Reaktor ma być na czas - Gmina Rzgów

Reaktor ma być na czas

zdjęcie
Zgodnie z harmonogramem przebiega rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie. Była o tym mowa na wtorkowym spotkaniu roboczym projektantów z wykonawcą i i przyszłym użytkownikiem. Najważniejsze roboty konstrukcyjne zostały już wykonane. Tak więc nawet w przypadku 15-stopniowych mrozów, nie ma poważniejszych zagrożeń dla terminowości prac.
Jeśli chodzi o zakres budowy z ostatnich dni to pojawiły się fundamenty pod sitopiaskownik.  Obecne urządzenie, a właściwie fragment ciągu technologicznego - pracuje pod chmurką. W planach znajdzie się pod dachem. Tutaj nieczystości popłyną przez sita, które zatrzymają piasek, wykałaczki do uszu, włókniny i inne części stałe.

Z sitopiaskownika rocznie odjeżdża na przyczepach średnio sto ton pasty, a właściwie błota ze ścieków, które jest doskonałym nawozem. Wystarczy zamówić bezpłatny transport z Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na pola uprawne. Po zakończeniu rozbudowy oczyszczalni,  zawiesina będzie wysuszona i trafi do rolników postaci granulatu. W związku z tym na budowie można zaobserwować długi, głęboki wykop przeznaczony dla potrzeb przyszłej suszarni osadów pościekowych. Widać już gotowe szalunki.

Nieopodal widać masywne, nowe ściany reaktora biologicznego. Tutaj będzie przebiegać biologiczne oczyszczanie ścieków. Obok wyrósł z ziemi ogromny, okrągły zbiornik osadnika wtórnego oraz przepompowni do zawracania osadu. Do złudzenia przypomina to karuzelę. Stare siostrzane urządzenie pracuje w bezpośrednim sąsiedztwie.   i Zamknięcie stanu surowego przed wielkimi mrozami i śniegami, umożliwi  realizację wszelkich prac instalacyjnych oraz automatyki i sterowania procesami oczyszczania wewnątrz budynków. Zaraz po zakończeniu prac nad nową częścią oczyszczalni, wykonawca zacznie remont kapitalny starej części oczyszczalni.

Gmina Rzgów realizuje unijny projekt pt: „Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, którego członkiem jesteśmy od chwili jego założenia, czyli od grudnia 2014 r.

Umowa na realizację została podpisana w październiku 2017 r. Przyznano dofinansowanie w kwocie ponad 8,4 mln. zł. Całość kosztów realizacji projektu według wstępnego kosztorysu inwestorskiego wynosiła ponad 16,2 mln zł. Wyłoniono wykonawcę FAMBUD Jerzy Pietrzak z siedzibą Al. Rataja 16, Skierniewice. Koszt realizacji zgodnie w wyłonioną ofertą wyniesie 16 359 000 zł brutto. Wybrano Tomasza Zaniewicza z Łodzi, inspektora nadzoru inwestycji w imieniu gminy. Nadzoruje on prace instalacyjno – budowlane. W czerwcu 2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zasadnicze prace rozpoczęto na początku lipca 2018 r., zgodnie z przedłożonym przez wykonawcę harmonogramem prac.

Zaplanowano także koszty nieinwestycyjne: działania informacyjno – promocyjne, przygotowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski. Z rezultatów projektu, jakim jest rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z instalacją przeróbki osadów pościekowych, korzystają mieszkańcy gminy Rzgów. To głównie mieszkańcy sołectw, w których jest realizowana - prowadzona równolegle - rozbudowa kanalizacji. Skorzystają zakłady usługowe i przedsiębiorcy podłączający się do kanalizacji. Jak mówią pracownicy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, coraz więcej mieszkańców m. in. Starowej Góry przyjeżdża w sprawie wydania warunków technicznych dla indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych od rury w ulicy do domu.

Oprócz mieszkańców przebywających na stałe w gminie, okresowo z infrastruktury oczyszczającej ścieki skorzystają turyści, odwiedzający i wypoczywający na jej obszarze. Pozytywnym efektem realizacji projektu będzie obniżenie zanieczyszczenia środowiska w gminie Rzgów, poprawa jakości środowiska w gminie, poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Głównym celem projektu jest ostateczne uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rzgów.

Oddanie całej inwestycji do użytkowania, zgodnie z podpisana umową przewidziano na koniec września 2019 r. Ostateczne rozliczenie całości realizacji projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi zaplanowano do końca 2019 r.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Marek Derski
powrót