Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Gmina Rzgów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rawska 8
Kier. Aneta Łopyta
Tel. (42) 214 21 12
e-mail: sekretariat@mopsrzgow.pl


Świadczenie 500+ i wyprawka dla ucznia

Wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego z rządowego Programu ''Rodzina 500+'', a także świadczenia z rządowego Programu "Dobry start" 300+ (wyprawka dla ucznia) na okres zasiłkowy 2018/2019 można składać w formie elektronicznej od 1 lipca 2018 r. oraz w wersji papierowej , czyli osobiście w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Wnioski można składać w dziale świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pozostałych, ul. Nadrzeczna 1, 95-030 Rzgów (budynek straży pożarnej) :

Poniedziałek, czwartek, piątek – godz. 7:00 - 15:00
Wtorek – godz. 9:00 – 17:00
Środa – dzień bez interesanta

Program „Dobry Start” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Dodatkowe informacje oraz wzory wniosków znajdują się na  stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl. https://www.mpips.gov.pl/dobrystart .

Wszelkie dodatkowe informacje oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  www.mpips.gov.pl lub www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. 2015r. poz. 163).
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.


Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:
1. ubóstwa,
2. sieroctwa,
3. bezdomności,
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,
7. a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach;
11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
12. alkoholizmu lub narkomanii,
13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
14. klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
•  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00zł;
•  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00zł.
Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w punktach 2-15.
Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w miejscu zamieszkania. W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej rodzina – to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może domagać się złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej.


Podstawę ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenia, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowią odpowiednio aktualne dokumenty, a w szczególności:
• dowód osobisty, orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 r., lub po tej dacie decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
• zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia netto z tytułu zatrudnienia z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku.
• dowód otrzymania renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku.
• zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
• zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki w gimnazjum, szkole średniej i wyższej oraz oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły,
• decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo potwierdzenia z urzędu pracy, że osoba ta znajduje się w rejestrze urzędu jako osoba szukająca pracy.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy przyznania, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń pomocy społecznej.


Z pomocy społecznej można otrzymać następujące świadczenia:
Zasiłek stały przysługuje:
pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


Całkowita niezdolność do pracy oznacza:
• całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo
• zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Wysokość świadczenia jest to: różnica między kryterium dochodowym na osobę a posiadanym dochodem.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł. i wyższa niż 604,00zł.
Do zasiłku stałego przysługują świadczenia zdrowotne na określonych zasadach w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, przysługują one również osobom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek okresowy przysługuje:
w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku okresowego ustala się:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.
• w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
• kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. miesięcznie.


Zasiłek celowy może być udzielony osobie lub rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.
• zasiłki celowe mogą być przyznawane na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkania, a także kosztów pogrzebu.
• mogą być przyznane również z przeznaczeniem na wyrównanie strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
• w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy, w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi lub pod warunkiem zwrotu części bądź całości wypłaconego zasiłku.
Sprawienie pogrzebu (w uzasadnionych sytuacjach) w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
Praca socjalna czyli działanie zawodowe zmierzające do odzyskania przez klienta pomocy społecznej pełnej samodzielności i integracji ze środowiskiem lokalnym.
W ramach pracy socjalnej przysługuje nieodpłatne poradnictwo, zwłaszcza prawne, pedagogiczne psychologiczne.
Może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Praca socjalna musi szanować godność osoby lub rodziny i jej prawa do samostanowienia, świadczona jest osobom lub rodzinom bez względu na osiągany dochód.


Domy pomocy społecznej
Przeznaczone są przede wszystkim dla osób wymagających całodobowej opieki: z powodu wieku, choroby niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Domu te świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Zakres i poziom ich świadczeń powinien być dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb i oczekiwań.

Podział tych instytucji uwzględnia specyfikę ludzi starszych i niepełnosprawnych, potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci i dorosłych. Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane osoby wymagające całodobowej opieki, którym właściwy, według miejsca zamieszkania, ośrodek pomocy społecznej oraz najbliższa rodzina nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki, mimo czynionych starań w tym zakresie. W tej sprawie konieczny jest pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego, wywiad środowiskowy potwierdzający potrzebę przydzielenia miejsca w odpowiednim domu. Akta sprawy skompletowane w ośrodku pomocy społecznej stanowią podstawę dla właściwego organu (gminy lub powiatu) do wydania decyzji o przyznaniu miejsca w domu i o odpłatności. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.


