Odbiór śmieci i gospodarka odpadami - Gmina Rzgów

Informacje dotyczace Bazy Danych o Odpadach (BDO) znajdują sie na dole strony.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Rzgów, ul. Ogrodowa 115), od Kwietnia 2020 roku będzie nieczynny w Soboty do odwołania.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).


Zmiana w harmonogramie odbioru odpadów dla rejonu VI- odbiór zamiast 5 kwietnia 2021r

odbędzie się w dniu 31 marca 2021r.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz zgodnie z  §2 uchwały nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2019 r., poz. 7004) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym oraz utrzymanie  w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
W związku powyższym informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2021 roku właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne we własnym zakresie.


Więcej informacji na ten temat (kliknij)

Zmiana stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od Stycznia 2020 roku.


Uchwałą nr XVI/164/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 14 grudnia 2019 r., poz. 7008) zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od miesiąca Stycznia 2020 roku do Kwietnia 2021 roku.

Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn stawki opłaty tj: 18,00 zł miesięcznie od osoby i danych podanych w dotychczasowej deklaracji, złożonej do Burmistrza Rzgowa, dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwałą nr XXXII/287/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 9 lutego 2020 r., poz. 585) zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od miesiąca maja 2021 roku.

Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty tj: 28,00 zł miesięcznie od osoby i danych podanych w dotychczasowej deklaracji, złożonej do Burmistrza Rzgowa, dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się do dnia 10-go każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za miesiąc styczeń opłatę wnosimy do 10 lutego). Wpłat dokonujemy na numer konta bankowego:
13 1240 3435 1111 0010 5073 5708
(w tytule przelewu należy wskazać numer deklaracji)
Wpłat dokonywać można także w kasie Urzędu (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

Uwaga! W celu uzyskania telefonicznie, lub mailowo informacji dot. płatności należy posługiwać się numerem deklaracji.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010 z późn. Zm.) wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniać obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczona zostanie stawka opłaty podwyższonej, która wynosi trzykrotność stawki podstawowej, to jest 54,00 zł od osoby miesięcznie. Opłata ta zostanie naliczona za każdy miesiąc, w którym mieszkaniec nie będzie zbierał odpadów w sposób selektywny, a podstawą do jej zapłaty będzie wystawiona decyzja administracyjna.

Informujemy, iż w związku ze zmianą (z art. 5 ust. 1 pkt 3 ) ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) wszedł ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych.
Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów.

Zgodnie z obowiązującym prawem brak przeprowadzania segregacji lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkować będzie odebraniem odpadów jako zmieszanych
i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.
Segregacja musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku Gminy Rzgów oraz sposobem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.). Od tej chwili wszystkie odpady muszą być segregowane.

- W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
- W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2020 rok należy dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.
- Uchwałą nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019r w sprawie zwolnienia w części z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2019 r., poz. 7007), zwalnia się w części stanowiącej kwotę 1,00 zł z opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z prawa do zwolnienia muszą zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz zgodnie z  §2 uchwały nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów (Dz. Urz. Woj. Łódź.
z 2019 r., poz. 7004) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym oraz utrzymanie  w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. W związku powyższym informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2021 roku właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne we własnym zakresie.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki przez właścicieli nieruchomości ma na celu usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzgów w szczególności:
- w przypadku zmiany firmy odpowiedzialnej za odbiór odpadów komunalnych,
- zwiększenie konkurencyjności wśród firm zajmujących się odbiorem opadów,
- umożliwi gminie Rzgów organizację przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na znacznie krótsze okresy czasu niż dotychczas, co pozwoli na bieżącą korektę opłaty za gospodarowanie odpadami,
-ograniczy przed znacznym zwiększeniem kosztów odbioru odpadów poprzez zwolnienie wykonawcy z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki na zmieszane odpady komunalne (co mogło by się wiązać na przykład z koniecznością zakupu nowych pojemników przez wykonawcę).

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych
w dotychczasowej deklaracji.


2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (urodzenie dziecka, lub zgon mieszkańca  lub zmiany innych danych zawartych w deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

3. Zgodnie  z art. 155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) w związku z art 6q, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub do dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

WERYFIKACJA DEKLARACJI ODPADOWYCH

Urząd Miejski w Rzgowie informuje, iż przystąpił do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „odpadowych” pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Rzgów.
Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie weryfikują dane zawarte w deklaracjach
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości w zakresie liczby osób zamieszkałych na terenie danej  nieruchomości.

Dane podane w deklaracjach są porównywane z meldunkami oraz sprawdzane jest również czy na danej nieruchomości jest zużywana woda.

