Pomoc prawna na parterze - Gmina Rzgów

Pomoc prawna na parterze

zdjęcie
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla jeszcze większej wygody zainteresowanych osób będzie przeniesiony z pierwszego piętra na parter budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie, do pokoju numer 8. W tym miejscu, mimo wszelkich ułatwień w Urzędzie Miejskim w Rzgowie dla osób niepełnosprawnych, będzie on jeszcze bardziej dostępny. Terminy przyjęć pozostają bez zmian, o nich poniżej.
Punkt na terenie gminy Rzgów, w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 95-030 Rzgów,
Plac 500-lecia 22, działa przez 3 dni w tygodniu w sposób następujący:
dzień tygodnia od godz. do godz.
Poniedziałek 10.00 14.00
Czwartek 11.00 15.00
Piątek 10.00 14.00
W pozostałe dni tygodnia oraz  w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.
Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie fizycznej zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny, lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.
Osoba ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1-5 i 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz okazać dokument stwierdzający tożsamość na żądanie osoby udzielającej pomocy prawnej.
Na czym będzie polegać nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu  przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna
Uprawnieni, zgodnie z ustawą,  będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
1) prawa pracy,
2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3) prawa cywilnego,
4) spraw karnych,
5) spraw administracyjnych,
6) ubezpieczenia społecznego,
7) spraw rodzinnych,
8) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
9) kobietom w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w zakresie związanym z ciążą
i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie będzie obejmowała:
1) spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej
W 2018 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego pomocy prawnej będą udzielać radcy prawni lub adwokaci.
powrót