).
- opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach, mleku)

nie wrzucamy:
- butelki po olejach spożywczych i samochodowych;
- opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach
- styropian,
- guma,
- butelki z jakąkolwiek zawartością,
- puszki po farbach czy baterie,
- opakowania po aerozolach, lekach,
- opakowania po środkach chwasto- czy owadobójczych,
- sprzętu AGD.

Zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojemnika. Korki, które powinniśmy odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej butelki są dobrze wyceniane w punktach skupu, warto zatem zbierać nakrętki od butelek.

worek brązowy (odpady zielone ulegające biodegradacji) - 120 l

wrzucamy:
- liście,
- skoszona trawa,
- drobne gałęzie
- odpady organiczne z kuchni

nie wrzucamy takich śmieci jak:
- odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew (pochodzących z ogrodów i sadów) należy przekazać przedsiębiorcy, który odbierze je za dodatkową opłatą).

czarny/szary worek/dodatkowy pojemnik (popiół) – 120 l

wrzucamy:
- zimny popiół bez dodatku gwoździ bądź innych rzeczy umożliwiających rozerwanie się worka

nie wrzucamy:
- gorącego popiołu
- popiołu z dodatkiem ostrych przedmiotów (np. gwoździ pochodzących z palonych desek)

MYĆ CZY NIE MYĆ?

To pytanie pojawia się często, gdy wyrzucamy opakowania po żywności np. słoiki, puszki, pudełka po margarynie, opakowania po mleku czy śmietanie. Z perspektywy pracy sortowni odpadów mycie takich odpadów nie jest konieczne. Wystarczy, że opróżnimy ich zawartość do końca. Dalszy etap oczyszczania odbędzie się już w sortowni. Z punktu widzenia „ekologicznego prowadzenia domu” również mycie takich opakowań mijałoby się z celem, gdyż ile byśmy zużywali wody czy detergentów, aby je umyć, a później i tak po raz drugi będą myte już na linii sortowniczej.

3. JAK POZBYĆ SIĘ ELEKTROODPADÓW, STARYCH MEBLI I INNYCH ODPADÓW PROBLEMOWYCH?

Odpady problemowe są to wszelkiego rodzaju odpady, których nie należy wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci np. odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, elektroodpady.
Duże gabaryty i waga zużytych lub zepsutych sprzętów elektrycznych i elektronicznych sprawiają problem dla środowiska, ale też kłopot dla właścicieli gospodarstw domowych. Mniejsze urządzenia AGD, RTV, spalone świetlówki często lądują w zwykłym koszu.
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, elektroodpadów nie można wyrzucać do kosza - powinny one trafiać do punktów odbioru takich odpadów, skąd zostaną one skierowane do procesu recyklingu lub unieszkodliwiania.
Sprzęt RTV i AGD zawiera wiele szkodliwych i niebezpiecznych dla człowieka i otaczającego go środowiska substancji np. rtęć, kadm, brom, ołów, chrom.

Co w takiej sytuacji można zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

1. Kupując nowy sprzęt, możesz stary zostawić w sklepie, gdyż każdy sprzedający ma obowiązek przyjąć go od Ciebie bez dodatkowych opłat.
2. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym, do którego oddałeś go do naprawy. Serwis w momencie stwierdzenia, że sprzęt nie nadaje się do naprawy, ma obowiązek nieodpłatnie przyjąć urządzenie.
3. Przynieś zużyty sprzęt do PSZOK - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się w Rzgowie przy ul. Ogrodowej 115.
4. Wystaw sprzęt podczas zbiórek objazdowych - bezpośrednio sprzed domu. Zbiórki takie są organizowane na terenie naszej gminy dwa razy do roku - wiosną i jesienią.

Co można oddać do PSZOK?

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Ogrodowa 115
w Rzgowie (poniedziałek-piątek w godzinach 7-15) można bezpłatnie oddać
następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:
1. opakowania z papieru i tektury;
2. opakowania z tworzyw sztucznych;
3. opakowania z drewna;
4. opakowania z metalu;
5. opakowania ze szkła;
6. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie);
7. zużyte opony;
8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9. tworzywa sztuczne, papier i metale;
10. żarówki / świetlówki
11. zużyte baterie i akumulatory;
12. farby, kleje, środki ochrony roślin;
13. odpady wielkogabarytowe, np. meble;
14. popiół
15. odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**.

** Do PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.
Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie rozładowują odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je zanieść i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Gdzie wyrzucać zużyte baterie?