Przypominamy, że  zgodnie z art. 6m ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zatem nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (urodzenie dziecka,  wprowadzenie się nowych osób, powrót z zagranicy lub zgon mieszkańca  lub zmiana innych danych zawartych w deklaracji).

Prosimy, zatem mieszkańców Gminy Rzgów, którzy w  dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu  zamieszkania
(w miejscu wytwarzania odpadów). W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane a także studenci przebywający obecnie na nieruchomości, którzy uczą się w zdalnie z przyczyny pandemii koronawirusa.

Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane zgromadzone
w Ewidencji Ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach,  organ wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.


Zgodnie  z art. 155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) w związku z art 6q, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub do dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

Apelujemy, aby w terminie do końca maja 2021 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dokonali aktualizacji danych, złożyli rzetelną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację można złożyć w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Wzór deklaracji można znaleźć tutaj
https://bip.rzgow.pl/attachments/download/14785

W przypadku nie skorygowania deklaracji w terminie do końca maja 2021 r. w zakresie faktycznej liczby osób zamieszkujących dana nieruchomość wszczęte będzie postępowanie podatkowe.
Postępowanie podatkowe zakończone będzie decyzją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata może być naliczona w zależności od okoliczności nawet za okres 5 lat wstecz.
Informujemy również, że policja jest uprawniona do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego do wysokości 500 zł m.in. za:
1.      niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2.      podanie w deklaracji nieprawdziwej liczby osób zamieszkujących nieruchomość,


METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać:

    • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
    • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
    • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
    • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
    • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
    • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
    • aluminiowe puszki po napojach i sokach
    • puszki po konserwach
    • folię aluminiową
    • metale kolorowe
    • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wrzucać:

    • butelek i pojemników z zawartością
    • plastikowych zabawek
    • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
    • opakowań po olejach silnikowych
    • części samochodowych
    • zużytych baterii i akumulatorów
    • puszek i pojemników po farbach i lakierach
    • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Do pojemnika “Metale i tworzywa sztuczne“ trafiają:

    • aluminiowe wieczka;
    • butelki PET;
    • etykiety z folii termokurczliwej;
    • folia aluminiowa;
    • folia opakowaniowa;
    • foliowe saszetki po kosmetykach, sosach, jedzeniu;
    • garnki, blachy do pieczenia;
    • kapsułki po kawie;
    • kartony po napojach;
    • koperty z folią bąbelkową;
    • metalowe nakrętki od słoików, kapsle;
    • nakrętki od słoików;
    • opakowania po jogurcie;
    • plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości;
    • produkty z biodegradowalnego plastiku;
    • produkty z gumy i kauczuku;
    • puszki po napojach, konserwach;
    • styropian;
    • tubki po paście do zębów;
    • woreczki foliowe.

Tego nie wyrzucamy: akumulatory, baterie, płyty CD czy DVD, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, butle gazowe, amunicja, plastikowe pojemniki, w których przechowywano tłuste produkty, plastikowe zabawki, opakowania po farbach, lakierach i olejach, opakowania po aerozolach.
Wskazówki:
    • opakowania po żywności czy kosmetykach opróżniamy, ale nie musimy ich myć – o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca;
    • jeśli opakowanie ma etykietę z folii termokurczliwej, o ile to możliwe, należy ją zdjąć;
    • z kopert z folią bąbelkową można – choć nie trzeba – odedrzeć papier i wyrzucić go do pojemnika na papier;
    • aluminiowe wieczka przed wyrzuceniem oddzielamy od pojemników;
    • butelki zgniatamy i odkręcamy z nich nakrętki.

PAPIER

Należy wrzucać:

    • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
    • katalogi, ulotki, prospekty
    • gazety i czasopisma
    • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
    • zeszyty i książki
    • papier pakowy
    • torby i worki papierowe

Nie należy wrzucać:

    • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
    • papieru lakierowanego i powleczonego folią
    • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
    • kartonów po mleku i napojach
    • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
    • tapet
    • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
    • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
    • ubrań

Do pojemnika “Papier” trafiają:

    • czasopisma, ulotki;
    • kartonowe pudła i opakowania;
    • kartony po jajkach;
    • papier, karton, tektura;
    • pudełka po pizzy (niezatłuszczone);
    • rurki po papierze toaletowym i ręcznikach;
    • torby papierowe (o ile nie są np. zatłuszczone i wykonane z tzw. papieru kredowego);
    • zeszyty.

