Burmistrz Rzgowa ogłasza konkurs na dyrektora GOK w Rzgowie - Gmina Rzgów

Burmistrz Rzgowa ogłasza konkurs na dyrektora GOK w Rzgowie

Załącznik
do Zarządzenia Nr 132 / 2018
Burmistrza Rzgowa
z dnia 14 września 2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE

Burmistrz Rzgowa
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie.I.            Nazwa i adres samorządowej instytucji kultury:

               Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie

               ul. Rawska 8, 95 – 030 Rzgów.

II.           Wygania kwalifikacyjne kandydatów:

              1. Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie;
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)    brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458);
5)    wykształcenie wyższe;
6)    co najmniej 5 - letni staż pracy w co najmniej jednej z form organizacyjnych działalności kulturalnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.), w tym co najmniej 3 - letni staż pracy w kierowaniu instytucją kultury;
7)    brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (praca przy komputerze).              2. Wymagania dodatkowe:
1)    znajomość przepisów wynikających z ustaw:
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.),
- ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 ze zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.);
2)    wiedza z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, Kodeksu Pracy, ochrony danych osobowych;
3)    znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych na realizację projektów kulturalnych;
4)    znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury;
5)    znajomość uwarunkowań i specyfiki kulturalno – społecznej Gminy Rzgów;
6)    doświadczenie we współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, klubami, kołami;
7)    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym mile widziana;
8)    umiejętności menadżersko-organizacyjne;
9)    umiejętność obsługi komputera;
10)  dyspozycyjność;
11)  prawo jazdy kat. B;
12)  gotowość podjęcia zatrudnienia w miesiącu: listopadzie 2018 r.;
13)  przygotowanie w formie ustnej prezentacji koncepcji funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji oraz zawierającej propozycję rozwoju nowych oraz istniejących form działalności.Wymagania dodatkowe zostaną przez komisję konkursową zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przestawienia koncepcji funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie. Koncepcja ta powinna być przygotowana w oparciu o Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie i Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie. Komisja konkursowa będzie oceniała również wiedzę i umiejętności kandydata związane z zarządzaniem instytucją kultury, w tym znajomość przepisów prawa.

III.        Wymagane dokumenty:
1)    pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer tel. kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie;
2)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3)    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
4)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5)    oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego);
6)    oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458);
7)   oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (praca przy komputerze);
8)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie (dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczeń, certyfikatów ukończonych kursów, szkoleń);
9)    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia np. zaświadczeń o zatrudnieniu;
10)    oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie, zgoda została wyrażona przeze mnie dobrowolnie oraz zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”;
11)    oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie.Przez formalne kryteria (wymagania) wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora rozumie się spełnienie przez kandydatów wymagań niezbędnych wskazanych w pkt. II.1. oraz złożenie dokumentów wskazanych w pkt. III w sposób opisany w pkt. III i V ogłoszenia.              Pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu, oświadczenia, kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Kwestionariusz osobowy, oświadczenia, klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem - do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (www.bip.rzgow.pl) oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

              Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.

        IV. Warunki pracy na danym stanowisku:
Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy.
Stosunek pracy zostanie nawiązany na podstawie powołania na czas określony, na okres od trzech do siedmiu lat.

      V. Termin i miejsce składania wniosku o przystąpienie do konkursu oraz pozostałych wymaganych dokumentów (dokumenty aplikacyjne).

1. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2018 r. do godz. 15.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów (w przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Rzgowie).
2. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rzgowie po terminie wskazanym w pkt.V.1. nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

        VI.      Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków planuje się do dnia 24 października 2018 r.       VII.   Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno - finansowymi działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie.

              Dokumenty dotyczące warunków organizacyjno - finansowymi działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów, I piętro, pok. 34, w godzinach pracy tutejszej jednostki, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00; wtorek w godz. 9.00 – 17.00, na podstawie pisemnego wniosku.       VIII.    Informacje dodatkowe.
1. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
I etap - sprawdzenie i ocena ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów),
II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Rzgowa Zarządzeniem Nr 131 / 2018 z dnia 14 września 2018 r. Komisja Konkursowa działa na podstawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie stanowiącego załącznik do ww. zarządzenia (Regulamin pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (www.bip.rzgow.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów).
3. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym w ogłoszeniu. O jej terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
4. Kandydat na rozmowę kwalifikacyjną zgłasza się z dokumentem tożsamości.
5. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (www.bip.rzgow.pl) w zakładce „Menu podmiotowe” – „Nabór na wolne stanowiska pracy”, na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie.
6. Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Organizator przed powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie - pok. 34 oraz telefonicznie pod nr 42 – 214 – 12 – 10, wew. 124. Informacji udziela: Katarzyna Berczak – Lato.


                                                                                                              Burmistrz Rzgowa

                                                                                                           /-/ Mateusz Kamiński
powrót