Raport o stanie Gminy Rzgów za 2019r. - Gmina Rzgów

Rzgów, dn. 28 kwietnia 2020 r.

RM.0004.1.2020     Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) Burmistrz Rzgowa przedstawia Radzie Miejskiej w Rzgowie Raport o stanie Gminy Rzgów za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Rzgów za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie.Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Rzgów odbędzie się 27 maja 2020 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 maja 2020 r. (wtorek), do godziny 17 00 w pok. 24 Urzędu Miejskiego w Rzgowie przy Pl. 500-lecia 22.Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie (pok. 21) oraz w Biurze obsługi Rady Miejskiej (pok. 24).                                                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                                                       Miejskiej w Rzgowie

                                                                                                                                        /-/ Radosław Pełka