Dane statystyczne - Gmina RzgówLudność 

Gminę Rzgów zamieszkuje 10 069 osób (dane z 31 grudnia 2019 r.).
Statystyka stałych mieszkańców wg miejscowości i płci:

Stan na dzień 31-12-2019 r.

Mężczyźni (M)

Kobiety (K)

Miejscowość

Liczba

Liczba

Bronisin Dworski

61

58

119

Czyżeminek

138

160

298

Gospodarz

216

211

427

Grodzisko

223

245

468

Guzew

139

133

272

Huta Wiskicka

62

69

131

Kalinko

229

252

481

Kalino

181

173

354

Konstantyna

82

96

178

Prawda

130

121

251

Romanów

98

103

201

Rzgów

1597

1703

3300

Stara Gadka

362

410

772

Starowa Góra

1164

1301

2465

Tadzin

48

40

88

Suma (M,K)

4853

5216

Razem

10069


W województwie łódzkim gmina Rzgów należy do elitarnej grupy 4 ośrodków (obok Aleksandrowa Łódzkiego, Sulejowa i Złoczewa) o dodatnim przyroście liczba mieszkańców i notuje się tutaj jeden z najwyższych przyrostów migracyjnych

Obecnie na terenie gminy znajdują się 2532 domy, a w Rzgowie jest ich 1257, co daje w sumie 3789 budynków mieszkalnych. A jak to wygląda w pozostałych miejscowościach:

Bronisin Dworski             114 domów
Czyżeminek                     115
Gospodarz                       164
Grodzisko                        199
Guzew-Babichy               142
Huta Wiskicka-Tadzin        73
Kalinko                            166
Kalino                              128
Prawda                            114
Romanów                          86
Stara Gadka                    260
Starowa Góra                  971


Rozwój i poziom życia

W gminie 160 firm przypada na każdy 1000 mieszkańców (2018 r.). To najlepszy wynik w porównaniu z 25 gminami miejsko-wiejskimi województwa łódzkiego

Gmina Rzgów zajmuje 24. miejsce w Polsce i 3 w województwie pod względem zamożności mieszkańców

Ponad 99 procent  mieszkańców, a także przeważająca większość obiektów produkcyjnych i usługowych w gminie ma możliwość korzystania z wody dostarczanej siecią wodociągów gminnych. Na terenie gminy zlokalizowany jest Wodociąg Sulejów – Łódź, z którego w przyszłości gmina może pobierać wodę.

Z sieci kanalizacyjnej korzysta już  60 proc. ludności, w tym prawie wszyscy mieszkańcy miasta oraz ponad 40 proc. na wsi.

Na terenie gminy znajduje się 1052 czynnych przyłączy gazowych do budynków zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych, przy czym z sieci gazowej na koniec roku 2015 korzystały 4163 osoby.


Rolnictwo i tereny zalesione

Na terenie gminy istnieje ponad 1300 gospodarstw rolnych. Gleby dobre występują prawie wyłącznie w środkowej części gminy, w miejscowości Rzgów oraz w północno-wschodniej, w Bronisinie Dworskim.

Powierzchnia gruntów rolnych gminy Rzgów wynosi 5184 ha, co stanowi ok. 78 proc. powierzchni ogólnej gminy. Gruntów ornych jest 3794 ha, co stanowi 57,2 proc. powierzchni ogólnej gminy. Trwałych użytków zielonych jest 968 ha (14,6 proc. powierzchni gminy), natomiast sady założone są na powierzchni 36 ha (0,5 proc. powierzchni gminy).

W gminie Rzgów jest 340 ha lasów - największy Las Rzgowski i niewielkie lasy w rejonie Romanowa i Kalinka. Drzewostan to głównie sosny w wieku od 15 do 60 lat. Poziom lesistości wynosi zaledwie 5,2 proc. (czyli kilkakrotnie mniej niż w pozostałej części województwa łódzkiego). Niska lesistość związana jest m. in. z powstaniem drogi ekspresowej S-8, podczas budowy której wycięto 13,5 hektara lasów. W gminie Rzgów lasy zarządzane są w znacznej części przez osoby fizyczne oraz wspólnoty gruntowe.


Gmina stanowi 13,27 proc.  powierzchni powiatu łódzkiego wschodniego.

Nekropolie

Obecnie  na  terenie  Gminy  Rzgów  znajduje  się 6  cmentarzy,  w  tym  2  czynne  i  4  zamknięte. Największy  z  nich  to  cmentarz  komunalny  dla  Łodzi przy  ul.  Czartoryskiego  w  Starej Gadce. Cmentarz w Rzgowie przy ul. Cmentarnej jest cmentarzem katolickim obsługującym gminę Rzgów. Pozostałe, których powierzchnia nie przekracza 2 ha, to cmentarze poewangelickie. Stopień wykorzystania  czynnych  cmentarzy  jest  zróżnicowany.  Stosunkowo  największą rezerwę terenową posiada  nekropolia przy  ul.  Czartoryskiego,  która powiększa  się w  kierunku  północnym. Cmentarz w Rzgowie posiada rezerwę, jest jednak niewystarczająca. Zatem trzeba rozważyć nową lokalizację cmentarza. W przeciwnym razie alternatywą może być tylko propagowanie kremacji zmarłych, którymi mieszkańcy nie są na razie specjalnie zainteresowani.
 

Załączniki artykułu