Termomodernizacja wpisana w PGN - Gmina Rzgów

Termomodernizacja wpisana w PGN

zdjęcie
W dniu 5 marca 2018 Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpowiadali jak uzyskać dotację na termomodernizację budynków mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Spotkanie z ekspertami WFOŚiGW zostało zorganizowane z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Nawiązywało ono do działań wynikających z przygotowanego przez Urząd Miejski w Rzgowie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów”, który został przyjęty uchwałą przez radnych na sesji w ostatnim dniu lutego.
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów”, jest dokumentem strategicznym koncentrującym się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Celem tego dokumentu jest m.in.: wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Rzgów, w tym także możliwości wykorzystywania energii odnawialnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie Gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości, co w sposób oczywisty powinno przyczynić się do osiągniecia korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.
Plan przygotowany w Urzędzie Miejskim w Rzgowie będzie także ułatwiał podejmowanie decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych. Dokument dostępny jest w załączniku.

Załączniki artykułu

powrót