Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych - Gmina Rzgów

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych to rozwiązanie na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych na szczeblu województwa, które oferuje system zniżek, a jej posiadacze mogą skorzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy edukacyjnej na terenie całego regionu łódzkiego.

Karty mogą otrzymać rodzice (biologiczni lub zastępczy) oraz opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego (przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Przyznając WKRW nie stosuje się kryterium dochodowego.

Program Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych to szereg zniżek i ulg oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego przez jednostki samorządu województwa oraz prywatne przedsiębiorstwa, które podjęły udział w Programie. Do Programu przez cały czas mogą włączać się nowe instytucje i firmy, jak również samorządy, które mogłyby udzielić ulg i uprawnień rodzinom wielodzietnym zamieszkałym w województwie łódzkim.


Ważne informacje na temat Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych:

a. Karta wydawana jest bezpłatnie
b. Karta wydawana jest na okres 36 miesięcy
c. wniosek o wydanie Karty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
d. wydrukowane Karty można odebrać osobiście lub można otrzymać pocztą
na adres wskazany we wniosku, dzięki temu wszyscy mieszkańcy województwa mają ułatwiony dostęp do jej uzyskania.


Wniosek i inne dokumenty dostępne do pobrania pod adresem:

http://www.rcpslodz.pl/index.php/dziecko-i-rodzina/wojewodzka-karta-rodzin-wielodzietnych/wniosek-i-inne-dokumenty

Podstawy prawne funkcjonowania programu dostępne są na stronie BIP lub bezpośrednio pod linkiem:
http://bip.rzgow.pl/index.php?gid=6fc0bd7bc9f3f6048a284ea2c80b0c56&grp=8eb8a97b7898489b9fc40f93e97a28f4&ver=7&lpos=12_999&rpos=-1_-1#menuscroll