Rodziny Wielodzietne - Gmina Rzgów

Rodziny Wielodzietne

     Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych „Gmina Rzgów” już jest wydawana bezpłatnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie przy ul. Rawskiej 8 (w podwórku obok Punktu Świadczeń Rodzinnych).

     Aby ją uzyskać, trzeba przyjść do MOPS z używanymi do tej pory Wojewódzkimi Kartami Rodzin Wielodzietnych, przynieść dowód tożsamości oraz akty urodzenia trojga lub więcej dzieci w zależności od stanu rodziny.  Formularz wniosku wydaje inspektor Małgorzata Bednarska Tel. (42) 214 21 12. Można też wydrukować wniosek dostępny w Internecie pod adresem:
http://www.rcpslodz.pl/Wniosek_i_inne_dokumenty/150/1/
     Wypełniony wniosek składa się w MOPS i czeka na dostarczenie nowych kart przez pocztę na adres zamieszkania.
    Powyższe rozwiązanie ma tę zaletę, że daje posiadaczom karty z dopiskiem "Gmina Rzgów" prawo do zniżek udzielanych wszystkim mieszkańcom województwa, ale pozwala jednocześnie skorzystać z rabatów wyłącznie dla mieszkańców naszej gminy. Innymi słowy, posiadacz Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z dopiskiem „Gmina Rzgów” uzyska upusty tylko dla mieszkańców gminy, ale zachowa prawo do zniżek, oferowanych przez samorząd województwa łódzkiego.


Karta Dużej Rodziny

     W MOPS w Rzgowie przy ul. Rawskiej 8 można załatwić również wszystkie formalności, związane z uzyskaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Jest ona dostępna od 16 czerwca 2014 r. Pojawienie się jej w użyciu regulowała uchwała nr 85 Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

     Można jednocześnie korzystać z Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z dopiskiem „Gmina Rzgów” oraz z ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

     Do połowy sierpnia 2015 r. Karta Dużej Rodziny trafiła w ręce około 1,2 mln Polaków. Jej posiadacze korzystają ze zniżek w ponad 8 tysiącach placówek. Do programu przystąpiło 850 firm i instytucji. Zniżek udzielają m.in. sieciowe stacje benzynowe, sale zabaw dla dzieci, supermarkety, sklepy z artykułami agd i tv, kina wielosalowe, teatry, firmy ubezpieczeniowe, operatorzy telefonii komórkowej, producenci żywności m.in. dla dzieci i dostawcy energii.

   Warunki uzyskania bezpłatnej Karty Dużej Rodziny:

1. Przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
* w wieku do ukończenia 18 roku życia;
* w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
* bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Karta dużej rodziny przysługuje zgodnie z art. 5 Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
• osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania
i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.

4. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej - członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie oraz odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej. Wyżej wymienione oświadczenie zawarte jest we wniosku.

5. Składający wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, okazuje oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
• w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 Ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

6. Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
Kliknij poniżej:
duza-rodzina