Tego tu nie wyrzucamy: okładki książek, papier pokryty tworzywem sztucznym, papier lakierowany lub zabrudzony, tłusty, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych, paragony ze sklepu.
Wskazówki:
    • jeśli to możliwe, z kartonowych paczek usuwamy taśmę klejącą i wyrzucamy ją do odpadów zmieszanych;
    • zabrudzone/zatłuszczone części papieru – np. pudełek po pizzy – odrywamy i wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane;
    • z zeszytów czy gazet nie trzeba wyrywać zszywek;
    • z książek czy kalendarzy oddzielamy duże elementy – np. okładki czy ramki.


SZKŁO

Należy wrzucać:

    • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
    • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wrzucać:

    • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
    • Szkła okularowego
    • Szkła żaroodpornego
    • Zniczy z zawartością wosku
    • Żarówek i świetlówek
    • Reflektorów
    • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
    • Luster
    • Szyb okiennych i zbrojonych
    • Monitorów i lamp telewizyjnych
    • Termometrów i strzykawek

UWAGA!

Niektóre gminy zapewniają osobne pojemniki na szkło białe i kolorowe.
 Do pojemnika “Szkło” trafiają:

    • butelki po napojach i żywności;
    • opróżnione słoiki bez nakrętek;
    • szklane opakowania po kosmetykach.

Tego tu nie wyrzucamy: ceramika, doniczki, porcelana, szkło okularowe i żaroodporne, znicze z zawartością wosku, żarówki, świetlówki i reflektory, opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, lustra i szyby.

Wskazówki:
    • Opróżnione słoiki wyrzucamy do pojemnika na odpady szklane, natomiast nakrętkę do właściwego ze względu na tworzywo pojemnika;
    • słoików nie trzeba ich myć, o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca.

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać

    • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
    • gałęzie drzew i krzewów
    • skoszoną trawę, liście, kwiaty
    • trociny i korę drzew
    • niezaimpregnowane drewno
    • resztki jedzenia

Nie należy wrzucać:

    • kości zwierząt
    • oleju jadalnego
    • odchodów zwierząt
    • popiołu z węgla kamiennego
    • leków
    • drewna impregnowanego
    • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
    • ziemi i kamieni
    • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Do pojemnika “BIO“ trafiają:

    • części roślin;
    • fusy z kawy i herbaty;
    • owoce;
    • skorupki jajek;
    • słoma, siano i trociny;
    • warzywa;
    • zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa).

Do pojemnika BIO nie wyrzucamy: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych, kurzu z odkurzacza.
Wskazówki: odpady biodegradowalne można wrzucać do pojemnika BIO tylko w opakowaniach biodegradowalnych np. z papieru, ale niezadrukowanych.

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Do pojemnika “odpady zmieszane” trafiają:

    • gąbki, szmatki;
    • kurz z odkurzacza;
    • maszynki do golenia;
    • mięso, ryby, resztki zwierzęce;
    • nabiał, ser, jaja;
    • niedopałki papierosów;
    • odchody zwierząt;
    • olej do smażenia;
    • paragony ze sklepu/bankomatu;
    • pergamin;
    • piasek;
    • plastikowe opakowania po tłuszczu;
    • porcelana, fajans;
    • produkty higieniczne (pieluchy, pałeczki higieniczne, bandaże, podpaski, tampony, wata);
    • produkty skórzane, futrzane;
    • torebki po herbacie;
    • włosy, sierść, pióra;
    • zatłuszczony papier;
    • zapalniczka (pusta);
    • zbite naczynia, szklanki, kieliszki;
    • zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne;
    • zużyte ubrania, tekstylia, obuwie;
    • żwirek czy trociny z kuwet dla zwierząt.

Tego tu nie wyrzucamy: odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, baterie, akumulatory, lekarstwa, odpady medyczne, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wskazówki:

    • zużytą torebkę z herbatą wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. Można też jednak z torebki oddzielić herbatę i wrzucić ją do pojemnika na odpady biodegradowalne, a papierową torebkę do pojemnika na odpady zmieszane. Rozwiązanie zależy od gminy;
    • w niektórych gminach jest możliwe – choć niewskazane – wyrzucanie nabiału, sera, jaj do pojemnika na odpady BIO,

Gdzie oddawać sprzęt, meble, leki?

Aby zakłady recyklingowe miały jak najlepsze surowce do późniejszego przetworzenia, mieszkańcy muszą wyrzucać osobno papier, szkło, tworzywa sztuczne (z metalem) i wydzielać odpady biodegradowalne. Pozwala to uzyskać najbardziej wartościowe surowce do ponownego wykorzystania. Te odpady z domostw wyrzucamy do osiedlowych pojemników znajdujących się najczęściej w zamkniętych altanach śmietnikowych lub do kolorowych worków i koszy przydomowych.

UWAGA! Niewymienione powyżej rodzaje śmieci – zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady) – nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników. To tzw. odpady niebezpiecznie, które trzeba oddawać w wyznaczonych do tego punktach, np. sklepach (baterie, sprzęt elektroniczny) czy aptekach (leki).

