Raport o stanie Gminy Rzgów za 2018r. - Gmina Rzgów

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RZGÓW ZA 2018 ROK

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Rzgowa przedstawia Radzie Miejskiej w Rzgowie Raport o stanie Gminy Rzgów za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.


Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Rzgów za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Rzgów odbędzie się 29 maja 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 maja 2019 r. (wtorek), do godziny 17 00 w pok. 24 Urzędu Miejskiego w Rzgowie przy Pl. 500-lecia 22.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest tutaj a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie (pok. 21) oraz w Biurze obsługi Rady Miejskiej (pok. 24)
 

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie
/-/ Radosław Pełka