OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Rzgowa na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.zm.) zawiadamia o sporządzeniu projektu „Strategii rozwoju gminy Rzgów – aktualizacja 2017 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Z dokumentacją zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, pokój 7 w dniach poniedziałek, środa-piątek w godzinach 7:00-15:00 lub wtorek w godzinach 9:00-17:00 lub pobrać ze stron: www.bip.rzgow.pl lub www.rzgow.pl

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej lub elektronicznej (biuro podawcze Urzędu Miejskiego w Rzgowie lub na adres mailowy: mgorska@rzgow.pl).

Uwagi i wnioski można składać w terminie (21 dni) od dnia 15.11.2017r. do dnia 05.12.2017r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Rzgowa.


 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RZGÓW


Głównym motywem opracowania Strategii Rozwoju gminy Rzgów na lata 2017-2027 była potrzeba stworzenia merytorycznych podstaw do prowadzenia długookresowej i kompleksowej polityki rozwoju gminy zmierzającej do stałej poprawy standardu życia i pracy mieszkańców. Dokument przygotowano z myślą o:
 

  • aktywizacji mieszkańców do działań prospołecznych i ich integracji wokół działań prorozwojowych, zgodnie z zasadą partycypacji społecznej,
  • ochrony cennych walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz doprowadzenie jego stanu czystości do standardów Unii Europejskiej,
  • promowania ekologicznych kierunków i form w wybranych - a istotnych dla zrównoważonego rozwoju gminy - sferach i obszarach aktywności mieszkańców (produkcja, usługi, mieszkalnictwo, rekreacja i wypoczynek, zagospodarowanie przestrzenne),
  • ochrony walorów i zasobów dziedzictwa kulturowego,
  • tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego (w tym dofinansowywanie działań zapewniających zasoby pracownicze np. dowóz pracowników do firm; rozwój kompetencji zawodowych) , jako podstawy do wzrostu dochodów ludności i budżetu gminy,
  • prowadzenia aktywnej działalności promocyjnej gminy a przede wszystkim jej walorów i zasobów (silnych stron), czyli wskazującej na jej atrakcyjność lokalizacyjną dla nowych mieszkańców
  • i inwestorów,
  • efektywnego wykorzystywania środków finansowych z budżetu gminy, zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania, ubiegania się o pomocowe środki finansowe z Unii Europejskiej oraz pozyskiwanie ich z innych źródeł zewnętrznych na realizację zadań gminnych,
  • nawiązywania i rozwoju współpracy władz gminy z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na jej terenie oraz osobami chcącymi współpracować na zasadach wolontariatu przy rozwiązywaniu konkretnych problemów,
  • nawiązywania nowej i rozwoju istniejącej partnerskiej współpracy z gminami sąsiednimi oraz władzami powiatu łódzkiego wschodniego w celu rozwiązywaniu wspólnych problemów, a także z podmiotami zagranicznymi.

 

Proces opracowywania pierwotnego dokumentu przebiegał (zgodnie z metodyką planowania strategicznego) z uwzględnieniem następujących etapów:
ETAP I - Przeprowadzenie analizy uwarunkowań rozwoju Gminy Rzgów (uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne) oraz wskazanie głównych problemów dalszego jej rozwoju,
ETAP II - Określenie generalnego celu kierunkowego (misji rozwoju) i celów strategicznych Gminy Rzgów,
ETAP III - Sformułowanie strategicznych programów realizacyjnych, zawierających zestaw planowanych kierunków działań (projektów realizacyjnych), służących realizacji ustalonych celów rozwoju Gminy Rzgów oraz wskazania priorytetów realizacyjnych,
ETAP IV - Wskazanie głównych uwarunkowań oraz zasad monitorowania i kontroli oraz oceny efektów realizacji ustaleń strategicznych. Niniejszy dokument pt. STRATEGIA ROZWOJU GMINY RZGÓW uwzględnia ustalenia dokumentów strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym i lokalnym, a cele w niej określone pozostają zgodne z ich priorytetami.

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RZGÓW NA LATA 2017-2027 - PROJEKT

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU "STRATEGII ROZWOJU GMINY RZGÓW NA LATA 2017-2027

Załączniki artykułu