Informacje dotyczące działania w ramach projektu pt.: „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Rzgów

Informacje dotyczące działania w ramach projektu pt.: „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców”Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.:

 Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców”

zostają zawieszone z  uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

 
Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zalecił szczególną ostrożność oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Rzgów jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych do specyfiki projektu.

Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych – Gmina Rzgów, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych. 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu, Gmina Rzgów dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu w odpowiednim terminie.


Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
powrót