Dane statystyczne - Gmina RzgówLudność 

Gminę Rzgów zamieszkuje 9971 osób (dane z 31 grudnia 2018 r.) W ciągu pół roku przybyło 93 mieszkańców.

Według danych z 31 grudnia 2018 r. odnotowanych o godz. 11.15 liczba mieszkańców gminy Rzgów wyniosła 9971 osób i od lat systematycznie rośnie. Tego dnia już zaledwie 29 noworodków i kolejnych osób - meldujących się na naszym terenie - dzieliło od osiągnięcia magicznej cyfry 10 000 mieszkańców. A oto, jak kształtowała się w ostatnich godzinach starego 2018 roku liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości:

1. Babichy                   120
2. Bronisin Dworski     256
3. Czyżeminek            294
4. Gospodarz              426
5. Grodzisko               459
6. Guzew                    270
7. Huta Wiskicka        128
8. Kalinko                   479
9. Kalino                     354
10. Konstantyna         157
11. Prawda                 252
12. Romanów             206
13. Rzgów                3317
14. Stara Gadka         760
15. Starowa Góra     2408
16. Tadzin                     85


W ciągu minionych 33 miesięcy liczba mieszkańców Rzgowa wzrosła o 8 osób, sołectwa Starowa Góra o 155 osób, a Starej Gadki o 20 osób, w Tadzinie przybyło 2 mieszkańców, a w Hucie Wiskickiej i Babichach ubyło po pięcioro. Kalinko przez ten czas odntowało spadek liczby mieszkańców o jedną osobę.

W województwie łódzkim gmina Rzgów należy do elitarnej grupy 4 ośrodków (obok Aleksandrowa Łódzkiego, Sulejowa i Złoczewa) o dodatnim przyroście liczba mieszkańców i notuje się tutaj jeden z najwyższych przyrostów migracyjnych


Obecnie na terenie gminy znajdują się 2532 domy, a w Rzgowie jest ich 1257, co daje w sumie 3789 budynków mieszkalnych. A jak to wygląda w pozostałych miejscowościach:

Bronisin Dworski             114 domów
Czyżeminek                     115
Gospodarz                       164
Grodzisko                        199
Guzew-Babichy               142
Huta Wiskicka-Tadzin        73
Kalinko                            166
Kalino                              128
Prawda                            114
Romanów                          86
Stara Gadka                    260
Starowa Góra                  971

 

Rozwój i poziom życia

W gminie 160 firm przypada na każdy 1000 mieszkańców (2018 r.). To najlepszy wynik w porównaniu z 25 gminami miejsko-wiejskimi województwa łódzkiego

Gmina Rzgów zajmuje 24. miejsce w Polsce i 3 w województwie pod względem zamożności mieszkańców

Ponad 99 procent  mieszkańców, a także przeważająca większość obiektów produkcyjnych i usługowych w gminie ma możliwość korzystania z wody dostarczanej siecią wodociągów gminnych. Na terenie gminy zlokalizowany jest Wodociąg Sulejów – Łódź, z którego w przyszłości gmina może pobierać wodę.

Z sieci kanalizacyjnej korzysta już  60 proc. ludności, w tym prawie wszyscy mieszkańcy miasta oraz ponad 40 proc. na wsi.

Na terenie gminy znajduje się 1052 czynnych przyłączy gazowych do budynków zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych, przy czym z sieci gazowej na koniec roku 2015 korzystały 4163 osoby.


Rolnictwo i tereny zalesione

Na terenie gminy istnieje ponad 1300 gospodarstw rolnych. Gleby dobre występują prawie wyłącznie w środkowej części gminy, w miejscowości Rzgów oraz w północno-wschodniej, w Bronisinie Dworskim.

Powierzchnia gruntów rolnych gminy Rzgów wynosi 5184 ha, co stanowi ok. 78 proc. powierzchni ogólnej gminy. Gruntów ornych jest 3794 ha, co stanowi 57,2 proc. powierzchni ogólnej gminy. Trwałych użytków zielonych jest 968 ha (14,6 proc. powierzchni gminy), natomiast sady założone są na powierzchni 36 ha (0,5 proc. powierzchni gminy).

W gminie Rzgów jest 340 ha lasów - największy Las Rzgowski i niewielkie lasy w rejonie Romanowa i Kalinka. Drzewostan to głównie sosny w wieku od 15 do 60 lat. Poziom lesistości wynosi zaledwie 5,2 proc. (czyli kilkakrotnie mniej niż w pozostałej części województwa łódzkiego). Niska lesistość związana jest m. in. z powstaniem drogi ekspresowej S-8, podczas budowy której wycięto 13,5 hektara lasów. W gminie Rzgów lasy zarządzane są w znacznej części przez osoby fizyczne oraz wspólnoty gruntowe.


Gmina stanowi 13,27 proc.  powierzchni powiatu łódzkiego wschodniego.

Nekropolie

Obecnie  na  terenie  Gminy  Rzgów  znajduje  się 6  cmentarzy,  w  tym  2  czynne  i  4  zamknięte. Największy  z  nich  to  cmentarz  komunalny  dla  Łodzi przy  ul.  Czartoryskiego  w  Starej Gadce. Cmentarz w Rzgowie przy ul. Cmentarnej jest cmentarzem katolickim obsługującym gminę Rzgów. Pozostałe, których powierzchnia nie przekracza 2 ha, to cmentarze poewangelickie. Stopień wykorzystania  czynnych  cmentarzy  jest  zróżnicowany.  Stosunkowo  największą rezerwę terenową posiada  nekropolia przy  ul.  Czartoryskiego,  która powiększa  się w  kierunku  północnym. Cmentarz w Rzgowie posiada rezerwę, jest jednak niewystarczająca. Zatem trzeba rozważyć nową lokalizację cmentarza. W przeciwnym razie alternatywą może być tylko propagowanie kremacji zmarłych, którymi mieszkańcy nie są na razie specjalnie zainteresowani.
 

Załączniki artykułu