Podczas suszy nie napełnisz basenu - Gmina Rzgów

Podczas suszy nie napełnisz basenu

zdjęcie
Podczas spotkania z burmistrzem Rzgowa Mateuszem Kamińskim rozważany był  problem konsekwencji suszy na naszym terenie. Stwierdziliśmy, że podejmowanie decyzji o napełnianiu basenów powinno odbywać się w uzgodnieniu z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Na ten moment nie planujemy ograniczenia dostaw wody w przypadku podlewania ogródków i napełniania basenów, jednakże sytuacja suszowa może ulec istotnemu pogorszeniu.

GZWiK w Rzgowie dokonuje systematycznie pomiaru zwierciadeł wody, pozwala to zaobserwować negatywne zmiany w zasobach wodnych. Problem występuje w miesiącach letnich, gdy panują upały i susza, która w tym roku ma być jeszcze bardziej dotkliwa niż w latach poprzednich. W takim czasie zużycie wody może wzrosnąć nawet dwukrotnie!

Wiąże się to z możliwymi spadkami ciśnienia wody. Aby tego uniknąć, apelujemy o napełnianie basenów nocą w uzgodnieniu z Gminnym Zakładem Wodociągów. Racjonalne i przemyślane gospodarowanie wodami pozwoli nam wszystkim zachować ciągłość i jakość dostaw wody.

GZWiK nie wyklucza, że wobec postępującej suszy może wprowadzić ograniczenia w wykorzystywaniu wody do podlewania czy też do napełniania basenów. Apelujemy, aby zawsze informować zakład o zamierzanym napełnieniu basenu.

Beata Jasiukiewicz
'Fot. przykładowe OBI

Poniżej publikujemy pismo wicewojewody, skierowane do jednostek samorządu terytorialnego 
Niepokojące informacje o coraz to niższych stanach wód w rzekach oraz lustra wód gruntowych, jak również prognozowanych minimalnych opadach poniżej wieloletniej normy, stanowią alarmującą zapowiedź nadchodzącej suszy hydrologicznej na terenie naszego kraju. Analizy hydrologów wskazują, że tegoroczna susza będzie zdecydowanie poważniejsza i bardziej dotkliwa w skutkach niż ta, która miała miejsce w ubiegłym roku.

Niestety, może wiązać się to z ograniczeniami energetycznymi, a niewątpliwie ze znacznym deficytem wody, a nawet jej brakiem w wielu regionach. Niedobory wody mogą silnie odczuć zarówno rolnicy, producenci żywności jak również małe gospodarstwa domowe. Biorąc pod uwagę zeszłoroczne doświadczenia mieszkańców Skierniewic, którzy właśnie z tego powodu zostali na długi czas pozbawieni swobodnego dostępu do bieżącej wody oraz fakt, że w tak drastycznej sytuacji może znaleźć się każda gmina, należy już teraz podjąć właściwe środki zaradcze mogące temu zapobiec.

Mając na uwadze powyższe, a także zapis art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy m.in. zaopatrywanie mieszkańców w wodę oraz energię elektryczną, niezbędne jest rzetelne przygotowanie się każdej jednostki samorządu terytorialnego do nadchodzącego kryzysu. W tym kontekście zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie wszelkich środków zaradczych mogących zminimalizować ryzyko wystąpienia kryzysu w omawianym obszarze, a także dokonanie przeglądu posiadanych planów i procedur dotyczących reagowania w sytuacji jednak jego wystąpienia.

W tym kontekście proszę m. in. o:
- rozważenie wprowadzenia ograniczeń w zakresie wykorzystywania wody do podlewania trawników, czy też napełniania basenów, jak również skutecznego poinformowania mieszkańców o tym fakcie,
- zapewnienie awaryjnego zasilania energetycznego dla punktów poboru wody,
przewidzenie sposobu awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę w sytuacji całkowitego wyłączenia studni gminnych,
- zaplanowanie rozmieszczenia awaryjnych punktów poboru wody oraz przygotowanie się do ich wyposażenia w niezbędny sprzęt (cysterny na wodę, woda butelkowana, itp.),
- dokonanie analizy zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną strategicznych w aktualnej sytuacji epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 placówek ochrony zdrowia, domów pomocy społecznej, itp.

I wicewojewoda Karol Młynarczyk
powrót