Wykazy nieruchomości Gminnych - Gmina Rzgów
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rzgowa
                                             Nr  191/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r.

Burmistrz Rzgowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rzgów położonych w miejscowości Konstantyna, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

Oznaczenie nieruchomości  wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości:
KW LD1P/00021556/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych; jednostka ewidencyjna – Gmina Rzgów, obręb 5 – Grodzisko, działka nr 68/32 o pow. 0,0909 ha

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Konstantyna w sąsiedztwie Starowej Góry, na terenie nowo powstającego osiedla zabudowy jednorodzinnej. Nieruchomość nieużytkowana, porośnięta dziką roślinnością (trawa, drzewa samosiejki),  od strony zachodniej graniczy z lasem, ma dostęp do sieci energetycznej.

Przeznaczenie w planie miejscowym i sposób zagospodarowania: działka położona w jednostce planistycznej „5MN” przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dopuszczalne przeznaczeni uzupełniające – nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, wbudowane lub dobudowane do budynku o funkcji podstawowej i tworzącej z nim zwartą całość architektoniczną.

Przeznaczenie:
sprzedaż nieruchomości  w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin zagospodarowania:
nie dotyczy

Cena nieruchomości w zł (brutto): 
123 233,70 zł (w tym należny podatek VAT 23%)

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Rzgowie o nabycie wyszczególnionych nieruchomości  w terminie do dnia  09.05.2019 r.
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pl. 500-lecia 22 na okres 21 dni - od dnia 09.04.2019 roku do dnia 30.04.2019 roku.