Deklaracja metropolitalna - Gmina Rzgów

Deklaracja metropolitalna

zdjęcie
W poniedziałek, 10 lutego 2020 roku w pałacu Poznańskich w Łodzi, zaraz po konferencji prasowej, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci okolicznych gmin, powiatów i miast podpisali deklarację chęci przystąpienia do Łódzkiego Związku Metropolitalnego. W imieniu samorządu rzgowskiego - deklarację podpisał burmistrz Mateusz Kamiński.


Jak powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska: „- Mam nadzieję i chcę wierzyć, że podobnie, jak udało się to w Senacie, uda się również w Sejmie, aby parlamentarzyści spojrzeli ponad podziałami politycznymi”.

Projekt ustawy stanowi m. in.: Związek metropolitalny jest zrzeszeniem gmin województwa łódzkiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 1 000 000 mieszkańców.
W skład związku metropolitalnego wchodzi miasto na prawach powiatu Łódź.
Związek metropolitalny wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Związek metropolitalny ma osobowość prawną.
Samodzielność związku metropolitalnego podlega ochronie sądowej.
O ustroju związku metropolitalnego stanowi jego statut.
Projekt statutu związku metropolitalnego oraz jego zmian podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Statut związku metropolitalnego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Poniżej linki do prezentacji o Łódzkim Związku Metropolitalnym oraz projektu ustawy, z której inicjatywą wystąpił Senat RP:

link do projektu ustawy o Łódzkim Związku Metropolitalnym - https://tiny.pl/t6w29

prezentacja o Łódzkim Związku Metropolitalnym - https://tiny.pl/t23zs

Fot. Miron Ossowski
powrót