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników :
- w sklepach, w których kupujemy nowe baterie
- w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- ul. Ogrodowa 115, Rzgów)
- w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, plac 500-lecia 22, na parterze przy wejściu

Gdzie wyrzucać żarówki i świetlówki?

Zużyte żarówki należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników:
- w sklepach, w których kupujemy żarówki
- w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - ul. Ogrodowa 115, Rzgów)
- w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, plac 500-lecia 22, na parterze przy wejściu

Gdzie oddać zbędne i przeterminowane leki?

Zbędne bądź przeterminowane leki można nieodpłatnie wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników ustawionych w następujących aptekach:
 Apteka „Dbam o zdrowie”  ul. Ogrodowa 11a, Rzgów
 Apteka „Maria”, plac 500-lecia 2, Rzgów

Przypominam, że do pojemników:
MOŻNA wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach.
NIE WOLNO natomiast wrzucać używanych igieł i strzykawek oraz termometrów, ponieważ bez zabezpieczenia, mogą być zagrożeniem dla osób zajmujących się transportem odpadów oraz ich utylizacją oraz dla środowiska naturalnego.
Pojemniki na bieżąco są opróżniane przez wyspecjalizowaną firmę.

Co można oddać podczas objazdowej zbiórki odpadów bezpośrednio sprzed posesji - organizowanej dwa razy do roku?

Podczas takiej akcji zbierane są odpady:
– wielkogabarytowe ( np. stoły, krzesła, szafy, dywany, wózki dziecięce, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów);
– budowlane ( np. ramy okienne (BEZ SZYB), drzwi (BEZ SZKLANYCH ELEMENTÓW), wanny, umywalki, muszle toaletowe ) z wyłączeniem gruzu, które powstają w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, który należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bądź zamówić bezpłatnie w ciągu roku dwa pojemniki o pojemności 240 l (co odpowiada 500 kg rocznie).
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( np. telewizory, monitory, pralki, lodówki, radia, drukarki, odkurzacze ) kompletne zgodnie z art. 70 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: "kto przeprowadza demontaż sprzętu poza zakładem przetwarzania podlega karze grzywny w wysokości od 2 000 zł do 100 000 zł" oraz zgodnie z art. 5, art. 37 a pkt. 2 w/w ustawy "zbierający może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt";
– baterie, akumulatory;
– opony tylko od samochodów osobowych

4. DLACZEGO SEGREGOWAĆ?

- przerabiając makulaturę odzyskujemy papier, co pozwala oszczędzić nie tylko drzewa ale również energię
- każda tona selektywnie zebranej makulatury to oszczędność 1200 litrów wody i 17 drzew
- tylko niezanieczyszczona makulatura nadaje się do recyklingu. Oczyszczanie wymaga dodatkowego zużycia energii - nie jest efektywne ekologicznie.
- dzięki recyklingowi szkła, ograniczamy zużycie surowców takich jak: piasek, soda, wapień, zmniejszamy zużycie wody i energii oraz obniżamy wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza
- każdy rodzaj szkła wymaga innej temperatury wytwarzania oraz ma inny skład chemiczny, stąd nie należy mieszać różnych rodzajów szkła, gdyż wpływa to negatywnie na proces produkcyjny
- przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych zaśmiecają nasze środowisko od 100 do 1000 lat! Nie ulegną one rozkładowi pod wpływem wody, a do gleby przenikną z nich toksyczne substancje
- 4000 lat to czas rozkładu szkła, chociaż właściwie raz wyprodukowane, nigdy nie ulegnie rozpadowi. Ważne jest natomiast, że może być przetwarzane nieskończoną ilość razy
- wyrzucając szklane opakowanie do zwykłego kosza (do odpadów zmieszanych) trafia ono na wysypisko śmieci
- chusteczka higieniczna czy bilet autobusowy rozkłada się 3-4 miesiące. Są one jednymi z najczęściej spotykanych odpadów, ponieważ wyrzucamy je byle gdzie.
- jedno wydanie popularnej gazety wielonakładowej pochłania 4000 drzew
- 80 do 100 lat potrzeba, aby rdza zaatakowała stal pokrytą warstwą cyny i farby
- aluminium rozkłada się nawet 100 lat, gdyż jest mniej wrażliwe na korozję
- w Polsce zużywa się 400 mln puszek rocznie - 6 puszek to oszczędność energii równej spalaniu 1 litra paliwa
- z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru
- z 19 000 puszek po konserwach można wyprodukować 1 samochód
- z 670 puszek po napojach gazowanych 1 rower
- baterie i akumulatory zawierają metale ciężkie tj. ołów, kadm, cynk, rtęć, które toksycznie wpływają na organizm człowieka, związki rtęci są rakotwórcze
- leki zawierają szereg związków chemicznych, które po przedostaniu się do gleby czy wody prowadzą do skażenia środowiska, np. antybiotyki rozpuszczone w wodzie gruntowej mogą powodować podniesienie odporności bakterii, które się w niej znajdują, co może skutkować problemami w ich zwalczaniu.
- w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych znajduje się wiele niebezpiecznych substancji tj. freon w lodówkach, rtęć w kineskopach, ołów w połączeniach lutowanych
- świetlówki i żarówki są odpadami niebezpiecznymi ze względu na zawartą w nich rtęć - uszkodzone uwalniają do środowiska toksyczną substancję, która kumulowana jest w organizmie w nerkach i wątrobie, co prowadzi do poważnych zaburzeń.


