Absolutorium dla burmistrza - Gmina Rzgów

Absolutorium dla burmistrza

zdjęcie
Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński otrzymał absolutorium na LIII sesji Rady Miejskiej w dniu 6 czerwca. „Za” głosował cały klub „Rzgów Naszą Gmniną”, a także radny Zbigniew Cisowski i radna Grażyna Gałkiewicz (łącznie 10 głosów), od głosowania wstrzymał się klub „Lepsza Przyszłość w naszych Rękach” (4 głosy). Przeciw zagłosował radny Marek Marchewczyński.
Burmistrz Mateusz Kamiński podsumowując dokonania w ubiegłym roku, wymienił m. in. modernizację największej stacji uzdatniania wody w Rzgowie na ulicy Górnej za 2,5 mln zł. Inwestycja powinna zabezpieczyć jakość wody i ciągłość jej dostaw dla Rzgowa. Poprzez wodociąg spinający ze Starową Górą - zabezpiecza awaryjne dostawy wody dla tej miejscowości.

W roku 2017 przygotowano do realizacji inwestycję współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej, dotyczącą budowy kanalizacji w Starowej Górze (22 ulice) i Starej Gadce. W ramach tej inwestycji ma powstać prawie 17 km kanalizacji podciśnieniowej (około 300 studni). Umowa została podpisana we wrześniu 2017 roku. Planowano rozpoczęcie prac w roku 2017, jednakże ze względu na nasilenie opadów w okresie jesiennym oraz z obawy przed niemożnością prowadzenia prac w warunkach zimowych - w porozumieniu z wykonawcą przesunięto termin rozpoczęcia prac na kwiecień, a ulicę Stropową na czerwiec 2018 r. Planowane zakończenie inwestycji sierpień 2019.

W roku 2017  dokończono budowę oświetlenia na: ulicy Cegielnianej w Gospodarzu oraz wybudowano oświetlenie na: ulicy Kasztanowej w Starowej Górze.
Łączna długość nowo wybudowanych sieci oświetleniowych ledowych wyniosła około 1500 m.

Gmina Rzgów w roku 2017 przeznaczyła ponad 1 450 000 zł na inwestycje związane z oświatą i wychowaniem na adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Guzewie, w szkole w Kalinie docieplono ściany oraz zmodernizowano kotłownię olejową, rozpoczęto kompleksową modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rzgowie.

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę Domu Kultury w Rzgowie. Planowane zakończenie inwestycji objętej umową nastąpi w sierpniu 2019 roku. Zakres umowy pozwoli na przeprowadzenie w roku 2019 GOK oraz biblioteki do nowego obiektu. Wartość tej inwestycji zapisana w umowie to ponad 13 milionów złotych brutto. To tylko niektóre z zadań, które zreferował na sesji burmistrz Mateusz Kamiński. Resztę możecie Państwo znaleźć w załącznikach do  artykułu.

Jedną z najbardziej doniosłych uroczystości zorganizowanych 25 sierpnia 2017 r. były obchody 550-lecia założenia miasta. Uroczystą mszę w intencji Rzgowa i mieszkańców gminy poprowadził ks. biskup Adam Lepa. Uroczysty apel straży pożarnych poprzedziło odsłonięcie symbolicznego tronu króla Kazimierza Jagiellończyka, który nadał miejscowości prawa miejskie. Na Starym Rynku został posadzony dąb błotny będący symbolem siły, szlachetności i mądrości.

Radni wysłuchali  również informacji o stanie mienia komunalnego, zapoznali się z opiniami i wnioskami Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, oparta na dokumentach porzedstawionych przez Komisję Rewizyjną była pozytywna. W tych okolicznościach burmistrz Mateusz Kamiński otrzymał absolutorium.

- Ważne jest, że możemy mówić o kolejnym roku stabilnej, bezpiecznej, prorozwojowej polityki rzgowskiego samorządu – powiedzial burmistrz w rozmowie z redaktorem miesięcznika „Rzgow Nasza Gmina”. - Nastąpiła wyraźna poprawa infrastruktury komunalnej.

Oprac. Włodzimierz Kupisz
Fot. 1-5 Ryszard Poradowski

Prezentacja - Podsumowanie 2017 r.

Opinia RIO - NR I/58/2018

Opinia RIO - NR I/90/2018

Opinia Komisji Rewizyjnej

powrót