Odpłatność za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej ponoszą w kolejności:
• mieszkaniec domu lub jego przedstawiciel prawny, małżonek, zstępni przed wstępnymi, inne osoby nie wymienionej w ustawie o pomocy społecznej,
• gmina, z której osoba została skierowana, przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.


Opłatę miesięczną wnoszą:
• mieszkaniec domu maksymalnie 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
• małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz inne osoby zgodnie z zawartymi umowami,
• gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w punktach a i b. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w punktach a i b, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu środków poniesionych na ten cel wydatków.


Uwagi końcowe
Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje Dyrektor ośrodka pomocy społecznej. Odwołanie od niekorzystnej dla nas decyzji składamy w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego


Świadczenia rodzinne

Reguluje je ustawa z listopada 2003 roku (Dz. U. z 2006 roku nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
Świadczeniami rodzinnymi, na które środki finansowe przekazywane są z budżetu państwa są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne) oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Samorządy gminne mogą w drodze uchwały przyznać dodatkowo zapomogę lub podwyższać wysokość świadczeń rodzinnych ze środków własnych.
Każde świadczenie rodzinne posiada swój wyodrębniony cel. Celem zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Z kolei świadczenia opiekuńcze obejmują zakresem swojej pomocy osoby niepełnosprawne lub w podeszłym wieku, w szczególności częściowe pokrywanie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia tym osobom opieki i pomocy innej osoby z uwagi na ich niezdolność do samodzielnej egzystencji. Część świadczeń rodzinnych, jaką są zapomogi ma na celu łagodzenie sytuacji finansowej rodziny, która uległa pogorszeniu ze względu na wydatki związane z urodzeniem dziecka oraz wyróżnienie, promocję rodzin posiadających dzieci.

 

Komu przysługują świadczenia rodzinne?

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 1 ust. 2 tej ustawy) świadczenia rodzinne przysługują: obywatelom polskim, cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenia przysługują ww. osobom, jeżeli zamieszkują oni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia.
 

Kryterium dochodowe

Świadczenia rodzinne takie jak: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne) przyznawane są bez względu na osiągany dochód.
Prawo do pozostałych świadczeń rodzinnych przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 539 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności / dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 623 zł.
Uwaga, wysokość tych kwot należy zweryfikować na bieżąco u pracownika socjalnego!
 

Realizatorzy świadczeń

Realizatorem świadczeń rodzinnych jest ośrodek pomocy społecznej, ustalany na podstawie miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na temat świadczeń rodzinnych oraz dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o świadczenie, należy kontaktować się z pracownikami MOPS.
Podmioty realizujące świadczenia rodzinne na terenie województwa łódzkiego
W związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, realizacją zadań w sprawach świadczeń rodzinnych zajmuje się samorząd województwa (na terenie województwa łódzkiego należy kontaktować się z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi).

 

Fundusz alimentacyjny

Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, których egzekucja jest bezskuteczna, reguluje ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz.7 ze zm.)

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest to kwota wypłacona osobie uprawnionej przez organ właściwy wierzyciela (przez burmistrza  właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej) na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli jego egzekucja jest bezskuteczna.


 

Uprawnieni do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą być to również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika jest bezskuteczna. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza prowadzący egzekucję komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.
 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

• do ukończenia przez dziecko 18 lat,
• do ukończenia przez dziecko 25 lat po warunkiem, że dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
• w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka
Na zdj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie

Aby nabyć prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje także na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku oraz w przypadku, gdy współmałżonek nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny i jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu, czy rodzina ma prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 

Kryterium dochodowe

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza kwoty 725 zł.
 

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł na dziecko.
Zmiana w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

 

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznawane i wypłacane na podstawie wniosku osoby uprawionej, który należy złożyć do komornika sądowego albo do właściwego ze względu zamieszkania urzędu gminy/miasta lub ośrodka pomocy społecznej. W celu uzyskania bliższych informacji na temat świadczeń z funduszu oraz dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy kontaktować się z pracownikami instytucji, realizującej to zadanie na terenie Państwa gminy - Podmioty realizujące świadczenia funduszu alimentacyjnego na terenie województwa łódzkiego.
 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:

1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo
2. przebywa w rodzinie zastępczej;
3. zawarła związek małżeński.


Osoby zainteresowane umieszczeniem bliskiego w Domu Pomocy Społecznej powinny zapoznać się z warunkami przyjęcia na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:
kliknij poniżej:
Domy Pomocy Społecznej