Szkody wyrządzane przez bobry

zdjęcie
Bóbr europejski to gatunek historycznie występujący w Polsce, który  przez długie dziesięciolecia był na skraju całkowitego wyginięcia, lecz dzięki akcji reintrodukcji moża go dziś zaobserwować na terenie niemal całego kraju. Bobry uważa się za największe gryzonie występujące na terenie Eurazji, masa ciała dorosłych osobników dochodzi do 29 kg, a długość do 110 cm. Gatunek obecnie zamieszkuje obszary północnej Europy: od Francji, przez Europę Centralną, Skandynawię, po Rosję, a nawet Azję:   niektóre obszary Chin i Mongolii.
Ssaki te posiadają rzadką w świecie zwierząt umiejętność silnego dostosowania środowiska naturalnego do swoich potrzeb. Działalność bobrów niesie wiele korzyści dla przyrody m. in. ogranicza erozję, zwiększa tempo samooczyszczania się wód, podnosi różnorodność biologiczną, ale jednocześnie może mieć negatywny wpływ na gospodarkę człowieka.  Bytowanie  bobrów na ciekach i zbiornikach wodnych wiąże się z tworzeniem przez nie budowli takich jak tamy, czy żeremia, do budowy których wykorzystują konary i gałęzie okolicznych drzew i krzewów.  Prace te powodują spiętrzenie poziomu wód i tworzenie się okresowych rozlewisk na terenach przybrzeżnych, przez co uniemożliwiają gospodarcze wykorzystanie terenów przez ludzi (uprawy rolne, sadownicze, korzystanie z pastwisk).
W większości krajów Europy bobry podlegają ochronie prawnej. W Polsce zwierzęta te są objęte ochroną częściową i zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody obowiązują wobec nich zakazy: umyślnego zabijania, umyślnego okaleczania lub chwytania, transportu, umyślnego płoszenia lub niepokojenia, chowu, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunku, niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, niszczenia lub uszkadzania nor, żeremi, tam i innych schronień, umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień, wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunku, umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca oraz umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić w stosunku do bobra europejskiego na czynności podlegające zakazom. Jednakże zezwolenie takie może być wydane w sytuacjach wyjątkowych, czyli w razie braku rozwiązań alternatywnych.
Bobry wybierają sobie atrakcyjne tereny do bytowania, np. zarośnięte rowy melioracyjne, zaniedbane tereny rolne porośnięte samosiejkami. Aby zapobiec kolonizacji danego obszaru przez te zwierzęta należy regularnie wykaszać rowy, utrzymywać grunty w dobrej kulturze rolnej, grodzić sady, czy też zabezpieczać metalową siatką poszczególne, cenne drzewa.
Warto podkreślić, że zainteresowani właściciele gruntów mogą współpracować z regionalnym dyrektorem środowiska w zakresie zapobiegania przed szkodami powodowanymi przez bobry. Współdziałanie to może obejmować budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom, finansowane z budżetu reginalnego dyrektora ochrony środowiska.
W załączeniu  poradnik "Bóbr europejski ochrona i zapobieganie szkodom", opracowany przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Poradnik zawiera informacje na temat biologii bobra, jego zwyczajów, inżynierskiej działalności, znaczenia dla środowiska przyrodniczego, ochrony prawnej oraz procedury szacowania szkód.
Zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez bobry. Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku.

Zgłaszanie szkód – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Źródło: http://bip.lodz.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa
 
powrót