Strategia rozwoju gminy Rzgów

zdjęcie
Radni Gminy Rzgów podjęli na ostatniej ubiegłorocznej sesji uchwałę o przyjęciu „Strategii rozwoju gminy Rzgów”. Jest ona podstawowym dokumentem długofalowej polityki, tworzącym niezbędną platformę współpracy, wszystkich zainteresowanych stron w szczególności: jednostek samorządu terytorialnego (na poziomie gminy, powiatu oraz województwa), administracji rządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim mieszkańców gminy Rzgów, którzy wypowiadali się o sytuacji i potrzebach Gminy. Ten niezwykle ważny dla rozwoju Gminy Rzgów dokument ma niezależne opinie, między innymi, rady biznesu, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego i organizacji rolniczych.
Opracowując „Strategię” w Urzędzie Miejskim w Rzgowie wzięto pod uwagę, między innymi, możliwości dofinansowania planowanych inwestycji ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Misja i wizja porządkują przyszłość Gminy, wyznaczają ramy, w których ma być realizowana. Określenie misji i wizji przedsięwzięcia pozwala stworzyć fundamenty dla działań służących poprawie komfortu życia w gminie oraz jej rozwojowi.
Analiza sytuacji obecnej Gminy na podstawie m.in. dostarczonych przez Urząd Miejski informacji oraz sondaż opinii (ankiety oraz spotkania warsztatowe) przeprowadzonego wśród mieszkańców, radnych i reprezentantów kluczowych instytucji, pozwoliło na zebranie danych i informacji niezbędnych do opracowania misji i wizji Gminy Rzgów na najbliższe lata.
„Strategia Rozwoju Gminy Rzgów” została opracowana na podstawie istniejących zasobów, badań ankietowych oraz wykorzystaniu wcześniejszych opracowań dotyczących gminy. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w ubiegłym roku.
Zapisy nowej „Strategii” odzwierciedlają potrzeby Gminy Rzgów i są kompatybilne z dokumentem strategicznym tj. Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 oraz Strategią Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego 2015-2020.
„Strategia rozwoju gminy Rzgów” znajduje się w załączniku.

Załączniki artykułu

powrót