Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Gmina Rzgów

Zespół Interdyscyplinarny w Rzgowie

Stosownie do art. 9 a ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gmina Rzgów podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy specjalistów w zespole interdyscyplinarnym. Zespół Interdyscyplinarny powołany został 27 czerwca 2011 r. Zarządzeniem Nr 64 /2011 Burmistrza Rzgowa. O d tamtego czasu skład osobowy Zespołu zmieniał się kilkukrotnie.
Aktualny skład zespołu określa Zarządzenie Nr 257/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w Rzgowie wchodzą przedstawiciele:
1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie
2. Komisariatu Policji w Rzgowie
3. Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
4. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5. Szkoły Podstawowej w Rzgowie
6. Szkoły Podstawowej w Kalinie
7. Szkoły Podstawowej w Guzewie
8. Przedszkola publicznego w Rzgowie
9. Organizacji pozarządowej
10. Sądu Rejonowego w Pabianicach.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie przy ul. Rawska 8, 95- 030 Rzgów.
Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego w Rzgowie jest pani Katarzyna Hendzlik.

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemoca w rodzinie;
d) rozpowrzechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym;
e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Procedurę „Niebieskiej Karty” wszczyna się, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że w rodzinie występuje przemoc. W przypadku, gdy przedstawiciel ww. instytucji uzyska informację na temat  występowania przemocy w rodzinie wypełnienia formularz "Niebieska Karta – A". Zawarte są w nim informacje na temat osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie oraz informacje na temat osób doznających przemocy w rodzinie. Należy również wskazać działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa rodzinie.
Bezpośrednio po wypełnieniu formularza "Niebieska Karta – A", osoba wskazana jako osoba doznająca przemocy w rodzinie otrzymuje formularz "Niebieska Karta – B". Zawiera on informacje na temat placówek, w których udzielana jest pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz informacje na temat samego zjawiska przemocy i prawnych konsekwencji jej stosowania.

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie. Instytucja, która wszczyna procedurę, powinna niezwłocznie przekazać wypełniony formularz „Niebieskiej Karty – część A” do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, ale nie później niż 7 dni od dnia wszczęcia procedury.

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz pomocy konkretnej rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych. Grupa robocza opracowuje i realizuje plan pomocy rodzinie, monitoruje sytuację rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodziny zagrożone wystapieniem przemocy. Ponadto grupa robocza musi dokumentować działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efekty tych działań. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie jak i osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.
Procedura "Niebieskiej Karty" prowadzona jest do momentu, w którym przedstawiciele grupy roboczej mogą stwierdzić, iż po podjęciu stosownych działań problem przemocy w danej rodzinie przestał istnieć. Procedura jest również zamykana, gdy jej prowadzenie nie jest uzasadnione, np. podejrzenie stosowania przemocy nie potwierdziło się w wyniku działań podjętych przez służby.
W sytuacji, w której doszłoby do nowych czynów przemocy, procedura zostanie wszczęta ponownie.

Zgodnie z art. 9c ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”. W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy. Działania te są realizowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Jednakże członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa  powyżej członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają przed Burmistrzem stosowne oświadczenie.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zachęcamy do kontaktu z instytucjami uprawnionymi do udzielenia niezbędnej informacji jak i pomocy, a także do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną - interdyscyplinarną pomoc.

Wszelkie sprawy oraz korespondencję do Zespołu Interdyscyplinarnego, należy kierować  na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie, ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów, adres e-mail: sekretariat@mops.rzgow.pl lub telefonicznie: (42) 214 21 12, (42) 213-09-29.
Informacje szczegółowe na temat działalności są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka pod adresem: https://mopsrzgow.bip.wikom.pl/