Program stomatologiczny "Piękny uśmiech na lata" - Gmina RzgówRada Miejski w Rzgowie przyjęła program polityki zdrowotnej dla Gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie, dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Rzgów. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2016-2018.
Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń udzielanych w ramach programu zdrowotnego są wszystkie dzieci z publicznych placówek oświatowych z terenu Gminy Rzgów, należące do ustalonych grup wiekowych. Podstawowym kryterium formalnym udziału w programie jest podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego świadomej zgody na uczestnictwo w akcji profilaktycznej.
Program przewiduje objęcie interwencjami dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Rzgowie, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na terenie gminy Rzgów oraz uczęszczające do klas I–III szkół podstawowych na terenie gminy Rzgów. Biorąc pod uwagę dane meldunkowe z dnia 15.09.2015 roku, populacja ta obejmuje 541 osób.

Udział w programie zdrowotnym jest nieodpłatny.

Celem programu jest profilaktyka pierwotna i wtórna chorób jamy ustnej oraz poprawa stanu zdrowia jamy ustnej wśród dzieci w wieku 3–10 lat w gminie Rzgów, uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie, odbywających roczne przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na terenie gminy Rzgów oraz dla dzieci klas I–III szkół podstawowych na terenie gminy Rzgów w latach 2015–2018 poprzez: działania informacyjno-edukacyjne, profilaktykę stomatologiczną, stomatologię dziecięcą i zachowawczą, endodoncję oraz chirurgię stomatologiczną, w zależności od zaleconego planu leczenia.


Cele szczegółowe
• Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u co najmniej 80% dzieci oraz kwalifikacja do dalszego postępowania.
• Podniesienie poziomu świadomości dzieci w wieku 3–10 lat w kwestii czynników ryzyka wystąpienia próchnicy.
• Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych jamy ustnej oraz zachęcenie do regularnych stomatologicznych wizyt kontrolnych.
• Podnoszenie świadomości i edukowanie rodziców w kwestii czynników ryzyka wywołujących choroby jamy ustnej u dzieci.
• Podniesienie świadomości na temat potrzeby działań z zakresu profilaktyki pierwotnej próchnicy, leczenia stomatologicznego, zapobiegania powikłaniom, a także metod pielęgnacji jamy ustnej dziecka.
• Rzetelne informowanie społeczności lokalnej o prowadzonym programie.
• Zapewnienie równego dostępu do profilaktyki stomatologicznej dzieciom uczęszczającym do Publicznego Przedszkola w Rzgowie, odbywających roczne przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na terenie gminy Rzgów oraz dla dzieci klas I–III szkół podstawowych na terenie gminy Rzgów.
• Monitorowanie jakości udzielanych świadczeń.
Zachęcamy do udziału w programie !! Chodzi o uśmiech i zdrowie naszych dzieci !

w dniu 26 sierpnia 2016r. została podpisana umowa realizatora programu, którym została Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie - ul. Ogrodowa 11A

Poniżej szczegóły programu:
Uchwała nr. XXIII/152/2016 Rady Miejski w Rzgowie z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Rzgowa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej p.n.„Piękny uśmiech na lata” – programu polityki zdrowotnej dla gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Rzgów

Załączniki artykułu