Kompostowanie:

Podczas wzmożonych prac porządkowych w przydomowych ogrodach i na działkach, problemem staje się usunięcie nagromadzonych liści, trawy, rozdrobnionych gałęzi i konarów drzew. Można je wprawdzie spalić, ale... co na to powiedzą zadymieni sąsiedzi? O wiele lepszą metodą zagospodarowania organicznych odpadów, również tych kuchennych, jest ich kompostowanie. Jest ono naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów organicznych. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.


Do kompostowania nadają się:

- substancje organiczne wydzielone z odpadów komunalnych
- organiczne odpady kuchenne
- odpady z pielęgnacji terenów zielonych
- odpady z targowisk (resztki warzyw i owoców)
- osady z oczyszczalni ścieków komunalnych
- niektóre odpady przetwórstwa rolno-spożywczego i drewna (słoma, kora itp.)

BAZA DANYCH O ODPADACH (BDO)

Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)?
BDO jest narzędziem, które umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze.
Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r.
Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji
i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska.


Obowiązek rejestracji
Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej, czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne.
Kto nie musi się rejestrować?
Nie wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady podlegają obowiązkowi wpisu do
Rejestru-BDO. Obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż w wyniku zleconej usługi nie będą wytwórcą odpadów.
Na przykład, jeśli w danym przedsiębiorstwie wymieniane są świetlówki, a usługa jest wykonywana przez inną firmę w ramach umowy, to zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia danej usługi będzie podmiot, który świadczy tę usługę (chyba że umowa stanowi inaczej).
Dlatego warto zwracać uwagę na zapisy w umowie, dzięki którym można zastrzec, że to właśnie firma świadcząca usługę odpowiada za odpady. W takim przypadku firma prowadząca działalność biurową nie musi się rejestrować w BDO, jeśli oczywiście nie wytwarza innych niż komunalne rodzajów odpadów.
Dodatkowo podmiotami zwolnionymi z obowiązku rejestracji są:
    • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne
    • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
    • podmioty, w których prowadzi się nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
    • transportujący wytworzone przez siebie odpady
    • wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha

Właściwym organem do  dokonania: wpisu do BDO, zmiany w BDO lub wykreslenia z BDO dla  gminy  Rzgów jest Marszałek Województwa Łódzkiego

Kontakt - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 35 30
fax. 42 663 35 32
https://bip.lodzkie.pl/departament-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska/archiwa-rejestry-i-ewidencje/item/6885-rejestr-podmiot%C3%B3w-wprowadzaj%C4%85cych-produkty,-produkty-w-opakowaniach-i-gospodaruj%C4%85cych-odpadami
e-mail: sekretariat.ro@lodzkie.pl
                            
Korzyści z BDO
    • Umożliwienie kompleksowego gromadzenia i zarządzania informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami;
    • Zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami i zapewnienie monitoringu przepływu strumieni odpadów;
    • Optymalizacja procesu ewidencji i sprawozdawczości z prowadzonej gospodarki odpadami;
    • Wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji przez zmniejszenie liczby podmiotów działających w szarej strefie w sektorze gospodarki odpadami.

Co z podmiotami, które nie dokonają wpisu do Rejestru-BDO?
Takie podmioty mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będzie miał również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. Firma transportująca nie będzie mogła w związku z tym odebrać od podmiotu odpadów. Dlatego ważne jest aby zarejestrować się do końca 2019 roku.


Więcej informacji:

Zespół BDO

    www.bdo.mos.gov.pl
    pomoc.bdo@mos.gov.pl
    FB: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
    numer infolinii: 22 37 50 500