Zarządzenie Burmistrza Rzgowa - Gmina Rzgów

Zarządzenie nr 22/2019
Burmistrza Rzgowa
z dnia 12-02-2019 r.


w sprawie ustanowienia Patronatu Honorowego Burmistrza Rzgowa

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 

§1. W celu podkreślenia szczególnego charakteru wydarzeń, których realizacja przyczyni się do promocji gminy Rzgów i tworzenia jej pozytywnego wizerunku, ustanawia się następujące dla nich wyróżnienie: „Patronat Honorowy Burmistrza Rzgowa”.
§2. Zasady przyznawania wyróżnienia, o którym mowa w § 1, określa Regulamin przyznawania patronatu honorowego Burmistrza Rzgowa, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi Urzędu Miejskiego w Rzgowie zatrudnionemu na stanowisku ds. rozwoju i promocji gminy.
§4. Traci moc Zarządzenie nr 137/2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 05-09-2016 r. w sprawie ustanowienia Patronatu Honorowego Burmistrza Rzgowa.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                     

                                                                                                       BURMISTRZ RZGOWA
 
                                                                                                         /-/ Mateusz Kamiński