Pieniądze dla przyszłych przedsiębiorców - Gmina Rzgów

Pieniądze dla przyszłych przedsiębiorców

zdjęcie
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosiły konkurs na bezzwrotne wsparcie dla osób, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczej. Wnioski można składać drogą elektroniczną w terminie: od 6 kwietnia 2020 r. do 6 maja 2020 r. do godz. 14:00. Stawka na samozatrudnienie, czyli rozpoczęcie działalności gospodarczej, wynosi w ramach niniejszego konkursu 23 tysiące 50 złotych.
Ogólna pula środków na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  ponad 3 miliony złotych, a maksymalny poziom dofinansowania w projekcie sięga 97 procent. Wsparciem mogą być objęte: osoby w wieku 30 lat i starsze pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
- osoby w wieku 50 lat i starsze
- osoby długotrwale bezrobotne
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach.
Uczestnikami projektu są osoby zamieszkałe na obszarze ŁOM, tj.:  Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski.

Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2020 r.

Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-20-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-obszar-lom/

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronie:
https://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/11657152-konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-20-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-obszar-lom-?redirect=https%3A%2F%2Fwuplodz.praca.gov.pl%2Fweb%2Frpo-wl%2Fwiadomosci%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kFK4SLPFmlzN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2

Serdecznie zapraszamy do aplikowania.
powrót