Działo się między sesjami - Gmina Rzgów

Działo się między sesjami

zdjęcie
Podczas XVI sesji Rady Miejskiej w Rzgowie burmistrz Mateusz Kamiński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od  30 października do 26 listopada 2019 r. W tym okresie wydał 15 zarządzeń dotyczących różnych sfer działalności gminy m. in. zarządzenie nr 316/2019 z 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Rzgowie.
Referat Inwestycji zajmował się następującymi tematami:

1. W pełnym zakresie zakończono prace na budowie przedszkola i żłobka w Guzewie. Dokonano wszystkich niezbędnych odbiorów, a 26 maja wpłynęła ostatnia faktura za plac zabaw.
2. Świetlica w Starej Gadce. Wykonano przyłącze kanalizacyjne  oraz  podpisano umowę na wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej
3. Zakończono budowę  kanalizacji podciśnieniowej. Wykonawca wykonuje jeszcze prace objęte odrębną umową, związane z wykonaniem dodatkowych przyłączy.
4. Trwają odbiory przyłączy, do 26 listopada 647 mieszkańców Starej Gadki i Starowej Góry przyłączyło się do wybudowanej kanalizacji.
5. Trwają prace wykończeniowe i porządkowe w budynku domu kultury. Trwa montaż trybuny składanej. W  grudniu rozpoczną się odbiory sanepidu, PSP oraz PINB.
6. Zakończono prace związane z budową oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim.   Odbiór i uruchomienie oświetlenia -  listopad 2019. Ze względu na to, że przyłączenie jest wykonywane przez ŁZE, uruchomienie oświetlenia może odbyć się dopiero w grudniu.
7. Zakończono prace związane z budową wodociągów. Trwają próby ciśnieniowe i odbiory
8. Zakończono  prace związane z budową rurociągu odwadniającego ulicę Glinianą. Wykonawcy w trakcie odbioru wytknięto brak uporządkowania terenu. Teren na być uporządkowany do końca tygodnia.
9. Trwają prace związane z utwardzaniem terenu na MOPS
10. Zakończono utwardzanie skarpy na Strudze. Budowę nadzorował Referat Komunalny.
11. Zakończono prace ziemne związane z budową oświetlenia terenu przy GPZ w Rzgowie.  Montaż słupów i lamp nastąpi w okresie przedświątecznym
12. Podpisano umowę  na wykonanie oświetlenia terenu przy świetlicy w Czyżeminku. Termin zakończenia 27 grudzień 2019.
13. Odbyła się kontrola Urzędu Marszałkowskiego prawidłowości budowy oczyszczalni ścieków. Wynik kontroli pozytywny.
14. W oparciu o projekt budżetu, Referat Inwestycji przygotowuje postępowania przetargowe na planowane w roku 2020 inwestycje drogowe.

 Referat Komunalny:

1. Odmulono rów przy ul. Edukacyjnej w miejscowości Guzew – odcinek 80 m
2. Wyrównano nawierzchnie ulic w miejscowościach:
- Starowa Góra ul. Gerbery, ul. Działkowa, ul. Kuchenna , ul. Gontowa,
- Konstantyna ul. Przyrodnicza
- Romanów droga w kierunku na Pałczew
- Rzgów ul. Słowicza
3.  Zwieziono drewno pochodzące z wycinki drzew na boisku przy Szkole Podstawowej w Kalinie oraz sfrezowano 10 pni pozostałych po wycince.
4. Odmulono rów oraz zebrano pobocze przy drodze powiatowej 2922E na odcinku 600 m od drogi w kierunku na Tadzin do rzeki Ner
5. Zebrano pobocze przy drodze gminnej w miejscowości Bronisin Dworski ul. Pogodna  na odcinku1500 m
6. Zebrano pobocze przy drodze gminnej w  Rzgowie, ul. Górna pomiędzy ul. Bema a ul. Słoneczną
7. Pracownicy komunalni byli również zaangażowani w prace porządkowe wykonywane  przed Wszystkimi Świętymi w miejscach pamięci narodowej .

Fot. Włodzimierz Kupisz
powrót