Większe śmieci takie jak meble czy duży sprzęt elektroniczny najlepiej oddać do tzw. PSZOK-u. Jest to punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który według przepisów musi się znaleźć w każdej gminie

Jako “elektroodpady” należy traktować zużyte:

    • elektroniczne urządzenia biurowe: komputer, monitory, telefony,
    • elektroniczny sprzęt do rekreacji: zabawki z elektroniką, projektor, radio, telewizor, magnetowid i kasety itp.;
    • kable;
    • narzędzia: wiertarka, piła elektryczna, kosiarka itp.;
    • nośniki danych: płyty CD, kasety, dyskietki, nośniki USB, karty pamięci,
    • urządzenia AGD: żelazko, suszarka do włosów, zmywarka, ekspres do kawy, klimatyzacja, kuchenka, lodówka, lampa, mikser, maszyna do szycia, golarka, lampa stojąca, odkurzacz, zamrażarka, toster, pralka.

Tego tu nie wyrzucamy:

    • urządzenia zasilane benzyną (kosiarka, piła łańcuchowa)

Jako “odpady wielkogabarytowe” traktujemy:
    • materace;
    • stare meble;
    • wyroby tapicerskie;
    • zabawki dużych rozmiarów.
Tego tu nie wyrzucamy: urządzenia AGD, sprzęt elektryczny, elektroniczny (pralki, lodówki, kuchenki), materiały budowlane, remontowe, wanny, umywalki, grzejniki, muszle toaletowe, okna, drzwi, duże kartony, opony samochodowe

Do pojemników na odzież trafiają:

    • czyste i dające się ponownie użyć ubrania;
    • połączone w pary obuwie;
    • zabawki;
    • pościel;
    • ręczniki.

Do pojemników na leki wyrzucamy:
    • leki w blistrach, butelkach, słoiczkach.
Tego tu nie wyrzucamy: papierowe opakowania leków i ulotki.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych trafiają:

    • baterie;
    • nieopróżnione opakowania po środkach czystości;
    • opony;
    • środki chemiczne;
    • świetlówki.Informacja o terminach opłat za odpady komunalne w 2021 r.

Poniżej podajemy terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Nr raty

Miesiąc którego dotyczy opłata

Termin Płatności

1

Styczeń

10.02.2021

2

Luty

10.03.2021

3

Marzec

12.04.2021

4

Kwiecień

10.05.2021

5

Maj

10.06.2021

6

Czerwiec

12.07.2021

7

Lipiec

10.08.2021

8

Sierpień

10.09.2021

9

Wrzesień

11.10.2021

10

Październik

10.11.2021

11

Listopad

10.12.2021

12

Grudzień

10.01.2022
HARMONOGRAM NA ROK 2021 (maj- grudzień) (PDF):
HARMONOGRAM NA ROK 2021 (styczeń- kwiecień) (PDF):
Wpłat za odpady komunalne dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

NR KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI:
13 1240 3435 1111 0010 5073 5708


Harmonogram płatności dostępny jest na stronie internetowej www.bip.rzgow.pl w zakładce menu tematyczne/odpady komunalne/harmonogram płatności, na stronie internetowej www.rzgow.pl w zakładce Miasto i Gmina/ Odbiór śmieci i gospodarka odpadami oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pokoju nr 11.


Harmonogram gabaryty:
GOSPODARKA ODPADAMI W PIGUŁCE


1. JAK ZOSTAĆ EKOLOGIEM WE WŁASNYM DOMU?

Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów to obowiązek każdego z nas. Rocznie jedna osoba wytwarza od 350 do 450 kilogramów śmieci. Przestrzeganie zasad ekologii jest korzystne nie tylko z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego, ale też naszej kieszeni.

Już w momencie zakupów możemy zdecydować, ile odpadów powstanie w naszym domu.


Kodeks dobrych zakupów, czyli jak kupować, aby odpadów nie produkować?

- unikaj pakowania zakupów w jednorazowej siatki – noś na zakupy własną torbę papierową, materiałową lub koszyk
- unikaj kupowania produktów w zbędnych opakowaniach, stanowiących jedynie o efektownym wyglądzie produktu - każde opakowanie, które nie służy bezpośredniej ochronie produktu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem jest zbędne
- unikaj stosowania folii śniadaniowej, papieru śniadaniowego i folii aluminiowej, używając w zamian plastikowych lub szklanych pojemników na żywność (wielokrotnego użytku)
- kupuj produkty w opakowaniach zwrotnych
- kupuj produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku
- kupuj produkty w ekonomicznych opakowaniach (np. zamiast 6 małych butelek napoju kup 1 dużą, zamiast 1 kg proszku kup 10 kg - zaoszczędzisz i zredukujesz ilość odpadów)
- wybieraj produkty oznakowane ekologicznie
- unikaj kupowania i używania papierowych i plastikowych talerzy i sztućców – używaj naczyń wielokrotnego użytku
- unikaj używania i kupowania papierowych ręczników – używaj ręczników z materiału
- unikaj kupowania dezodorantów w aerozolach – kupuj dezodoranty w sztyfcie
- nabywając długopisy, wybieraj te z wymiennymi wkładami
- zamiast tradycyjnych baterii, kupuj akumulatorki wielokrotnego ładowania
- kupuj książki używane – oszczędzasz i pomagasz ratować drzewa


Drogi EKO-konsumencie kieruj się Zasadą 3R - Reduce, Reuse, Recycle:

Reduce - ogranicz  - zmniejsz ilość wytwarzanych odpadów poprzez ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów, unikaj towarów nadmiernie opakowanych.
Reuse – użyj ponownie – ponownie wykorzystaj produktu uznawany za jednorazowy, czasem w zupełnie nowym przeznaczeniu.
Recycle – recykling (oddaj do odzysku) – wrzuć odpad do odpowiedniego pojemnika celem ponownego wykorzystania w produkcji; odzyskiwanie surowca ma na celu przeróbkę go na całkiem nowy produkt.


2. JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ŚMIECI?

Podstawą segregacji odpadów jest segregacja „u źródła”, czyli oddzielenie surowców wtórnych od odpadów zmieszanych już w domu.

Recykling w domu i biurze:

1) Dla domu:
- kupuj produkty powstałe z surowców wtórnych
- podczas zakupów wybieraj produkty w opakowaniach, które można łatwo poddać odzyskowi
- zadeklaruj chęć segregowania odpadów, dzięki temu obniżysz koszty odbioru odpadów
- korzystaj z
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ogrodowej 115 w Rzgowie

2) Recykling w biurze:
- czytaj e-maile na ekranie zamiast je drukować
- kupuj i używaj papier z odzysku
- kopiuj i drukuj dwustronnie
- zużyty papier oddawaj do recyklingu
- nie wyrzucaj pustych tonerów - większość z nich nadaje się do ponownego napełnienia
- używaj długopisów z wymiennymi wkładami


Jak właściwie przygotować odpady przed ich wyrzuceniem?

- terminarze w twardych okładkach, zeszyty – oderwać powleczoną tworzywem sztucznym okładkę
- kartony – spłaszczyć, usunąć elementy plastikowe lub metalowe
- puszki aluminiowe – usunąć zawartość, zgnieść
- opakowania kartonowe po mleku, soku (opakowanie wielomateriałowe) – kartonik spłaszczyć, nie jest konieczne zdejmowanie plastikowych zakrętek
- szklane butelki i słoiki – zdjąć zakrętki, opróżnić, nie tłuc, nie ma potrzeby ściągać papierowych etykiet
- miękkie opakowania plastikowe – oderwać wieczko, opróżnić zawartość, zgnieść
- opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej – zużyć zawartość do końca, zgnieść, jeśli to możliwe


PAMIĘTAJ! nie wolno mieszać odpadów niebezpiecznych ze sobą i z innymi odpadami!

Segregacja odpadów powinna być prowadzona poprzez selektywne zbieranie:
- papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.)
- szkła i opakowań ze szkła
- tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z metali
- odpadów zielonych z ogrodów i parków
- popiołu
- zużytych baterii i akumulatorów
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- przeterminowanych leków
- chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itp.)
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- opon


PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH UMOŻLIWIA ICH POWTÓRNE PRZETWARZANIE.


WORKI DO SEGREGACJI ODPADÓW:

worek zielony (szkło) - 120 l

wrzucamy:
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
- butelki po napojach alkoholowych,
- szklane opakowania po kosmetykach.

nie wrzucamy takich rzeczy jak:
- porcelana i ceramika, szkło stołowe,
- żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe,
- żarówki, reflektory, izolatory,
- szkło żaroodporne, szkło okularowe, szyby samochodowe i okienne, szkło stołowe,
- doniczki, lustra,
- ekrany i lampy telewizyjne.
- fajans,
- ekrany i lampy telewizyjne,
- lustra, szyby samochodowe.

Zadbaj o czystość szkła (opróżnij zawartość) i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej energochłonne.

worek niebieski (papier) - 120 l

wrzucamy:
- gazety, książki, katalogi, zeszyty;
- papierowe torby i worki;
- papier szkolny, biurowy;
- kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

nie wrzucamy takich odpadów jak:
- kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);
- tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach );
- kalki; papier termiczny i faksowy;
- tapety;
- odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy).

worek żółty (tworzywo sztuczne np. plastik, metal, opakowania wielomateriałowe) - 120 l

wrzucamy:
- puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
- puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
- plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynie);
- plastikowe zakrętki;
- folia i torebki z tworzyw sztucznych.
- puszki po napojach, konserwach;
- drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).
- opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach, mleku)

nie wrzucamy:
- butelki po olejach spożywczych i samochodowych;
- opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach
- styropian,
- guma,
- butelki z jakąkolwiek zawartością,
- puszki po farbach czy baterie,
- opakowania po aerozolach, lekach,
- opakowania po środkach chwasto- czy owadobójczych,
- sprzętu AGD.

Zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojemnika. Korki, które powinniśmy odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej butelki są dobrze wyceniane w punktach skupu, warto zatem zbierać nakrętki od butelek.

worek brązowy (odpady zielone ulegające biodegradacji) - 120 l

wrzucamy:
- liście,
- skoszona trawa,
- drobne gałęzie
- odpady organiczne z kuchni

nie wrzucamy takich śmieci jak:
- odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew (pochodzących z ogrodów i sadów) należy przekazać przedsiębiorcy, który odbierze je za dodatkową opłatą).

czarny/szary worek/dodatkowy pojemnik (popiół) – 120 l

wrzucamy:
- zimny popiół bez dodatku gwoździ bądź innych rzeczy umożliwiających rozerwanie się worka

nie wrzucamy:
- gorącego popiołu
- popiołu z dodatkiem ostrych przedmiotów (np. gwoździ pochodzących z palonych desek)

MYĆ CZY NIE MYĆ?

To pytanie pojawia się często, gdy wyrzucamy opakowania po żywności np. słoiki, puszki, pudełka po margarynie, opakowania po mleku czy śmietanie. Z perspektywy pracy sortowni odpadów mycie takich odpadów nie jest konieczne. Wystarczy, że opróżnimy ich zawartość do końca. Dalszy etap oczyszczania odbędzie się już w sortowni. Z punktu widzenia „ekologicznego prowadzenia domu” również mycie takich opakowań mijałoby się z celem, gdyż ile byśmy zużywali wody czy detergentów, aby je umyć, a później i tak po raz drugi będą myte już na linii sortowniczej.

3. JAK POZBYĆ SIĘ ELEKTROODPADÓW, STARYCH MEBLI I INNYCH ODPADÓW PROBLEMOWYCH?

Odpady problemowe są to wszelkiego rodzaju odpady, których nie należy wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci np. odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, elektroodpady.
Duże gabaryty i waga zużytych lub zepsutych sprzętów elektrycznych i elektronicznych sprawiają problem dla środowiska, ale też kłopot dla właścicieli gospodarstw domowych. Mniejsze urządzenia AGD, RTV, spalone świetlówki często lądują w zwykłym koszu.
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, elektroodpadów nie można wyrzucać do kosza - powinny one trafiać do punktów odbioru takich odpadów, skąd zostaną one skierowane do procesu recyklingu lub unieszkodliwiania.
Sprzęt RTV i AGD zawiera wiele szkodliwych i niebezpiecznych dla człowieka i otaczającego go środowiska substancji np. rtęć, kadm, brom, ołów, chrom.

Co w takiej sytuacji można zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

1. Kupując nowy sprzęt, możesz stary zostawić w sklepie, gdyż każdy sprzedający ma obowiązek przyjąć go od Ciebie bez dodatkowych opłat.
2. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym, do którego oddałeś go do naprawy. Serwis w momencie stwierdzenia, że sprzęt nie nadaje się do naprawy, ma obowiązek nieodpłatnie przyjąć urządzenie.
3. Przynieś zużyty sprzęt do PSZOK - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się w Rzgowie przy ul. Ogrodowej 115.
4. Wystaw sprzęt podczas zbiórek objazdowych - bezpośrednio sprzed domu. Zbiórki takie są organizowane na terenie naszej gminy dwa razy do roku - wiosną i jesienią.

Co można oddać do PSZOK?

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Ogrodowa 115
w Rzgowie (poniedziałek-piątek w godzinach 7-15) można bezpłatnie oddać
następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:
1. opakowania z papieru i tektury;
2. opakowania z tworzyw sztucznych;
3. opakowania z drewna;
4. opakowania z metalu;
5. opakowania ze szkła;
6. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie);
7. zużyte opony;
8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9. tworzywa sztuczne, papier i metale;
10. żarówki / świetlówki
11. zużyte baterie i akumulatory;
12. farby, kleje, środki ochrony roślin;
13. odpady wielkogabarytowe, np. meble;
14. popiół
15. odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**.

** Do PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.
Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie rozładowują odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je zanieść i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Gdzie wyrzucać zużyte baterie?

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników :
- w sklepach, w których kupujemy nowe baterie
- w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- ul. Ogrodowa 115, Rzgów)
- w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, plac 500-lecia 22, na parterze przy wejściu

Gdzie wyrzucać żarówki i świetlówki?

Zużyte żarówki należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników:
- w sklepach, w których kupujemy żarówki
- w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - ul. Ogrodowa 115, Rzgów)
- w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, plac 500-lecia 22, na parterze przy wejściu

Gdzie oddać zbędne i przeterminowane leki?

Zbędne bądź przeterminowane leki można nieodpłatnie wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników ustawionych w następujących aptekach:
 Apteka „Dbam o zdrowie”  ul. Ogrodowa 11a, Rzgów
 Apteka „Maria”, plac 500-lecia 2, Rzgów

Przypominam, że do pojemników:
MOŻNA wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach.
NIE WOLNO natomiast wrzucać używanych igieł i strzykawek oraz termometrów, ponieważ bez zabezpieczenia, mogą być zagrożeniem dla osób zajmujących się transportem odpadów oraz ich utylizacją oraz dla środowiska naturalnego.
Pojemniki na bieżąco są opróżniane przez wyspecjalizowaną firmę.

Co można oddać podczas objazdowej zbiórki odpadów bezpośrednio sprzed posesji - organizowanej dwa razy do roku?

Podczas takiej akcji zbierane są odpady:
– wielkogabarytowe ( np. stoły, krzesła, szafy, dywany, wózki dziecięce, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów);
– budowlane ( np. ramy okienne (BEZ SZYB), drzwi (BEZ SZKLANYCH ELEMENTÓW), wanny, umywalki, muszle toaletowe ) z wyłączeniem gruzu, które powstają w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, który należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bądź zamówić bezpłatnie w ciągu roku dwa pojemniki o pojemności 240 l (co odpowiada 500 kg rocznie).
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( np. telewizory, monitory, pralki, lodówki, radia, drukarki, odkurzacze ) kompletne zgodnie z art. 70 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: "kto przeprowadza demontaż sprzętu poza zakładem przetwarzania podlega karze grzywny w wysokości od 2 000 zł do 100 000 zł" oraz zgodnie z art. 5, art. 37 a pkt. 2 w/w ustawy "zbierający może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt";
– baterie, akumulatory;
– opony tylko od samochodów osobowych

4. DLACZEGO SEGREGOWAĆ?

- przerabiając makulaturę odzyskujemy papier, co pozwala oszczędzić nie tylko drzewa ale również energię
- każda tona selektywnie zebranej makulatury to oszczędność 1200 litrów wody i 17 drzew
- tylko niezanieczyszczona makulatura nadaje się do recyklingu. Oczyszczanie wymaga dodatkowego zużycia energii - nie jest efektywne ekologicznie.
- dzięki recyklingowi szkła, ograniczamy zużycie surowców takich jak: piasek, soda, wapień, zmniejszamy zużycie wody i energii oraz obniżamy wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza
- każdy rodzaj szkła wymaga innej temperatury wytwarzania oraz ma inny skład chemiczny, stąd nie należy mieszać różnych rodzajów szkła, gdyż wpływa to negatywnie na proces produkcyjny
- przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych zaśmiecają nasze środowisko od 100 do 1000 lat! Nie ulegną one rozkładowi pod wpływem wody, a do gleby przenikną z nich toksyczne substancje
- 4000 lat to czas rozkładu szkła, chociaż właściwie raz wyprodukowane, nigdy nie ulegnie rozpadowi. Ważne jest natomiast, że może być przetwarzane nieskończoną ilość razy
- wyrzucając szklane opakowanie do zwykłego kosza (do odpadów zmieszanych) trafia ono na wysypisko śmieci
- chusteczka higieniczna czy bilet autobusowy rozkłada się 3-4 miesiące. Są one jednymi z najczęściej spotykanych odpadów, ponieważ wyrzucamy je byle gdzie.
- jedno wydanie popularnej gazety wielonakładowej pochłania 4000 drzew
- 80 do 100 lat potrzeba, aby rdza zaatakowała stal pokrytą warstwą cyny i farby
- aluminium rozkłada się nawet 100 lat, gdyż jest mniej wrażliwe na korozję
- w Polsce zużywa się 400 mln puszek rocznie - 6 puszek to oszczędność energii równej spalaniu 1 litra paliwa
- z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru
- z 19 000 puszek po konserwach można wyprodukować 1 samochód
- z 670 puszek po napojach gazowanych 1 rower
- baterie i akumulatory zawierają metale ciężkie tj. ołów, kadm, cynk, rtęć, które toksycznie wpływają na organizm człowieka, związki rtęci są rakotwórcze
- leki zawierają szereg związków chemicznych, które po przedostaniu się do gleby czy wody prowadzą do skażenia środowiska, np. antybiotyki rozpuszczone w wodzie gruntowej mogą powodować podniesienie odporności bakterii, które się w niej znajdują, co może skutkować problemami w ich zwalczaniu.
- w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych znajduje się wiele niebezpiecznych substancji tj. freon w lodówkach, rtęć w kineskopach, ołów w połączeniach lutowanych
- świetlówki i żarówki są odpadami niebezpiecznymi ze względu na zawartą w nich rtęć - uszkodzone uwalniają do środowiska toksyczną substancję, która kumulowana jest w organizmie w nerkach i wątrobie, co prowadzi do poważnych zaburzeń.


Kompostowanie:

Podczas wzmożonych prac porządkowych w przydomowych ogrodach i na działkach, problemem staje się usunięcie nagromadzonych liści, trawy, rozdrobnionych gałęzi i konarów drzew. Można je wprawdzie spalić, ale... co na to powiedzą zadymieni sąsiedzi? O wiele lepszą metodą zagospodarowania organicznych odpadów, również tych kuchennych, jest ich kompostowanie. Jest ono naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów organicznych. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.


Do kompostowania nadają się:

- substancje organiczne wydzielone z odpadów komunalnych
- organiczne odpady kuchenne
- odpady z pielęgnacji terenów zielonych
- odpady z targowisk (resztki warzyw i owoców)
- osady z oczyszczalni ścieków komunalnych
- niektóre odpady przetwórstwa rolno-spożywczego i drewna (słoma, kora itp.)

BAZA DANYCH O ODPADACH (BDO)

Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)?
BDO jest narzędziem, które umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze.
Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r.
Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji
i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska.


Obowiązek rejestracji
Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej, czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne.
Kto nie musi się rejestrować?
Nie wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady podlegają obowiązkowi wpisu do
Rejestru-BDO. Obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż w wyniku zleconej usługi nie będą wytwórcą odpadów.
Na przykład, jeśli w danym przedsiębiorstwie wymieniane są świetlówki, a usługa jest wykonywana przez inną firmę w ramach umowy, to zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia danej usługi będzie podmiot, który świadczy tę usługę (chyba że umowa stanowi inaczej).
Dlatego warto zwracać uwagę na zapisy w umowie, dzięki którym można zastrzec, że to właśnie firma świadcząca usługę odpowiada za odpady. W takim przypadku firma prowadząca działalność biurową nie musi się rejestrować w BDO, jeśli oczywiście nie wytwarza innych niż komunalne rodzajów odpadów.
Dodatkowo podmiotami zwolnionymi z obowiązku rejestracji są:
    • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne
    • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
    • podmioty, w których prowadzi się nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
    • transportujący wytworzone przez siebie odpady
    • wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha

Właściwym organem do  dokonania: wpisu do BDO, zmiany w BDO lub wykreslenia z BDO dla  gminy  Rzgów jest Marszałek Województwa Łódzkiego

Kontakt - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 35 30
fax. 42 663 35 32
https://bip.lodzkie.pl/departament-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska/archiwa-rejestry-i-ewidencje/item/6885-rejestr-podmiot%C3%B3w-wprowadzaj%C4%85cych-produkty,-produkty-w-opakowaniach-i-gospodaruj%C4%85cych-odpadami
e-mail: sekretariat.ro@lodzkie.pl
                            
Korzyści z BDO
    • Umożliwienie kompleksowego gromadzenia i zarządzania informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami;
    • Zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami i zapewnienie monitoringu przepływu strumieni odpadów;
    • Optymalizacja procesu ewidencji i sprawozdawczości z prowadzonej gospodarki odpadami;
    • Wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji przez zmniejszenie liczby podmiotów działających w szarej strefie w sektorze gospodarki odpadami.

Co z podmiotami, które nie dokonają wpisu do Rejestru-BDO?
Takie podmioty mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będzie miał również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. Firma transportująca nie będzie mogła w związku z tym odebrać od podmiotu odpadów. Dlatego ważne jest aby zarejestrować się do końca 2019 roku.


Więcej informacji:

Zespół BDO

    www.bdo.mos.gov.pl
    pomoc.bdo@mos.gov.pl
    FB: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
    numer infolinii: 22 37 50 500