Wapnowanie: sposób na ratowanie gleby - Gmina Rzgów

Wapnowanie: sposób na ratowanie gleby

zdjęcie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach  „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej poprzez ich wapnowanie’ Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Planuje się regeneracje gleb na powierzchni co najmniej 250 tys. ha. Program realizowany będzie w latach 2019–2023.
Dotacje udzielane będzie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wykorzystaniem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Beneficjentem końcowym programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Dofinansowaniu podlegać będzie regeneracja gleb o odczynie pH mniejszym lub równym 5,5. Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na cztery lata. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:

* do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
* do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
* do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO wskazanego w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika. Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie zostanie dofinansowana.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu: wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia ministra gospodarki z 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229), środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Okres kwalifikowalności kosztów
od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Ważne jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO
Nabór wniosków
Dofinansowanie w formie dotacji, udzielane będzie na zakup:
1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego
w załączniku nr 6 do rozporządzenia ministra gospodarki z 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa łódzkiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.
Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami tj.:
1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie, należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. do sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Łodzi, ul. Zbocze 16a, 92-003 Łódź;
powrót