Rodziny Wielodzietne - Gmina Rzgów

WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH „GMINA RZGÓW” wydawana jest bezpłatnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie przy ul. Rawskiej 8.

Formularz wniosku wydaje starszy inspektor Małgorzata Bednarska tel. (42) 214 21 12. Wniosek dostępny jest do wydruku pod adresem:
http://www.rcpslodz.pl/index.php/dziecko-i-rodzina/wojewodzka-karta-rodzin-wielodzietnych/wniosek-i-inne-dokumenty


Wypełniony wniosek należy wysłać pocztą na adres Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. ul. Snycerska 8, 91- 302 Łódź
    Posiadacz Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z dopiskiem „Gmina Rzgów” będzie miał prawo do zniżek oferowanych przez samorząd województwa łódzkiego, a dodatkowo jeszcze zyska upusty dostępne tylko dla mieszkańców gminy Rzgów
Więcej informacji:
http://www.rcpslodz.pl/index.php/dziecko-i-rodzina/wojewodzka-karta-rodzin-wielodzietnych/informacja-o-programie

KARTA DUŻEJ RODZINY

    Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie przy ul. Rawskiej 8 pomagają dokonać wszystkich formalności, związanych z uzyskaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Jest ona dostępna od 16 czerwca 2014 r.

UWAGA!    
Można jednocześnie korzystać z Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z dopiskiem „Gmina Rzgów” oraz z ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

   
Warunki uzyskania bezpłatnej Karty Dużej Rodziny:

1. Przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
* w wieku do ukończenia 18 roku życia;
* w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
* bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Karta dużej rodziny przysługuje zgodnie z art. 5 Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
• osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania
i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
4. W przypadku składania wniosku o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny potrzebne są numery telefonów komórkowych, do których zostanie przypisana karta danego członka rodziny oraz adres e-mail na który zostanie przesłane hasło do aplikacji mKDR.
5. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.
6. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej - członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie oraz odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej. Wyżej wymienione oświadczenie zawarte jest we wniosku.
7. Składający wniosek powinien okazać się dowodem potwierdzającym jego tożsamość, oraz mieć przy sobie numery PESEL (członków rodziny dla których wnioskuje o karty lub serie i numer dowodu potwierdzającego tożsamość w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
Wzór wniosku znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny

8. Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny