Zarządzanie gminą Rzgów w okresie epidemii - Gmina Rzgów

Zarządzanie gminą Rzgów w okresie epidemii

zdjęcie
Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński podsumował działalność Urzędu Miejskiego w Rzgowie w związku z zagrożeniem epidemicznym. Zostały podjęte następujące kroki:
- Akcja informacyjna polegająca na publikowaniu wiadomości na temat rozwoju epidemii poczynając od rozwoju sytuacji w Chinach.

- Zaopatrzenia w środki higieniczne i środki do dezynfekcji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych w gminie Rzgów.

- Akcja informacyjna polegająca na rozpowszechnianiu plakatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia w jednostkach organizacyjnych i placówkach oświatowych.

- Przekazywanie instrukcji postępowania oraz informacji GIS do placówek oświatowych w gminie Rzgów.

- Zaopatrzenie w niezbędne środki ochrony indywidualnej.

- Przekazanie informacji do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dotyczącej możliwości wystąpienia zwiększonego ryzyka zachorowań w gminie Rzgów, wynikającego z: funkcjonowania centrów handlowych i firm sprowadzających towary spoza granic RP – również z krajów objętych epidemią koronawirusa oraz z dużej liczby cudzoziemców przebywających czasowo na terenie gminy Rzgów.

- Monitorowanie funkcjonowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego centrów handlowych, zlokalizowanych w gminie, przekazywanie informacji do Powiatowego oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

- Udział burmistrza Rzgowa w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

- Stała współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,  realizacja zaleceń starosty łódzkiego wschodniego oraz wojewody łódzkiego.

- Stałe współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Komisariatem Policji w Rzgowie w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pomocy świadczonej mieszkańcom gmin, objętym kwarantanną oraz osobom starszym i samotnym.

- Współdziałanie z Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie realizacji zadań i organizacji zaopatrzenia w środki ochrony.

- Realizacja działań zabezpieczających możliwość przygotowania dodatkowych miejsc kwarantanny w gminie Rzgów.

Zebrania i posiedzenia zorganizowane w trakcie działalności związanej z zagrożeniem epidemicznym:

- Oficjalne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz odrębne zebrania poszczególnych członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami celem niezbędnych ustaleń, dotyczących zarządzania kryzysowego w gminie Rzgów.

- Zebranie kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych z gminy Rzgów, zorganizowane w celu dokonania ustaleń związanych z dostosowaniem organizacji pracy do sytuacji.

- Zebrania pracowników Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz kierowników referatów, organizowane w celu podjęcia decyzji, dotyczących dostosowania organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie do sytuacji zagrożenia.

- Spotkanie z przedstawicielami OSP zorganizowane w celu usystematyzowania prowadzonej współpracy.

Wydane zarządzenia:

- w sprawie prewencyjnego wprowadzenia ograniczeń w organizowaniu wydarzeń i imprez w gminie Rzgów oraz świadczeniu usług na rzecz mieszkańców w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.
powrót